Danmarks Sportsfiskerforbund vinder klagesag om varmepumpe til Tangeværket

I følge natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygersen var Viborg Kommunes afgørelse om, at man ikke behøvede en miljørapport i forbindelse med en ny varmepumpe, forket.

Den 23. januar 2018 modtog Viborg Kommune en ansøgning, hvor Gudenaacentralen ønskede at lave en varmepumpe i forbindelse med Tangeværket.

Ansøgningen blev i første omgang godkendt, og det blev vurderet, at der ikke var behov for en miljørapport i forbindelse med projektet. Efter en klage fra Danmarks Sportsfiskerforbund har Miljø- og Fødevareklagenævnet nu ophævet afgørelsen.

- Der kan ikke herske tvivl om, at Gudenaacentralens nye varmepumpeprojekt og den tilhørende vandindvinding kræver, at der udarbejdes en miljøvurderingsrapport, siger Lars Brinch Thygesen, der er natur- og miljøkonsulent, i Danmarks Sportsfiskerforbund i en pressemeddelelse.

Han mener, det er nødvendigt at finde ud af, hvordan sådan et projekt vil påvirke levesteder for nogle af Danmarks mere sjældne fisk som bæk-, hav- og flodlampret. 

Savner permanent løsning

EU har lavet et såkaldt Vandrammedirektiv, der kræver, at Danmark i 2027 har opfyldt en række mål for at sikre beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande, kystvande og grundvand et direktiv, der er gældende i alle EU-lande.

- Det står efterhånden lysende klart, at Tangeværket ikke kan fortsætte sin nuværende drift, uden at det er i direkte strid med gældende dansk og europæisk natur- og miljølovgivning. Værket spærrer for den frie vandring for en række truede fiskearter samt laks og ørreder, og i nu 100 år har det udgjort en prop i Danmarks største vandløbssystem, siger Lars Brinch Thygesen.

Vandrammedirektivets formål

Lars Brinch Thygesen mener, at Gudenå-kommunerne har for svært ved at finde en løsning, og han ser gerne at miljøminister Lea Wermelin tager initiativ til at få drøftet problemet politisk, hvis målsætningerne skal nås inden 2027.

I den konkrete sag om varmepumpen er det efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse nu op til Viborg Kommune at behandle sagen på ny.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Natur.