Se Fælleslistens partiprogram

Man ved ikke, om man peger på Lars Løkke eller Helle Thorning som statsminister, hvis man stemmer på Fælleslisten. Den, der går ind for en decentral sygehusstruktur i Danmark, får partiets støtte.

I partiets spritnye arbejsprogram skriver de, at regeringsmagten skal gå til dem, der skrotter supersygehus-teorien og lader sundhedsvæsenet udvikle sig naturligt og decentralt. Generelt er decentralisering den store overskrift for Fælleslistens partiprogram . Det gælder sundhedsvæsen, erhvervsliv, uddannelse og alt andet.

NEDENFOR SER DU ALLE PUNKTER I FÆLLESLISTENS ARBEJDSPROGRAM:

1. DecentraliseringDe senere års tendens til centralisering skal ophøre, og erstattes af decentralisering afsundhedsvæsen, uddannelser og arbejdspladser.

2. SundhedsvæsnetFælleslisten ønsker et decentraliseret sundhedsvæsen hvor alle de patientnære syge-huse bevares, udvikles og udvides efter lokale behov. Specialerne skal som hidtil forde-les ligeligt blandt disse. De store landsdelssygehuse (Rigshospitalet, Skejby, Ålborg,Esbjerg, Odense m.m.) skal udbygges og optimeres. Fælleslistens ønske er at bevare vort sundheds-system, som gradvist har udviklet vortsundhedsvæsen de sidste100 år. Fælleslisten vil arbejde for at sygehusene forbindesindbyrdes med et elektronisk netværk (telemedicin), så undersøgelser, behandlinger ogvanskelige operationer kan følges, vejledes og udføres på afstand. Et landsdækkendejournalsystem ønsker Fælleslisten snarest indført, så alle sygehuse og læger får fællesdigital patientinformation.Fælleslisten vil modarbejde hvor alle små sygehuse lukkes og erstattes af nogle få fragrunden nybyggede supersygehuse hvor alle specialerne er samlet og hvor alle perso-ner transporteres dertil og fra via et kæmpe transportsystem af ambulancer, sygetrans-porter, pårørendetransporter og personaletransporter.Fælleslisten anser denne centraliseringsteori som værende uhyre kostbar, patient- ogpårørendefjendsk, CO2 fråsende, ødelæggende for de lokale lægenetværk og deresnære personlige kontakt med lokalsygehusene.Supersundhedscentre skal ikke dikteres centralt, men kun opstå ved lokalt ønske fraområdets sundhedspersonale og skal indebære fuld frivillighed med henblik på delta-gelse.Fælleslisten ønsker et økonomisk velfærdsgode for hele Danmark. Skrotning af super-sygehusene betyder nemlig besparelser i milliardklassen og bevarelse af den nuværen-de patientnære og trygge sundhedsvæsen, det har taget årtier at opbygge.

3. Trafik og erhvervsudvikling i yderområderneEn optimering af yderområdernes trafikale infrastruktur skal udvikles og tilsluttes motor-veje, så handel og produktion kan udvikles uhindret og give virksomhederne i udkants-danmark mulighed for at være konkurrencedygtig.Offentlige transportmidler som tog, bus, fly, og færger skal bevares og udbygges efterbehov.Det danske erhvervsliv bør spredes ud over hele Danmark under maksimal hensynta-gen til miljøet. Lokalområdernes arbejdspladser skal støttes og bevares i videst muligtomfang af regering og folketing (trafikstøtte, vej/havneanlæg, lånemuligheder, statsga-rantier, lovgivning m.m.). Turismen skal støttes i videst muligt omfang. Vind, bølge ogspildproduktudnyttelse er oplagte erhvervsmuligheder og bør støttes maksimalt.

4. Video-Tv-Radio-Telefon-Internet m.m.Bredbånd og anden elektronisk kommunikation skal udbredes ligeligt til alle hjørner aflandet.

5. Bosætning og lånemuligheder i yderområderneBosætning i landdistrikter/udkantsområder skal gøres mere attraktiv blandt andet i formaf bedre lånemuligheder og vilkår - både for privatboliger, andelsboliger og andet byg-geri. Der bør laves udviklingsprojekter der informerer om fordelene ved at bosætte sig ilanddistrikter/udkantsområder.

6. Uddannelsesadgang i yderområderneDer skal gives let adgang til børnehave, folkeskoler, friskoler, efterskoler og gymnasiersamt mellemlange uddannelser og erhvervsskoler uanset hvor man bor. Nuværendeuddannelsesinstitutioner skal bevares.Folkeskolerne i Danmark ligger i områder, der er forskellige fra hinanden hvilket ogsågiver forskellige pædagogiske undervisningsprocesser og materielle behov i de enkelteskoler. Netop derfor går Fælleslisten ind for en høj grad af selvstyring på skolerne, hvorde enkelte skoler tildeles en pulje årligt til drift og undervisning skolerne kan bruge somde finder bedst for at opfylde de fælles mål, der er stillet til den danske folkeskole.Mellemlange videregående - og ungdomsuddannelser skal fordeles ligeligt over helelandet for at undgå flugt fra yderområderne. Skolerne skal styres decentralt. Fællesmålopnås ved pædagogisk samarbejde og lovgivning.En decentralisering af uddannelser og arbejdspladser vil mangedoble den personligearbejdslyst. iderigdom og arbejdsindsats og dermed øge nyttevirkningen og billiggøreden.

7. Kultur og kulturtilbudMidler til kultur og kulturtilbud skal spredes mere og ligeligt ud over hele landet, dogmed bevarelse og udvikling af nationalscenerne, landets orkestereliter og lignende.

8. Ældre- og socialforsorgÆldreforsorgen skal sikres samme gode betingelser i hele Danmark gennem decentra-lisering der giver de bedst mulige vilkår lokalt.Der skal i hele Danmark tages hånd om svagtstillede så der ikke opstår social flytning- og dermed socialt belastede områder.

9. Efterløn og dagpengeFælleslisten vil bevare efterlønnen og går ind for den nuværende form. Vi ønsker endagpengeperiode på 4 år.

10. MiljøDet danske samfund skal videreudvikle den grønne profil, således at miljø belastningm.v. har højeste prioritet i forbindelse med lovgivning m.v.

11. ForsvaretForsvaret skal tilpasses tidens behov, herunder særligt nødvendigheden af fredsbeva-rende indsatser, hvor dette er ønskeligt set ud fra et lokalt synspunkt og iøvrigt følger viNATO's politik. Derudover skal forsvarets personale uddannes og udstyres optimalt i henhold til deopgaver de pålægges. Endelig skal der være et organiseret netværk af behandlings-centre der tager sig af hjemvendte soldater der har pådraget sig men af deres arbejde.

12. Skat-, afgifts- og finanspolitikSkat er nødvendighed for betaling for samfundets goder i Danmark. Derfor vilFælleslisten hen ad vejen kun støtte den skatte, afgifts- og finanspolitik som ikke forrin-ger yderområderne status i forhold til resten af landet.

13. Tilflyttere til DanmarkVed opholdstilladelse i Danmark skal udlændige tilbydes samme lige vilkår som alledanskere. Fælleslisten arbejder for konstruktiv integration af vore nye medborgere.Alle som er indlemmet i det danske samfund er danskere og har krav på de sammerettigheder og respekt uanset bopæl, historisk herkomst, hudfarve, etnisk baggrund,religion etc.

14. KriminalitetFælleslisten kræver beskyttelse af ejendom og person uanset hvor man bor i Danmark.En rimelig decentralisering af politiet er derfor ønskelig.

15. Offentlige institutionerStats og regionale institutioner og forskningscentre med flere bør om muligt placeres iyderområderne.

16. UdenrigspolitikFælleslisten tilslutter sig indgåede internationale aftaler, konventioner og overenskom-ster m.v., herunder eksempelvis EU og NATO.

17. LovforslagEthvert lovforslag i Folketinget vil nøje blive analyseret. Hvis lovforslaget er til gavn foryderområderne vil Fælleslisten stemme for, hvis ikke vil Fælleslisten stemme imod.Hvis et lovforslag er til ligelig gavn for hele landet vil Fælleslisten enten ved enighedstemme for eller ved uenighed kunne fritstille sine medlemmer.

18. Samarbejde og støtte

Fælleslistens folkevalgte politikere vil i Folketinget støtte den regering og samarbejdemed de partier, der vil arbejde for ovennævnte. Regeringsmagten vil tilfalde dem derskrotter "supersygehus-teorien " og lader sundhedsvæsnet udvikle sig naturligt, somdet hidtil har gjort.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.