Store sundhedsudgifter i Thisted kommune

Thisted kommune kan se frem til et merforbrug på 12,9 millioner kroner på sygehusområdet. Social- og Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen om en handleplan, som skal bringe budgettet i balance.

Et forventet merforbrug på 12,9 millioner kroner, når borgerne skal indlægges på Thisted Sygehus - det er, hvad den seneste budgetopfølgning viser. Et merforbrug som kommer på baggrund af, at kommunens udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnet er steget voldsomt.Peter Sørensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, mener, at merforbruget er voldsomt.

- Isoleret set svarer det til hele den besparelse, vi har opnået ved at lukke fire ældrecentre. Derfor har vi også omgående bedt forvaltningen om en redegørelse og efterfølgende en handleplan for, hvordan vi finansierer merforbruget, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Peter Sørensen om udvalgets tiltag for at bringe budgettet i balance igen.

Flere mulige årsagerRedegørelsen fra forvaltningen peger på flere mulige årsager til merforbruget:

Kommunernes Landsforening (KL) beregner hvert år et skøn for den enkelte kommunes udgifter til kommunal medfinansiering. Dette skøn danner grundlag for kommunernes budgetlægning. KLs skøn for Thisted Kommune er fra 2014 til 2015 reduceret med fem millioner kroner. En foreløbig opfølgning fra Region Nordjylland viser, at de faktiske omkostninger er steget. Redegørelsen peger også på, at taksterne pr. indlæggelse er højere i gennemsnit sammenlignet med tidligere år. Stigningen kan være et resultat af en ændring i sygehusenes metode til at indrapportere indlæggelser, hvilket nu skal undersøges i samarbejde med Region Nordjylland.

Samtidig betyder den øgede specialisering af sygehusene, at patienter flyttes hyppigere mellem sygehuse eller afdelinger. Derfor skal det også undersøges, om kommunen oftere kommer til at betale flere indlæggelser for den enkelte patient.

Pengene skal findes inden for udvalgsområdet

Finansieringen af merforbruget skal findes indenfor det eksisterende budgets rammer, og derfor har Social- og Sundhedsudvalget bedt forvaltningen om at lave en handleplan med forslag til besparelser på andre dele af udvalgsområdet.

- Den kommunale medfinansiering er en udgiftspost, som vi ikke kan påvirke i særlig høj grad. Vi kan forsøge at forebygge gennem forskellige sundhedstilbud, men vi kan jo ikke nægte nogen at komme på sygehuset. Og derfor er der ikke andre muligheder end at se på, hvordan vi kan spare andre steder indenfor udvalgsområdet, siger Peter Sørensen om den handleplan, som forvaltningen skal forelægge Social- og Sundhedsudvalget til august.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Sundhed.