PERSONPROFIL

Signe Munk

Socialistisk Folkeparti

Valgt i Vestjyllands Storkreds

Født 10. marts 1990 Bor i Københavns Kommune

F

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Mine hjertesager er tid til omsorg og at vi passer på vores klode.

Jeg uddanner mig til sygeplejerske, fordi jeg vil arbejde med mennesker. Derfor har jeg lagt vejen forbi både sygehuse, psykiatrien og hjemmesygeplejen. Det er i sundhedsvæsnet, vi møder folk, når de har allermest brug for hjælp. Alle steder er travlheden for stor. Vi skal have mere tid til omsorg.

Klimaforandringerne er blevet hverdag. Vi står ansigt til ansigt med stigende temperaturer og vildere vejr. De næste tolv år bliver afgørende for, at vi kan få styr på klimakrisen. Det kræver politisk handling og mod.

Jeg er vokset op i Viborg. Her har jeg arbejdet i ældreplejen og siddet i byrådet. For fem år siden blev jeg næstformand i SF. Jeg tror på, at seriøst og solidt politisk arbejde betaler sig. Derfor vil jeg i Folketinget.

Kandidaten på de sociale medier

01:11

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et trygt og fleksibelt arbejdsmarked kræver, at vi genskaber og retter op på dagpengesystemet. En del af det, er at sætte genoptjeningen af dagpenge ned på 6 måneder, så folk med sæsonarbejde også har tryghed i de arbejdsløse perioder.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pres på danske løn og arbejdsvilkår er et kæmpe problem. Derfor skal vi styrke kontrollen fra SKAT med virksomheder og udenlandske ansatte, styrke BAT-kartellet og øger bøderne til de arbejdsgiver, som ansatte udlændinge på kummerlige vilkår.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mangler SOSU'er, sygeplejersker, læger, pædagoger og lærere til at løfte vores velfærd. Med en ordenligt finansiering af velfærden, så kan og skal vi ansatte flere.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der ikke rigtig noget, som peger på.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med eksplosivt stigende medicinudgifter, må vi tage ansvar for prioriteringerne inden for sundhedsvæsnet. Ellers sker det bare i det skjulte, som idag. De enkelte afdelinger gør det - eller den enkelte læge eller sygeplejerske.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling betyder, at dem med få penge, får en dårligere sundhed, mens de rigeste kan betale sig fra alt. Også til at komme foran i køen. Det er dybt uordentligt. Præcis derfor skal vi afvikle brugerbetalingen i sundhedsvæsnet på psykolog, tandlæge, fysioterapi mv. Man skal ikke blande sundhed og økonomiske incitamenter sammen.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen fører på flere punkter en forkert og symbolsk udlændingepolitik. Indførelsen af smykkeloven, burkaforbud og den nye ø for kriminelle udlændinge er symbolpolitik. Når regeringen ikke vil tage kvoteflygtninge svigtes udsatte mennesker, og samtiddig er netop kvoteordninger sådan vi skal bygge fremtidens asylsystem i EU og FN. Derudover er den meget lave integrationsydelse en hæmsko for integration og fattiggør udskyldige børn. Vi skal have en realistisk og humanistisk udlændingepolitik.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

VLAK-regeringens kontanthjælpsloft er meget lavt. Det betyder at 64.000 børn må vokse op under fattigdomsgræsen i Danmark. Derfor skal det meget lave kontanthjælpsloft fjernes, men det betyder ikke, at der ikke er grænse for, hvad en person kan få i kontanthjælp, børneydelser eller boligstøtte.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uligheden vokser i Danmark og har gjort det siden 80'erne. Det uhørt høje forskelle der er mellem danskerne i dag. Mens de bedstbetalte topdirektører får lønninger på mellem 16-52 mio., så ser verden anderledes ud for almindelige danskere. Siden 2010 er indkomstfremgangen for de 40 pct. med de laveste indkomster næsten gået helt i stå, mens de 10 pct. med de højeste indkomster har haft en real indkomststigning på 13 pct. Så de rigeste bliver rigere, mens resten af samfundet sættes af.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ledige i længere tid kæmper typisk med andre problemer end, at de mangler et økonomisk mål med at tage arbejde. De er syge, mangler den rette uddannelse eller sidder fast i systemet på den ene eller anden måde. Regeringen forsøger, at gøre ledige fattigere for at få dem i arbejde, men beskæftigelsesministeriets egne tal viser, at blot 600 er kommet i arbejde eller uddannelse som følge af 225-timers-regel og kontanthjælpsloft. Og vokser 64.000 danske børn nu op under fattigdomsgrænsen.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Drop de obligatoriske nationale test. Og vi skal af med den målstyrede læring, som er resultatet af de utallige test. Vi skal give børn en pause fra test, så vi ikke presser børnene mere end de kan klare. Grisen bliver ikke tungere af, at blive vejet.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoledagen opleves af mange elever som for lang. Men det problem handler ikke kun om timetallet, men i høj grad hvad der sættes ind i skoledagen. Vi skal tage 30 min. af skoledagen og sikre lærerne bedre vilkår til forberedelse af undervisningen.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må erkende, at ambitionen om at få flere børn ind i fælllesskabet og den almindelige folkeskole, ikke altid er styret af barnets bedste, men af økonomiske hensyn. Det er vigtigt, at vi finder tilbage til, at børn med særlige behov får den hjælp, som de har brug for.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling betyder, at dem med få penge, får en dårligere sundhed, mens de rigeste kan betale sig fra alt. Også til at komme foran i køen. Det er dybt uordentligt. Idag kan ældre i forvejen køre sig til alt det ekstra hjælp de måtte ønske. Det vigtige for mig er, at vi sikre alle en lige og basal god ældrepleje.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskernes pensionsalder kan ikke gøres op i et gennemsnit - vi har forskellige arbejdsliv og vores liv er forskellige. Derfor skal vi have en differentieret pensionsalder.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har råd til mere velfærd både for ældre og børn, sådan som økonomien er lige nu. Det kræver bare, at vi stopper med sænke skatten og i nogle tilfælde hæver skatten for allerrigeste. På den lange bane kan vi se, at der kommer mange flere ældre, så en prioritering mellem velfærdsområder kan det være et reelt dilemma vi står i på et tidspunkt - og så vejer ældreomsorgen højt for mig.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er åbenlyst, at der er en ubalance i kommunerne indtægtsgrundlag og befolkningssammensætning. Den kommunale udligning skal i højere grad sende penge fra nordsjælland til resten af landet. Ikke omvendt.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være en fin lille hjælp til, at danskerne spiser sundere og mere klimavenligt.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten indgriber millarder til velfærd, og almindelige lønmodtagere betaler den ikke (2-4% af sygeplejersker, pædagoger mv. betaler topskat kilde: AE-rådet) . De rigeste kan godt tåle, at bidrage lidt mere end os andre. I slutningen af dagen er folk, der betaler topskat jo stadig rigere end dem, som ikke gør.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der intet, der tyder på. Selvfølgelig skal danske lønmodtagere have en ordentlig løn, det er jo dem som får hjulene til at løbet rundt i vores økonomi.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke generelt, men der bør ses på det samlede afgiftssystem for virksomhederne, så vi sikrer, at grøn omstilling fremmes. Det kan godt betyde at noget skal sænkes og andet hæves.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En god offentlig sektor med børnepasning, hurtige sygehusbehandlinger og god infrastruktur gavner også væksten. Det gør nemlig, at det er nemmere at drive virksomhed og gå på arbejde i Danmark. Men det kan ikke gøre det alene, vi har også brug for en stærk offentlig sektor.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For familier med lave indkomster som kontanthjælp eller SU, så kan pengene være meget små. Derfor bør de hjælpes mere for dem, hvor det giver mening.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfungerende børnefamilier kan også have brug for børnepenge. Det giver ikke mening, at omfordele imellem dem. Mangler der penge må de hentes ved, at lade nogle skatter for de rigeste stige.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alkohol er særligt skadeligt for et ungt menneske hjerne. Idag er er alt for mange som køber alkoholsodavand, øl og vin og har en meget tidlig alkohol-debut. Vi ved, at over halvdelen af danske 15-årige har prøvet at være fuld en gang eller flere. Det er dobbelt så mange som i Sverige og Norge, hvor aldersgrænserne er højere. Vi gør unge en tjeneste ved at hæve aldersgrænsen.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, nej, nej. Der er intet ved Putins Rusland som Danmark bør anerkende.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden skal hæves for, at vi kan løse de globale problemer med fattigdom, immigration, klimaforandringer og kvinder manglende rettigheder. Samt uønsket befolkningsvækst, hvor kvinder ufrivilligt sætter alt for mange børn i verden.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Verden og ikke mindst Europa har ændret sig drastisk siden SF i sin tid stod fader til de danske forbehold. Trusselsbilledet er helt anderledes, og fremtidens slagmarker bliver i højere grad digitale end fysiske. En af de helt store trusler på europæisk plan er hackerangreb og cyberkriminalitet, som vi de seneste år har set infiltrere flere demokratiske valg i vesten. De seneste års udvikling i USA bør også betyde, at vi begynder at nytænke vores forsvars- og sikkerhedspolitiske interesser.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på det givne område.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kriminelle lavalder skal hæves. Børn skal ikke i fængsel, de skal hjælpes.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvert år forbruger danskere langt flere ressourcer end kloden kan klare. I år viste en opgørelse af vores forbrug, at vi allerede i marts havde brugt alle de ressourcer, som vi havde til rådighed til et helt år. Genbrug er vejen frem - både økonomisk og miljømæssigt.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at elbilsomstillingen skal lykkes, så skal afgiften sænkes, men det kræver også at fabrikspriserne på elbiler går ned, samt at rækkevidden på batterier bliver bedre. Alt udvikling peger heldigvis denne vej og skal fremmes politisk, så vi kan få CO2-belastningen fra transporten markant ned.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre at forureneren betaler, og ikke fællesskabet. Samtidig skal vi hele tiden fremme de grønne virksomheder, det klimaansvarlige landbrug og de nye energiteknologier - og det gør vi blandt andet ved at give virksomhederne et økonomisk incitament til, at bruge mindre energi, svine mindre og genanvende mere.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I en periode har grænsekontrollet givet mening, men det er vi for længst forbi. Der bliver idag spildt mange penge og mandetimer på at bevogte dele af den danske grænse uden, at vi kan se en betydelig effekt.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtningekrisen har efterladt et asylsystem der ikke længere hænger sammen. Spontanasyl er blevet en forretning, der medfører menneskehandel og tragiske dødsfald på middelhavet. Et nyt humant asylsystem bør basere sig på at flygtninge i sikkerhed kan blive transporteret derhen, hvor de kan få asyl. Det betyder i realiteten en opprioritering af FN’s kvoteflygtningesystem. Et system som den danske regering, DF og S altså lige nu trodser ved ikke at ville tage kvoteflygtninge.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU er mange ting. Og det kommer an på det specifikke område om vi har afgivet for meget national suverænitet. Men grundlæggende lever vi i en tid, hvor vi har brug for mere handling fra EU ikke mindre. Vi har særligt brug for EU-samarbejdet til at bekæmpe skattely, klimakrise, social dumping og som modvægt til USA og Rusland.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig er eksempler på ineffektiv og bureaukratisk forvaltning og processer i det offentlige. Og lad os fjerne de unødvendige regler og bureaukrati. Ideelt var alt jo effektivt og ubureaukratisk. Men reelt kommer dommen selvsagt an på hvad man sammenligner med. Det danske sundhedsvæsen sammenlignet med det amerikanske er fx langt mindre bureaukratisk. Og tænk på, at der hver dag bliver der leveret velfærd til tusindevis af mennesker i Danmark. Meget fungerer!

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I forsvindende få tilfælde giver det generelt mening at udlicitere. Det kan være på slåning af vejrabatter, hvor man skal have særlige maskiner eller noget ekstra snerydning. Men på de store velfærdsområder er den offentlige fælles løsning den bedste. Fra 2013-2017 er mindst 49 private plejehjemsfirmaer gået konkurs, og det har påvirket mere end 2.100 ansatte og knap 13.000 borgere - og kostet mange penge for kommunerne.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nogen, men måske ikke mange. Grundlæggende tror jeg, at de fleste administrativt ansatte gør deres bedste. Desuden laver nogle off.ansatte både administration og har borgerkontakt. Der er jo vedtaget mange kontrolmekanismer, evalueringer og love, som skal administreres. Så hvis politikerne fjernede nogle af dem, så kunne der bruges flere penge til dem på gulvet.

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt nødvendigt. Det kan vi bare se på Limfjorden som virkelig lider af iltsvind, fordi for meget kvælstof fra landbruget inder i fjorden.

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Snart havvindmølleparker så konkurrencedygtige i pris, at vi kan opsætte dem ude på havet uden meromkostninger på elprisen. Desuden er der ikke mange flere muligheder for kystnæremøller.

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an på hvilken strækning det er. Nogle steder er det forsvarligt og andre ikke. Det har vejdirektoratet lavet en fin analyse af, som vi bør følge. Øget fart giver større ulykker om vi kan lide det eller ej.

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2014 - 2020

Næstformand i SF Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Professionsbachelor Sygeplejerske, Professionshøjskolen Metropol

2010 - 2013

Bachelor Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Næstformand Socialistisk Folkeparti

2008 - 2010

Hjemmehjælper Viborg Hjemmepleje Houlkær/Nørresø

2013 - nu

Kampagnemedarbejder Socialistisk Folkeparti

2016 - 2020

Sygeplejerskestuderende

2008 - 2010

Ufaglært Hjemmehjælper Viborg Kommune
F

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2014 - 2020

Næstformand i SF Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Professionsbachelor Sygeplejerske, Professionshøjskolen Metropol

2010 - 2013

Bachelor Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Næstformand Socialistisk Folkeparti

2008 - 2010

Hjemmehjælper Viborg Hjemmepleje Houlkær/Nørresø

2013 - nu

Kampagnemedarbejder Socialistisk Folkeparti

2016 - 2020

Sygeplejerskestuderende

2008 - 2010

Ufaglært Hjemmehjælper Viborg Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019