PERSONPROFIL

Palle Lykke Ravn

Socialdemokratiet

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Struer

Født 23. februar 1976 Gift 3 børn Bor i Struer Kommune

A

Palle Lykke Ravn (S) har siden 2018 været byrådsmedlem i Struer Kommune. Han medlem af Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget samt Teknik-, miljø- og klimaudvalget.

Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Han er beskæftiget som forfatter og fotograf. Herudover varetager han en række tillidshverv som blandt andet forretningsudvalgsmedlem for Danske Handicaporganisationer samt som formand for Handicaprådet i Struer Kommune. Palle Lykke Ravn er tillige bestyrelsesmedlem i den socialdemokratiske partivælgerforening i Struer.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Beskæftigelse
  • Miljø og klima
  • Socialpolitik
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

DET STOD IKKE SKREVET I STJERNERNE AT JEG SKULLE BLIVE FOLKETINGSKANDIDAT. DA JEG VAR 8 ÅR GAMMEL BLEV JEG PÅFØRT HIV-SMITTE VIA MIN LIVSVIGTIGE BLØDERMEDICIN.
Det var en hård kamp, men jeg overlevede. I dag er jeg 42 år, er gift med Rikke og sammen har vi tre drenge. Jeg er en fighter, jeg ved hvordan det er, når sygdom og sorg gør livet svært, og hvor vigtigt det er at syge får en ordentlig behandling. I dag er HIV velbehandlet, og da jeg fik livet tilbage blev det min mission via politik at hjælpe andre, og vores samfund. Jeg ved på egen krop hvor vigtig vores velfærdssystem er, og det betyder alt for mig at vi behandler hinanden godt i Danmark, at vi som fællesskab kan sikre sundhed for alle, et godt arbejdsliv samt den brede velfærd og omsorg som gør at vi alle kan få et godt liv.

Kandidaten på de sociale medier

01:44

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor skal kunne følge med, når vi bliver flere børn og ældre. Derfor har vi bl.a. foreslået, at der ansættes flere sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Det skal give mere tid til patienterne og mindre pres på medarbejderne.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod bør tandlæge tages med ind under den offentlige dækning. Der skal være lige og fri adgang til sundhed i Danmark

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er særligt bekymret for de børnefamilier, der er ramt af kontanthjælpsloftet. Børn skal ikke vokse op i fattigdom.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det primære er at der er en mere varieret skoledag, hvor der også er plads til bevægelse, lektiehjælp og mere praktisk undervisning. Altså en skoledag, der er god for alle elever.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi anerkender, at inklusionen ikke virker godt nok. Der skal findes nye løsninger til at løfte inklusionens problemer. Derfor skal vi få nytænkt hele inklusion- og specialundervisningsområdet sammen med landets kommuner, skoler og organisationer. Det skylder vi både børnene, forældrene og de enkelte skoler.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Trivsel er vigtigst. Der er alt for mange børn og unge, der ikke trives godt nok.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kunne yde en god og værdig ældrepleje. Men det er samtidig vores mål at tilføre den samlede velfærd flere penge, så styrkelsen af ældreområdet ikke kommer til at gå ud over andre områder.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en differentieret tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, så dem der har de fysisk hårdeste arbejde, kan gå tidligere på pension.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være balance i Danmark, så vi sikrer velfærden i hele landet. Det er en pligtopgave at justere den kommunale udligning.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Socialdemokratiet vil vi prioritere et stærkt velfærdssamfund, et trygt og kvalificeret arbejdsmarked og et mere trygt og retfærdigt Danmark. Det kræver, at vi bruger pengene rigtigt og ikke på f.eks. topskattelettelser.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske lønmodtagere er nogen af dygtigste i verden med høje uddannelsesniveauer. Derfor har vi også høje lønninger. Det hænger sammen. Hvis vi fortsat vil have en god konkurrenceevne, så kræver det, at vi fortsat investerer i efteruddannelse, så danske lønmodtagere i fremtiden bliver endnu dygtigere.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at udsatte børn og deres familier skal hjælpes mere. Derfor har vi bl.a. foreslået, at der skal være flere pædagoger i institutioner med mange udsatte børn, og at der skal oprettes såkaldte mobilitetspladser, som er pladser, der tæller dobbelt i ressourcer til de mest sårbare børn. I forhold til børnechecken, så er det allerede i dag sådan, at den er indkomstafhængig – dvs. at de dårligst stillede får en højere børnecheck end de mest velstillede. Det er et for

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den vigtigste støtte, vi kan give til danske børnefamilier, er, at vi prioriterer daginstitutionerne og skolerne. Det vil Socialdemokratiet.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden skal målrettes nærområderne

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mener, at det er vigtigt med samarbejde omkring vores forsvar. Både i regi i NATO og EU. Men vi tager også danskernes signal de sidste mange år alvorligt om, at de ikke ønsker af afskaffe forbeholdene. Derfor vil vi ikke støtte en folkeafstemning om en afskaffelse af forsvarsforbeholdet i den kommende valgperiode.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker mere resocialisering, men ser det ikke som en modsætning til skærpede straffe.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke i fængsel!

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først og fremmest have styr på EU’s ydre grænser.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende asylsystem er brudt sammen. For at få kontrol med tilstrømningen og sikre at færre drukner i Middelhavet skal Danmark – helst sammen med øvrige EU-lande – oprette et modtagecenter udenfor Europa.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De offentlige ansatte er dygtige og gør hver eneste dag et godt stykke arbejde til gavn for bl.a. vores børn, syge og ældre. Men det er rigtigt, at der er problemer med for meget bureaukrati og for mange dokumentationskrav. Derfor skal vi vise de offentlige ansatte mere tillid og give dem mere frihed.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hele tiden se på, om vi kan gøre tingene smartere, bl.a. ved at mindske bureaukrati og dokumentationskrav. Ligesom der heller ikke er nogen tvivl om, at der i det offentlige særligt er brug for flere sosu’er, lærere, pædagoger og sygeplejersker. Derfor er det også disse faggrupper, vi vil prioritere, når vi vil løfte velfærden.

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommer an på lokale forhold

45 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 287 Socialdemokratiet in total 4276
KV 2013 Personlige stemmer 80 Socialistisk Folkeparti in total 848

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til byrådet med et hjerte som banker for medmenneskelighed, langsigtede løsninger og stærke lokalsamfund.

Jeg er 41 år gammel, opvokset i Bremdal og bor nu nær Humlum sammen med min hustru Rikke og vores tre drenge. Jeg blev født med en arvelig blødersygdom og som 8 årig blev jeg gennem min livsvigtige medicin smittet med HIV. Jeg var en af de heldige som overlevede, HIV er i dag velbehandlet og ikke noget som jeg længere tænker på. Men det som jeg har oplevet i mit liv med blødersagen, sygdom og kamp for at leve, gjorde at jeg blev politisk aktiv og har formet den politiker som jeg er.

Jeg har i denne valgperiode været formand for Handicaprådet i Struer Kommune og har generelt arbejdet meget med socialpolitik i mit politiske virke. Derfor er det også socialområdet som jeg gerne vil arbejde målrettet med i Struer Byråd.

Borgerne i Struer Kommune stemte ja til selv at ville, da de med et overvældende flertal sagde nej til sammenlægning med Holstebro. Som kampagneleder af Nej-kampagnen var jeg meget aktiv i kampen for at bevare et selvstændigt Struer Kommune. Det var jeg fordi jeg tror på at Struer Kommune selv kan og har en god størrelse.

Jeg grundlagde for fem år siden lokalmediet Struer Nyheder​, og jeg er i dag den ene af tre redaktører og fire skribenter som står bag mediet. Vi har i dag over 5000 følgere og op til 70.000 læsere om ugen, og arbejder målrettet mod at fremme de gode og positive historier om og fra Struer Kommune. Struer Nyheder er et eksempel på hvordan man med en god ide, faktisk kan gøre en stor forskel. Målet med Struer Nyheder var, udover at formidle nyheder, også at fremme fællesskabet og dialogen blandt borgerne i Struer Kommune, hvilket i høj grad er lykkes.

Når vi d. 21 november skal stemme til byrådsvalget, så er det en stemme på hvilken fremtid Struer Kommune skal have. Hvor er det vi skal hen og hvem er det som skal lede Struer Kommune i den rigtige retning, således at kommunen også har en fremtid om 4, 8 og 12 år?
...

Kandidaten på de sociale medier

01:44

Spørgsmål og svar

1 Struer Kommune bør prioritere bosætning og rekreative formål på havnen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Struer Kommune er for lille til at være en selvstændig kommune og bør indgå i en sammenlægning inden for de næste 5-10 år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg var kampagneleder på nej-kampagnen til afstemningen og Struer Kommune har en god størrelse. Jeg mener at det er bevist at store enheder ikke gjorde noget bedre, de store effekter som man håbede på ved kommunalreformen, er ikke indtruffet, tværtimod har det kostet på lokaldemokratiet uden noget er vundet ved det.

3 Kommunen bør genoplive planerne om en ny skole i Struer midtby.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skulle have været en ny skole i Struer Midtby, men det blev det desværre ikke. Hvis der er elevgrundlag til en skole mere i Struer by, så skal den placeres i midtbyen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke så længe vi har mere presserende opgaver som at løfte velfærden for børn og ældre.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Penge til genoptræning er penge som er rigtig godt givet ud. Men det er et trickspørgsmål, for det kommer jo an på hvilke andre sundhedsområder der er i spil?

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre os at bosætning og udvikling er sigtet mod hele den sammenhængende kommune. Kommunen bør støtte op om gode initiativer i yderområderne, men også i lokalområderne inde i selve Struer by.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal laves cykelsti i Smedegade. Ligesom der er flere gode muligheder for nye cykelstier i landområderne.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvor det giver mening ja. Vi skal passe på vores naturområder. Men der skal jo også udstykkes grunde til erhverv, hvis vi gerne vil udvikle kommunen og øge bosætningen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for at investere i at løfte velfærden de kommende år, der må vi investere vores penge i første omgang.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på hvilke indsatser der er tale om? Man kan ikke blot generelt sige at der skal tages penge fra et sundhedsområde til et andet, uden at specificere det.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have normeringen op til BUPLs anbefaling, 1 medarbejder til tre vuggestuebørn og 1 medarbejder til seks børnehavebørn. Det bør indføres som minimumsstandard.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre en indsats for at tiltrække nye virksomheder til vores kommune. Men vi skal altså også holde fokus på at servicere de virksomheder vi har, det er først og fremmest dem vi skal sørge for bliver i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2018 - nu

Byrådsmedlem Struer Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget Struer Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Teknik-, miljø- og klimaudvalget Struer Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Limfjordsrådet Socialdemokratiet

2014 - 2017

Formand for Handicaprådet Struer Kommune, Danske Handicaporganisationer

2006 - 2009

Medlem af Handicaprådet Struer Kommune, Danske Handicaporganisationer

1998 - 1999

Byrådsmedlem Struer Kommune, Socialdemokratiet

1995 - 1999

Amtsformand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)

1995 - 1997

Formand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) - Holstebro-Struer, Socialdemokratiet

1994 - 1999

Hovedbestyrelsesmedlem Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)

1994 - 1995

Næstformand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) - Holstebro-Struer, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2017 - nu

Forretningsudvalgsmedlem Danske Handicaporganisationer nationalt

2011 - nu

Bestyrelsesmedlem Danmarks Bløderforening

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Socialdemokratiet i Struer

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Humlum Skole

2005 - nu

Bestyrelsesmedlem Danske handicaporganisationer, Struer
A

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2018 - nu

Byrådsmedlem Struer Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget Struer Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Teknik-, miljø- og klimaudvalget Struer Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Limfjordsrådet Socialdemokratiet

2014 - 2017

Formand for Handicaprådet Struer Kommune, Danske Handicaporganisationer

2006 - 2009

Medlem af Handicaprådet Struer Kommune, Danske Handicaporganisationer

1998 - 1999

Byrådsmedlem Struer Kommune, Socialdemokratiet

1995 - 1999

Amtsformand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)

1995 - 1997

Formand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) - Holstebro-Struer, Socialdemokratiet

1994 - 1999

Hovedbestyrelsesmedlem Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)

1994 - 1995

Næstformand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) - Holstebro-Struer, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2017 - nu

Forretningsudvalgsmedlem Danske Handicaporganisationer nationalt

2011 - nu

Bestyrelsesmedlem Danmarks Bløderforening

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Socialdemokratiet i Struer

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Humlum Skole

2005 - nu

Bestyrelsesmedlem Danske handicaporganisationer, Struer

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019