Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Mette Valbjørn

Socialdemokratiet

Valgt ind i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Valgt ind

Personlige stemmer 2756 Socialdemokratiet 241361

Valgresultat RV13

Personlige stemmer 2910 Socialdemokratiet 240837
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Mine mærkesager er:
- Sundhed for alle
- Lighed i sundhed
- Specialiseret behandling af høj kvalitet
- Borgeren i centrum i tværgående samarbejde mellem region, kommuner og praktiserende læger
- Sammenhængende forløb i psykiatrien
- Vækst og øget beskæftigelse i hele regionen
- Bæredygtige løsninger på energi- og miljøområdet
- Kollektiv trafik til gavn for vores miljø og sikring af borgerens mobilitet

I Region Midtjylland har jeg de senest otte år arbejdet for at skabe resultater for borgerne. Det vil jeg gerne fortsætte med i en periode mere, hvor jeg arbejder for at gennemføre mine mærkesager.

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal benytte de muligheder vi har for Flextrafik, Flextur mm., så vi ikke kører med store busser på ruter med meget få passagerer, men i stedet tilbyder en anden service, som også sikrer at man kan komme fra A til B og retur.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Region Midtjylland er som de andre regioner underlagt stram styring fra staten og har vores økonomi opdelt i tre lukkede kredsløb, hvor der ikke kan omfordeles midler mellem de tre kredsløb. De er sundhedsområdet, regional udvikling og det specialiserende socialområdet. Så selvom vi evt. ville finde besparelser på andre områder, så kan vi ikke finde dem i de andre kredsløb, men alene inden for sundhedsområdet.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, der skal ikke være øget brugerbetaling for at kunne finansierer f.eks. ny, dyr medicin. Folketinget bør bevilge flere midler til sundhedsområdet i de kommende år, da vi har en befolkning med flere ældre og dermed flere syge. Både Folketingets politigere og politikere i regionerne skal turde prioritere. I et sundhedsvæsen med en enorm og stigende efterspørgsel på sundhedsydelser er der ikke råd til alt. Derfor er det sådan at der ikke er råd til alt. Det skal vi være åbne omkring.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er jeg uenig i. Vi skal fastholde den fri og lige adgang til sundhedsydelser for alle borgere, også i forhold til at komme til praktiserende læge. Vi skal ikke indfører gebyr for at gå til egen læge, da det bl.a. giver mere ulighed i sundhed, da borgere med begrænsede ressourcer så slet ikke vil komme til lægen.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det er jeg uenig i. Den grundlæggende præmis for privathospitaler og for det offentlige sundhedsvæsen er forskellig. Privathospitaler skal skabe overskud og tjene penge. Det offentlige sundhedsvæsen skal skabe mest mulig sundhed og det skal være af den højeste kvalitet og ud fra lægefaglige kriterier for hvad der er bedst for patienterne. Vi har en høj kvalitet i vores offentlige sundhedsvæsen og det skal vi blive ved med at udvikle i fællesskab.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I budget 2018 har Region Midtjylland besluttet at prioritere 10 mio. kr. ekstra til psykiatrien. Psykiatriens udfordringer er komplekse og handler bl.a. om at vi mangler speciallæger i psykiatri og at vi har at gøre med borgere med meget komplekse og vanskelige problemer.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, vi skal af med de 2 % og det bliver jo også afskaffet fra 2018, som Regeringen og DF har besluttet. Vi har masser af styring af hospitalernes aktivitet, effektivitet og produktion i form af patientrettigheder vedr. udrednings- og behandlingsgaranti, budgetloven og de otte nationale mål for sundhedsvæsnet. Vi ikke brug for mere styring fra staten.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det er jeg uenig i. Private sundhedsforsikringer medfører at ressourcer bruges i den private sundhedssektor, i stedet for i vores fælles offentlige sundhedsvæsen. Det medvirker til at der er færre ressourcer i det offentlige sundhedsvæsen. Det var bedre om vi brugte alle midler og og ressourcer i fællesskabet, og det vil også betyde lavere ventetider. I et velfærdssamfund som det danske burde det ikke være nødvendigt med private sundhedsforsikringer.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal satse på vækst både i de store byer og i mindre byer og områder. Vi arbejder for en region i balance og for vækst og beskæftigelse i hele regionen.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det behøver ikke at være nødvendigt at nedprioritere buslinjer med få passagerer. Vi skal blive bedre til at benytte de muligheder vi har for Flextrafik, Flextur mm., så vi ikke kører med store busser på ruter med meget få passagerer, men i stedet tilbyder en anden service på som også sikrer at man kan komme fra A til B og retur.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Mette Valbjørn (S) har de seneste otte år været regionsrådsmedlem i Region Midtjylland. I kraft af sit medlemsskab bestrider hun en formandspost i Det midlertidige udvalg vedrørende kræft samt en medlemspost i Det rådgivende udvalg for nære sundhedstilbud. Hendes mærkesager er efter eget udsagn at "sikre den bedste behandling med patienten i centrum".

Til daglig har hun en stilling som IT-konsulent i Aarhus Kommune. Hendes uddannelsesbaggrund er fra Aarhus Universitet, hvorfra hun har en kandidat i Statskundskab. Privat er hun gift, mor til to voksne børn.


Erhvervserfaring
 • IT-konsulent, Aarhus Kommune

Politiske hverv
 • Medlem af Det rådgivende udvalg for nære sundhedstilbud
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

 • Formand for Det midlertidige udvalg vedrørende kræft
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland


Uddannelse
 • Cand.scient.pol., Statskunskab, Aarhus Universitet
  1997

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland