Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
B

Marianne Saxtoft Vemmelund

Radikale Venstre

Spidskandidat i Hedensted
Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat KV17

Personlige stemmer 140 Radikale Venstre 304

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 400 Radikale Venstre 0

Valgresultat KV13

Personlige stemmer 196 Radikale Venstre 443
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Jeg har bred social- og sundhedsfaglig uddannelse og erfaring, 16 års erfaring som byrådsmedlem, landspolitisk kendskab og partiorganisatorisk erfaring. En lang række tillidsposter har givet en bred erfaring i forhandlinger og politiske processer med inddragelse af mange forskellige interessenter og parter. Organisatorisk, økonomisk og politisk indsigt er afgørende som talerør for et bredt udsnit af borgere, forskellige institutioner og brugergrupper, frivillige foreninger, kulturliv, erhvervsliv m.m.

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør tilbyde overvægtige gratis motion.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overvægtige har al mulig behov for støtte til at løse deres problem. Af hensyn til den enkelte, for familien, for arbejdsmarkedet og sundhedsvæsen og for samfundet. Vi bør i langt højere grad snakke tidligt indsats og forebyggelse for en borgergruppe, som møder meget lille sympati og forståelse. Og vi ved at bekæmpelse af stigmatisering og selvstigmatisering er afgørende for ændring af borgerens situation.

2 Det er fornuftigt at kæmpe for en udvidelse af motorvej E45.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har forsøgt at få etableret en elektronisk overvågning og styring af trængselsproblemer og forebyggelse af sammenstød, som følge at for høj hastighed og manglende afstand. Dermed kunne vi undgå daglige ulykker og lukning af vejen.

3 Kommunens plan om at svække kravene til dokumentation og registrering bl.a. på plejeområdet betyder forringet retssikkerhed for de ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rigide og centralt fastlagte kriterier og standarder for den plejen af ældre og handicappede matcher ikke et hverdagsliv med skiftende behov og løbende ændringer. Hvis borgerens retssikkerhed var i højsæde og skulle tildelingen retvisende ville det kræve løbende re-visiteringer. Det finder ikke sted, men hjælpen tilpasses løbende af det praktisk udførende led, som således kompenserer for at få enderne til at nå sammen. Vi har et administrativt system, som skaber træghed og stjæler god borgertid

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal se affald som en ressource, der kan genanvendes - derfor skal vi sortere og skåne miljø/klima.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De lokale idrætsforeninger gør en kæmpe indsats for at skabe sammenhæng, samarbejde og for at inkludere børn og unge i deres lokalområde. Mange foreninger påtager sig opgaver, transport, koordinering og økonomiske forpligtelser, som understøtter børn og unge i deres lokalområder. Jeg vil arbejde for en frivilligkoordinator, som sammen med Fritid til alle kan understøtte de mange frivillige kræfter målrettet børn og unge i vores kommune.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil arbejde for en kunst/kulturfond med bidrag for salg af byggegrunde m.m. Fonden nedsætter en kunst og kulturudvalg(kultursamvirke) som understøtter kulturelle aktiviteter i kommunen.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integrationsindsatsen skaber statslige arbejdspladser, og danskerne tager del i den. Venligboerne har næsten 1000 medlemmer i Hedensted. Lokale virksomheder tilbyder praktikpladser og jobs. Uddannelsesinstitutioner, højskoler, efterskoler, sprogskoler bidrager med stor viden og erfaring i indsatsen. Den kommunale indsats Fritid for alle og vores mange foreninger gør hver dag en stor indsats for at formidle de danske foreningstraditioner. Netværk på tværs, sprog- og lektiecafe, familievenner o.m.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser desværre alt for mange konkurser blandt private udbydere af ældreservice. Og udbud af af ældreservice kræver rigtig mange administrative ressourcer. Og netop ideologien om konkurrenceudsættelse af ældreområdet er en af årsagerne til det enerme bureaukrati der har udviklet sig inden for ældre- og handicapområdet siden Fogh opfandt begrebet Frit Valg. Jeg vil hellere arbejde for mere frihed til at den lokale ledelse og medarbejdere sammen med lokalsamfund kan udvikle nære tilbud til ældre.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolerne skal have langt større frihed til lokalt at lave holdopdelt/klasseopdelt/to-lærer/lærer-pædagog forløb. Kombinationsmulighederne er rigtig mange og der en rigtig mange spændende udviklingsmuligheder i at slipper skolerne fri. En kombination og brug af ressourcer, som afspejler skolen samarbejde med de lokale foreninger/netværk m.m. Skolerne skal tilføres ressourcer til udvikling af det lokale samarbejde og være en katalysator for det attraktive lokalsamfund.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hedensted kommune har en meget udviklingsorienteret beskæftigelsesindsats og et af landets laveste ledighed. Vi har et meget tæt og godt samarbejde med lokale virksomheder, som påtager sig en kæmpe opgave for at skabe praktikker og jobs til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Vi kan altid blive bedre og skal hele tiden kigge efter potentialer. Og et øget samarbejde om at gøre ikke-uddannelsesparate unge klar til uddannelse og job via øget samarbejde står på min ønskeseddel.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen bruger uforholdsmæssigt meget på central kommunikation, branding o.lign. Der er min overbevisning, at disse penge ville gøre langs mere gavn for hele kommunen, hvis man lokalt fik ressourcer til at formidle hverdagslivet, fik flere ressourcer til at synliggøre lokale aktiviteter, lokale netværk m.m. Erfaringer viser, at borgerne knytter sig til de nære netværk i hverdagen og har stor glæde af at orientere sig mod lokale aktiviteter.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for en generel styrkelse af den forbyggende indsats for børn og unge i Hedensted Kommune. Ca. hvert femte barn/ung mistrives, bliver erklæret ikke-uddannelsesparate og får svært ved at få fodfæste i uddannelse eller job. Mange går rundt med erfaring fra nederlag, ensomhed, mindreværd, angst og stress - føler sig uden for almindelige fællesskaber og er i risikogruppen for subkulturer som bander, kriminelle netværk og misbrugsområdet. Og vi skal se faresignaler langt tidligere end nu.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør se langt mere helhedsorienteret på vores stisystemer end i dag. Ud over trafiksikkerhed skal vi inddrage folkesundhed, børn og andre bløde trafikanter bliver selvtransporterende, stisystemer binder byen sammen, landsbyer kan færdes uden om den tunge trafik m.m. Hedensted Kommune kunne tiltrække cykelturister og fremme konceptet Bed and Bike m.m.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten finansierer i overvejende grad den treårige integrationsindsats i kommunerne. Målet er, at flygtninge efter integrationsperioden indgår på lige fod med andre borgere i kommunen og bliver en del af de øvrige indsatser for børn, familier, sundhed, beskæftigelse, uddannelse osv. Derfor er det helt afgørende at kommuner lykkes med integrationsindsatsen, afgørende at så mange danskere hjælper med opgaven, at virksomheder, skoler, daginstitutioner, frivillige samarbejder om opgaven.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange ældre vælger i dag selv at løse deres behov for rengøring, havehjælp, transport og andre behov. Enten gennem private aftaler, nabohjælp eller hjælp fra familien. For mange betyder retten til at være herre i eget hus og selv administrere/disponere over den hjælp de modtager mere end deres egenbetaling. Denne udvikling vil give større økonomisk råderum til personlig pleje og omsorg til de, som ikke kan tage vare på sig selv.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for et helhedsorienteret syn og prioriteringer i vores sundhedsvæsen og øget samarbejde mellem kommune og region. Der er mange penge at spare, hvis vi med helhedsorienterede tilbud kan forebygge genindlæggelser - især inden for psykiatri og på ældreområdet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle er enige om, at tidlig en forebyggende indsats er afgørende for barnet trivsel og udvikling. Sundhedsplejersker er centrale i screening af børns trivsel og udvikling. Det kræver et tæt tværfagligt samarbejde med forældre og den pædagogiske og sociale indsats. Og samarbejde med barnets netværk og frivillige indsatser, der kan støtte op om familien. En sådan helhedsorienteret indsats kræver ressourcer i forhold til det konkrete barn og en faglig og nærværende ledelse af pædagogisk praksis.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for en langt mere helhedsorienteret udvikling af de offentlige transportmuligheder og løsninger. Den er helt afgørende for udvikling og besætning i vores tyndere befolkede områder af regionen. Region og kommune bør gå sammen med staten om en fælles strategi for området.

28 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Stor ros til vores præhospitale indsatser, men på eks. psykiatriske, socialt udsatte og geriatriske område, er der fortsat brug for udvikling.

29 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sammen om sundhed - et samarbejdende sundhedsvæsen med øget samarbejde mellem alle aktører på sundhedsområdet kræver ressourcer og langsigtede løsninger. Og står i skærende kontrast til de meget kortsigtede krav om øget produktivitet.

30 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende for mig, at der er gennemsigtighed i måden vi finansierer vores sundhedsvæsen. Og vores skattesystem og politiske prioriteringer med dertilhørende demokratisk kontrol er afgørende for den legitimiteten i vores sundhedsvæsen.

31 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den sociale ulighed i sundhed i Danmark er stor og gebyr for lægebesøg vil skabe endnu større ulighed i sundhedstilbud.

32 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I takt med udvikling af nye metoder og teknologi bør tidlig opsporing og tidlig indsats være en afgørende faktor for øget sundhed og bedre og billigere behandlingsmetoder.

44 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pendlermønstre viser, at udpendling fra de større byer er langt større end indpendling. Der er altså masser af arbejdspladser uden for de større byer og i landsdistrikterne. Derfor skal transport ses langt mere som et tilbud, som sikrer arbejdskraft til de virksomheder, som ligger uden for de større byer.

46 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

47 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

48 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Marianne Saxtoft Vemmelund var i år 2017 kandidat for Radiale Venstre til kommunalvalget i Hedensted kommune og til regionsrådet i Region Midtjylland. Marianne Saxtoft Vemmelund blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Hun har været opstillet for Radikale Venstre begge steder siden valget i 2013. Marianne Saxtoft Vemmelund er bestyrelsesmedlem for partiet i Hedensted og medlem af Radikale Venstres hovedbestyrelse. Marianne Saxtoft Vemmelund har i flere gange været opstillet til folketingsvalg for Radikale Venstre, og hun har også siddet i Folketinget som suppleant.

Marianne Saxtoft Vemmelund har mange års erfaring som radikal kommunalpolitiker. I 1994 blev hun byrådsmedlem for første gang, da hun blev valgt til den daværende Hammel Kommune, hvor hun blev formand for flere udvalg og siden viceborgmester i kommunen. Ved valget i 2005 blev hun valgt til den nye Favrskov Kommune, hvor hun fortsatte som kommunalbestyrelsesmedlem frem til valget i 2009. I sin tid som lokalpolitiker har Marianne Saxtoft Vemmelund bl.a. arbejdet med kulturpolitik og kommunal økonomi.

Marianne Saxtoft Vemmelund er uddannet socialrådgiver, og hun er siden blevet master i professionel kommunikation ved Roskilde Universitet. Hun arbejder til daglig som social entreprenør og indehaver af samskabelse.dk, som arbejder med sociale projekter i lokalområdet. Marianne Saxtoft Vemmelund har tidligere bl.a. arbejdet som afdelingsleder og plejehjemsleder i Hammel Kommune. Marianne Saxtoft Vemmelund er desuden medlem af flere bestyrelser bl.a. som formand for Red Barnet i Hedensted lokalforening. Privat er Marianne Saxtoft Vemmelund mor og bosat i Krollerup.


Erhvervserfaring
 • Social entreprenør og indehaver, Samskabelse.dk

Tillidsposter
 • Bestyrelsesmedlem, Radikale Venstre, Hedensted
 • Hovedstyrelsesmedlem, Radikale Venstre
 • Formand, Red Barnet, Hedensted lokalforening

Politiske hverv
 • Kommunalbestyrelsesmedlem
  Radikale Venstre, Hammel Kommune

  2005 - 2009
 • Byrådsmedlem og Viceborgmester
  Radikale Venstre, Hammel Kommune

  1994 - 2005

Uddannelse
 • Master, Professionel kommunikation, Roskilde Universitet
  2013
 • Erhvervsuddannelse, Socialrådgiver, Den Sociale Højskole i Aarhus
  1998

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland