Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Linda Brask

Socialdemokratiet

Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 1026 Socialdemokratiet 241361
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Sundhed,
Vi skal have et sundhedsvæsen på patientens præmisser, og hvor patienten inddrages i behandlingen, og vi skal have et samlet sundhedsvæsen, så at borgerne oplever et ensartet serviceniveau.
Der skal være sammenhæng i sundhedsindsatsen på tværs af hospitalerne, praksis og kommuner.
Sundhed i det nære skal prioriteres, og her spiller sundhedshusene en vigtig rolle. Det er til gavn for borgerne, som også kan slippe for lang transport, når flere ydelser kan leveres via sundhedshusene. Mere sundhed i det nære kan derfor også give mere sundhed for pengene.

Det specialiserede socialområde.
Der skal være lige vilkår for behandling af psykiske og fysiske sygdomme. Der er brug for at der gives et løft på arbejdspladerne inden for psykiatrien, og det gælder på både ressource- og uddannelsesdelen.
Vi har et særligt ansvar når det gælder mennesker med psykisk sygdom og mentalt handicap. Der skal arbejdes for at borgeren hurtigt får den rette diagnose og behandling, og at sundheden og livskvaliteten forbedres for psykiske syge.

Trafik og erhverv.
Der skal være sammenhæng i den kollektive trafik, og lokalsamfundene må ikke blive overset. Der skal også arbejdes for bedre muligheder for at skifte mellem transportformer.
Gode transportmuligheder er vigtige for en velfungerende region. Det har betydning for at drive virksomhed og er dermed vigtig for at skabe vækst i et område.
Aarhus lufthavn er inde i en meget positiv vækstfase. Det skulle nødig sættes over styr, og derfor skal Djurslandsmotorvejen føres igennem til lufthavnen. Endvidere bør letbanen udvides ud til lufthavnen.

Uddannelse og erhverv.
Region Midtjylland har et stærkt udgangspunkt inden for energi, miljø og fødevareproduktion, og det skal vi bygge videre på.
Det er også vigtigt at understøtte at lokale og regionale kortere- og mellemlange uddannelser bevares, fordi uddannelser er med til at udvikle lokalsamfundene.

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at vi skal kæmpe for busser, hvis der ikke er passagerer, der kører med dem, men er der det, så skal borgerne serviceres. Denne servicering kunne være at lave en udvidelse af flexkørselsordningen, så at borgere uden mulighed for at komme med en bus kan benytte sig af flexkørsel og til en pris de kan betale. Man kan også tænke i at få nogle små elbusser, som er gode for miljøet.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jeg fordi der er områder i region Midtjylland, hvor den præhospitale dækning ligger langt væk, og det øger risikoen for dødsfald. Det er også et problem, at borgere fra Djursland først bliver kørt til Randers hospital, og ikke til Aarhus og Skejby, selvom den behandling de har brug for foregår i Aarhus .

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan ikke løbes stærkere ude på hospitalerne. De ansatte er så overbelastet at det går ude over kvaliteten i behandlingen.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener brugerbetaling er en glidebane, fordi dem der ikke råd, kommer bagerst i køen. Det vil skabe yderligere polarisering i samfundet. Disse forhandlinger om finansiering må tages i den til enhver tid siddende regnerig, i KL og i regionerne.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grupper som socialt udsatte og folk med ringe indkomst, vil vælge lægebesøget fra. Det vil skabe endnu dårligere helbred hos disse grupper, og det vil i den sidste ende blive dyrere for samfundet.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være sammenhæng i sundhedsindsatsen på tværs af hospitalerne, praksis og kommuner. Sundhed i det nære skal prioriteres, og her spiller sundhedshusene en vigtig rolle. Det er til gavn for borgerne, som også kan slippe for lang transport, når flere ydelser kan leveres via sundhedshusene. Mere sundhed i det nære kan derfor også give mere sundhed for pengene. Og her spiller det en vigtig rolle at få tiltrukket lægerne, så de kan se sig udføre en vigtig rolle.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I forhold til at overholde behandlingsgarantien kan det være nødvendigt at gør brug af privathospitaler. Derudover er der også det frie udvidede sygehusvalg at tage hensyn til. Man skal heller ikke undervurdere privathospitalernes viden og ekspertise, og som i sidste ende kommer borgerne til gode.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

fordi supersygehusene kan levere højt specialiseret behandling, og dermed bedre behandlingsmuligheder for borgerne. Supersygehusene opfylder også fremtidens krav til teknik, behandlingsformer og arbejdsmetoder. Supersygehusene vil også tiltrække den bedste arbejdskraft, da forskning vil blive højt prioriteret.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være muligt at finde nogle løsningsmodeller der tilgodeser hele regionen.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal investeres hvor det giver mening.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi det er vigtigt at understøtte at lokale og regionale kortere- og mellemlange uddannelser bevares, fordi uddannelser er med til at udvikle lokalsamfundene.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke nøjes med kommunerne og staten, og den enkelte kommune kan ikke løse alting selv. Regionerne er med til at værne om de forskelligheder, der jo nu engang er i Danmark. Der er store forskelle i natur, erhvervsliv og befolkningssammensætning fra egn til egn. Selvfølgelig skal vi have regioner og folkevalgte til at sikre bl.a. vores sundhedsvæsen også i fremtiden.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for at der gives et løft på arbejdspladerne inden for psykiatrien, og det gælder på både ressource- og uddannelsesdelen. Vi har et særligt ansvar når det gælder mennesker med psykisk sygdom og mentalt handicap. Der skal arbejdes for at borgeren hurtigt får den rette diagnose og behandling, og at sundheden og livskvaliteten forbedres for psykiske syge.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan ikke løbes stærkere ude på hospitalerne. De ansatte er så overbelastede at det går ude over kvaliteten i behandlingen. Vi skal ikke sætte vores sundhedsvæsen over styr med de automatiske årlige rigide effektiviseringskrav.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi mange af de nuværende screeningsprogrammer har vist at have ringe effekt, og at de gør folk unødige bekymrede. Til gengæld skal folk kunne screenes hurtigt, hvis der er mistanke om sygdom.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener der skal satses på vækst hvor det giver mening., og det er ikke nødvendigvis i de store byer. Dog er det vigtigt med en god infrastruktur for at kunne tiltrække interesserede.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Linda Brask var regionsrådskandidat i Region Midtjylland for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Hun har været medlem af Socialdemokratiet siden 1991, og hun er bestyrelsesmedlem for partiet i Ebeltoft og Omegn-kredsen

Linda Brask er uddannet socialrådgiver, og hun arbejder til daglig som leder af socialcenteret i Syddjurs Kommune. Hun har erfaring som faglig aktiv, bl.a. som tillidsmand på arbejdspladsen og hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Socialrådgiverforening.


Erhvervserfaring
 • Leder af Socialcenter, Syddjurs Kommune

Tillidsposter
 • Bestyrelsesmedlem, Socialdemokratiet, Ebeltoft og Omegn-kredsen

Uddannelse
 • Socialrådgiver

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland