Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Lilian Højbjerg Nielsen

Socialdemokratiet

Kandidat i Region Midtjylland

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 930 Socialdemokratiet 241361
  • Børn
  • Erhverv
  • Kultur
  • Sundhed
  • Miljø
  • Uddannelse
  • Udvikling
  • Ældre

Mærkesager

En stemme på mig ved regionsrådsvalget til november er lig med en stemme til de mennesker i vores samfund, som har det sværest. Jeg vil så gerne være med at udligne forskelsbehandlingen – Vi skal i fællesskab hjælpe de mennesker, som har det svært og har brug for hjælp. Vi skal være et trygt samfund, hvor alle får den hjælp og den støtte, de har brug for.

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært nok allerede i dag, at komme omkring uden bil i de lidt tyndere befolkede områder. Færre busruter vil, ikke være positivt for dette.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvad er i top? Akut hjælp, så hurtigt at det redder liv, er vel målet.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig i, at grænsen er nået. Ser gerne at kravet om 2% årlige effektuering på området fjernes, Så andre områder heller ikke rammes.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil gøre, at dele af befolkningen vælger behandling fra som det ses omkring bl.a. tandpleje.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil gøre, at nogle besøg fravælges. Og det også de besøg som er kan være nødvendige.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der er lige muligheder for at blive tilset hos en læge i hele regionen. Men om flere enge i regionen er vejen frem, er jeg ikke sikker på. Uddannelse af flere læger og uddannelse af læger på hvert enkelt hospital. Vil give mulighed for en bedre dækning af læger.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Det vil til gengæld gøre behandlingen dyrere - ikke kvaliteten bedre og øge presset på genoptræningsfaciliteterne.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En svær en, ser det som en fordel, at lægerne for forskellige specialer er på samme matrikel, så patienter med problemer indenfor flere specialer, kan tilses af specialer på samme tid. Men det flytter hopitalerne længere væk fra patienterne og fra deres pårørende.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er endnu ikke set - påvist, at det er billigere på sigt. Og det eneste det skaber ved hele tiden, at blive taget op, er utryghed blandet medarbejderne.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Målet med beredskabet må være, at liv reddes i akutte tilfælde, og at beredskabet er således at dette mål kan nås.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem som har forurenet, bør vel være dem som rense.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er offentlige opgaver, som kræver et vist lokal / regionalt overblik, staten ikke kan have og har en volume som kræver mere end kommunerne kan specialisere sig i.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien har behov for et løft, men hvor de skulle tages for at kunne realiseres, er det virkelig spørgsmål

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, kravet skal fjernes. I en omstillingstid, hvor der bygges og flyttes medarbejdere i hele regionen, er det svært at ser, hvor effektiviseringen skal komme fra.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ser egentlig, at niveauet er passende nu.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt for erhvervslivet - medarbejderne kommer tilsyneladende hurtigere tilbage på arbejde. Tænker det er en dyrere løsning for regionen, da det ofte er på privathospitaler.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vækst skal være ligeligt fordelt - og gerne "slå" ned, der hvor det giver mest.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tænker det betyder, at de tyndt befolkede områder af regionen får færre busser, hvilket ikke er en hjælp til de områder. Det er i dag allerede meget svært, om ikke umuligt, at komme til fra disse steder uden en bil. Hvilket er en del af en negativ spiral til, at færre benytter busserne.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan være regionale uddannelsesbehov som kunne drage god nytte af, at der er mere regional styring på uddannelsesområdet.

Redaktionens biografi

Lilian Højbjerg Nielsen var regionsrådskandidat i Region Midtjylland for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. hun blev ikke valgt ind.

Lilian Højbjerg Nielsen er uddannet socialrådgiver fra EUC Esbjerg, og hun arbejder til daglig som socialrådgiver ved fagorganisationen 3F i Holstebro, hvor hun har været ansat siden 2005. Privat er Lilian Højbjerg Nielsen bosiddende i Holstebro.


Erhvervserfaring
  • Socialrådgiver, 3F

Uddannelse
  • Socialrådgiver, EUC Esbjerg

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland