PERSONPROFIL

Hans Henrik Sørensen

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Rebildkredsen
Kandidat ved kommunalvalget i Mariagerfjord

Født 28. juli 1965 Gift 2 børn Bor i Mariagerfjord Kommune

O

Hans Henrik Sørensen var i år 2017 kandidat for Dansk Folkeparti ved Kommunalvalget i Mariagerfjord kommune. Hans Henrik Sørensen blev ikke valgt ind.

Hans Henrik Sørensen (DF) var byrådsmedlem i Mariagerfjord Kommune for Dansk Folkeparti. Han var medlem af Sundhed- og Omsorgudvalget samt af kommunens handicapråd. Desuden blev han i 2016 valgt til at være Dansk Folkepartis folketingskandidat i Mariagerfjordkredsen.

Hans Henrik Sørensen er uddannet politiassistent og har arbejdet ved politiet i over 25 år. Privat er Hans Henrik Sørensen gift.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Retspolitik
  • Ældreområdet
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Efter 30 år i Dansk Politi har jeg set både for og bagside af det danske samfund. Den udvikling vi har set med udlændinge over de seneste år, både flygtninge/indvandrere og øst europæiske kriminelle bander gør, at vi skal holde på den stramme politik på området. Vi skal sikre vores grænse have sendt dem ud, som ikke vil vores samfund.

Vi skal have set på EU og have ændret retningen, så det bliver mindre EU og mere Danmark og ikke omvendt.

Vi skal fortsat arbejde på, at vore børn og ældre oplever et Danmark med ordentlige velfærdsydelser. Vi skal have nedlagt regionerne og set på vore sygehuse. Personalet løber alt for stærk, også her.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hovedformålet bør ikke være at skabe offentlige job. Er der derimod behov for flere varme hænder i sundhedssektoren eller lærer i skolen er det en anden sag.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ydelserne i sundhedssektoren bør betales af den store fælles kasse ikke af den enkelte selv. Slet ikke når vi har det skattetryk som vi har i Danmark.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal gøres meget mere for at få kriminelle indvandrere og flygtninge sendt ud af landet.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være råd til at vore ældre kan få en værdig alderdom uden, at de selv skal betale. Har man sparet penge op bør man kunne bruge dem til at forsøde tilværelsen og ikke til brugerbetaling.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om at finde balancen i budgettet.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi så ved sidste års budgetforhandlinger i flere kommuner, hvor svært det blev, da beløbene de modtog blev mindre. Der bør ses på den nuværende ordning.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke gå ud over de velfungerende børnefamilier, at de netop er velfungerende. Øget økonomisk støtte og hjælp til udsatte familier bør findes et andet sted.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores straffe niveau i Danmark bør ikke lempes. Resocialisering er vigtig, men straffen for at begå forbrydelser skal der stadig være fokus på.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nye ordning med ungdoms kriminalitetsnævn, hvor man kan tage fat i den unge meget tidligere end nu tror jeg er en god løsning, frem for at sænke den kriminelle lavalder til under 15 år.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Strafferammen er over de seneste år steget og har fundet et godt niveau. Den bør så til gengæld også udnyttes af dommerne, men straf gør det ikke alene.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe mere i nærområdet end vi gør i dag. Det ville stoppe presset på EU's ydre grænser og dermed også på de danske.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være større mulighed for at foretage udrejse kontrol ved grænsen. Mange kriminelle øst europærer kører ud af landet med tyvekoster.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan på ingen måde sætte lighedstegn mellem private udbydere og mere service.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der ville nok kunne findes enkelte stillinger rundt omkring, som kunne spares væk, men jeg tror ikke det er ret mange.

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 272 Dansk Folkeparti in total 2621
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 163 Dansk Folkeparti in total 2297

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Igennem mine godt 28 år i Politiet har jeg set både for- og bagside af samfundet og set, hvor der kunne gøres mere for vore svage borgere. Vi skal tidligere ud og have fat i og hjælpe de unge der kommer ud i stofmisbrug og kriminalitet eller ressourcemæssigt ikke formår at følge deres uddannelse.

Et andet af de vigtige områder for mig er ældreområdet. Her ser vi blandt andet en stigning i antallet af borgere med demens. Gennem tiden har jeg været ude på flere eftersøgninger efter bortgåede demente, og bag enhver eftersøgning er der bekymrede pårørende og plejepersonale. Det at blive væk på den måde er ikke værdigt for nogen. I Mariagerfjord kommune skal vi fortsætte det gode arbejde der allerede bliver gjort på området, og fortsat have fokus på nye tiltag der kan forbedre forholdene for de ramte borgere og deres pårørende. Et godt eksempel er Demenscenter Skovgården i Hadsund.

I forhold til de ældre er ensomhed også et stigende problem, som vi skal gøre noget mere ved. Vi skal bla. støtte op om de frivillige der gør et stort stykke arbejde, når de f.eks. afholder fællesspisning og lign. arrangementer.

For at holde det niveau Mariagerfjord kommune har nået på blandt andet børne- og ældreområdet kræver det, at vi holder øje med økonomien. Vi skal sikre kernevelfærden for vore egne svage borgere ved fortsat at have en sikker drift.

Vi skal fortsætte med at afholde borgermøder, når der er ting der rør sig rundt om i kommunen. Det er en af måderne til at sætte borgerne i centrum og lytte til de forskellige ønsker og holdninger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Alle kommunale indkøb i Mariagerfjord skal være økologiske, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lokale danske råvarer vægter for mig højere end økologi

2 Der er for langt til borgerservice i Mariagerfjord Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Mogens Jespersen har været en god borgmester for Mariagerfjord Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal stadig sørge for gode og sikre veje i kommunen samtidig med, at vigør hvad vi kan for at have en fornuftig kollektiv trafik

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en kommunal kerneopgave.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et højt serviceniveau i Mariagerfjord kommune. Private aktører kan efter min overbevisning ikke gøre det bedre

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et højt antal elever i klasserne er langt fra optimalt, men som med alle de andre områder skal økonomien jo være der.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver gjort et stort stykke arbejde for at få borgerne fra passiv forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet, så jeg mener ikke det er for let at forblive arbejdsløs i Mariagerfjord. Måske set på landsplan.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et fornuftigt niveau i dag

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke kommunen der skal gøre det.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke som sådan store udsatte boligområder

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal ikke "straffes" for at spare op til sin alderdom

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Byrådsmedlem Mariagerfjord Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1989 - nu

Politiassistent Politiskolen

Erhvervserfaring

1989 - nu

Politiassistent Nordjyllands Politi
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Byrådsmedlem Mariagerfjord Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1989 - nu

Politiassistent Politiskolen

Erhvervserfaring

1989 - nu

Politiassistent Nordjyllands Politi

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019