PERSONPROFIL

Anne Paulin

Socialdemokratiet

Valgt i Vestjyllands Storkreds

Født 5. januar 1988 I et forhold

A

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Økonomi
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Du skal stemme på mig, hvis du vil bakke op om en politiker der vil arbejde behårdt for konkrete resultater, der gør en positiv forskel for fællesskabet.

Jeg kæmper for:

- Lige muligheder i hele landet: Stop centraliseringen og skab bedre uddannelse, transport og medbestemmelse uanset postnummer

- Verden grønneste samfund: Danmark skal være et grønt foregangsland der er med til at løse vores samtids store klima- og miljøkriser.

- Alle i arbejde: Vi skal sørge for, at alle der kan, får mulighed for at blive en del af fælleskabet på det danske arbejdsmarked.

- Værdig tilbagetrækning for nedslidte: Der skal være respekt omkring et langt og hårdt arbejdsliv

- Folkeskolen er fællesskabets skole: Vi skal investere mere i gode rammer for vores børn og undgå at flere forældre vælger private løsninger.

- Udryd børnefattigdom: Fattige børn hører ikke hjemme i Danmark. Vi skal gøre langt mere for at give alle børn en fair start på livet.

Kandidaten på de sociale medier

01:37

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke som et mål i sig selv. Men vi kan eksempelvis se, at vi i den grad kommer til at mangle f.eks. sygeplejersker. Det er i vores alles interesse, at vi sørger for at få uddannet mere dygtigt sundhedspersonale til vores hospitaler, plejehjem, m.m.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det europæiske samarbejde må ikke blive en dårlig undskyldning for at indføre lavere løn og dårlige arbejdsforhold ad bagdøren.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et meget svært dilemma, da stigende medicinpriser er en stor udfodring i sundhedsvæsenet. Jeg mener dog, at Danmark skal være verdensførende inden for den behandling vi tilbyder vores borgere. Derfor er jeg som udgangspunkt skeptisk over for, at lukke døren til behandlinger, der kan gøre en enorm positiv forskel for det enkelte menneske.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for mange børn der rammes af det nuværende kontanthjælpsloft, og det er ikke værdigt for et rigt land som Danmark.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den sociale arv er desværre stadig stærk i Danmark. Jeg tror på lige muligheder for alle børn. Derfor må vi gøre mere for at mindske den økonomiske ulighed.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreplejen er vigtig. Men det samme er skoler, børnehaver og hospitaler. Ved at droppe regeringens besparelser i det offentlige, kan vi styrke alle sektorer på en ansvarlig måde.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke have et A- og B-hold, hvor de økonomisk svage ældre svigtes.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kommer ikke uden om, at vi skal arbejde længere, og heldigvis kan mange også fortsætte længere på arbejdsmarkedet i dag end tidligere. Men der mangler hensyntagen til de danskere, der har haft et nedslidende arbejdsliv og ikke har mulighed for at fortsætte arbjedet langt ind i 60'erne og 70'erne. Det skal være muligt for en mere værdig tilbagetrækning for de mennesker, der i dag kommer i klemme.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskattegrænsen ligger i 2019 på cirka 513.000 kr. Når man tjener over en halv million kr. om året, synes jeg det er fair at man betaler en lidt højere skat end folk med lavere lønninger.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udliningsordningen bør sikre en fordeling af midler, der giver mulighed for en mere jævn økonomisk udvikling i hele Danmark. Det er både i storbyernes og landdistrikternes interesse. Den nuværende ordning er dog under al kritik, da den er meget uigennemskuelig og har medført økonomiske konsekvenser for visse kommuner, der hverken kan forklares eller forsvares.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Almindelige danskeres lønniveau er ikke et problem. Der er dog problemer med absurde lønninger og gyldne håndtryk i toppen af dansk erhvervsliv, som er kommet ud af kontrol.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede et fint niveau for så vidt angår skatter og afgifter for private virksomheder. Danmark er i øvrigt mange gange blevet kåret som et af de bedste lande i verden at drive virksomhed i. Vores erhvervsklima er stærkt.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvalitetsuddannelse til børn og unge, gode forhold for vores ældre og de mindste, et sundhedssystem vi kan stole på. Disse ting er altid investeringerne værd.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være solidariske med mindre priviligerede mennesker i udviklingslandene. Vi skal sikre bedre hjælp til dem i deres egne lande, så de ikke er nødt til at risikere deres liv for en fremtid i Europa.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Børn skal ikke i fængsel.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der ikke længere er et behov for grænsekontrol, bør de frie grænser mellem europæiske lande genetableres.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange steder vil det give god mening at sætte fartgrænsen op. Det er dog vigtigt, at vejene er i en god stand, så der er styr på sikkerheden. Mange steder mangler der investeringer i hovedvejene, så farten også kan sættes op i de områder der ligger uden for motorvejsnettet.

45 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være håndfaste krav til landbruget, men det skal samtidig sikres, at dette sker på baggrund af den rette faglige vurdering. Regler må ikke blive regler for reglernes skyld.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjylland Storkreds, Socialdemokratiet

2016 - 2016

Folketingsmedlem (stedfortræder) Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2006 - 2010

Medlem af forretningsudvalget Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

2009 - 2012

Bestyrelsesmedlem Danish Industries for Parties and Democracy

2010 - 2012

Vicepræsident Den Internationale Sammenslutning af Socialdemokratiske Ungdomspartier

Uddannelse

2011 - 2015

MSc. International Business and Science, Copenhagen Business School

2008 - 2011

Bachelor International Business and Politics, Copenhagen Business School

2004 - 2007

Studentereksamen Sproglig, Skive Gymnasium & HF

Erhvervserfaring

2017 - nu

Energipolitisk rådgiver Energinet

2015 - 2016

Public Affairs Rådgiver TDC

2013 - 2014

Politisk medarbejder Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

2013 - 2013

Praktikant Geelmuyden.Kiese

2012 - 2013

Student Assistant Københavns Kommune

2009 - 2010

Student Assistant 3F - Fagligt Fælles Forbund
A

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjylland Storkreds, Socialdemokratiet

2016 - 2016

Folketingsmedlem (stedfortræder) Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2006 - 2010

Medlem af forretningsudvalget Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

2009 - 2012

Bestyrelsesmedlem Danish Industries for Parties and Democracy

2010 - 2012

Vicepræsident Den Internationale Sammenslutning af Socialdemokratiske Ungdomspartier

Uddannelse

2011 - 2015

MSc. International Business and Science, Copenhagen Business School

2008 - 2011

Bachelor International Business and Politics, Copenhagen Business School

2004 - 2007

Studentereksamen Sproglig, Skive Gymnasium & HF

Erhvervserfaring

2017 - nu

Energipolitisk rådgiver Energinet

2015 - 2016

Public Affairs Rådgiver TDC

2013 - 2014

Politisk medarbejder Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

2013 - 2013

Praktikant Geelmuyden.Kiese

2012 - 2013

Student Assistant Københavns Kommune

2009 - 2010

Student Assistant 3F - Fagligt Fælles Forbund

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019