Staten på naturshopping

Otte nye områder er kommet på listen over statslige arealer, blandt andet et mindre område ved Hald Sø og en del af halvøen Lundø ved Limfjorden.

En lille del af Hald Sø syd for Viborg. Foto: Scanpix / Henning Bagger

I alt 70 hektar dansk natur er blevet indkøbt af staten som en del af arbejdet med at sikre levesteder for truede dyr og sjældne naturtyper. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Blandt de nye statslige områder er et lille engareal på en halv hektar ved Gjelbæk vest for Hald Sø, der ligger ved naturområdet Dollerup Bakker og ni hektar på nordspidsen af Lundø ved Limfjorden.

- Når staten opkøber arealer, der ligger i forlængelse af værdifulde statslige naturområder, får vi større naturarealer, som det er nemmere at pleje og sikre. Det gavner naturen, og samtidig får alle danskere fremover flere større naturarealer, der er tilgængelige for alle, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

30 millioner kroner til naturen

Opkøbet er en del af Aftalen om Naturpakken, hvor regeringen sammen med Dansk Folkeparti har afsat en pulje på cirka 10 mio. kroner årligt i perioden 2017-2019 til at opkøbe arealer, der giver bedre natur. 

- Jeg er glad for, at vi med de nye arealer skaber endnu mere sammenhængende natur og giver danskerne nye mulighed for at komme ud og opleve vores unikke natur. Hele formålet med Naturpakken var at skabe mere og bedre natur i Danmark, og de nye arealer er et skridt i den helt rigtige retning, siger Pia Adelsteen, miljøordfører for Dansk Folkeparti.

Danmarks Naturfredningsforening er dog ikke imponerede over planerne.

- I lyset af planerne om at pille 280 kvadratkilometer ud af Natura 2000 områderne så forslår det som en skrædder i helvede i forhold til at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed inden 2020, siger præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

Her ligger de nye naturområder

  • Sydlangeland: 24 hektar landbrugsareal og skov i forlængelse af Natura 2000-område omkring Søgårds Sø, der udgør et væsentligt levested for rørhøg og rørdrum. Strategisk støtteareal for EU-naturgenopretningsprojektet LIFE Rigkilde.
  • Svenstrup Kær: Ni hektar af eng- og mosearealet Svenstrup Kær mellem Slettestrand og Tranum, der også er Natura 2000-område. Rummer nogle af landets største og vigtigste forekomster af naturtypen rigkær, der nu kan bindes sammen.
  • Rebild Bakker: Ni hektar som indgår i et større Natura 2000-område med bøgeskov og hede. De bakkede enge indeholder tre naturtyper, rigkær, kildevæld og surt overdrev, og er allerede hjemsted for en række sjældne plantearter.
  • Lundø: Ni hektar på nordspidsen af halvøen Lundø i den sydlige del af Limfjorden. Natura 2000-område med adskillige sjældne arter, bl.a. en stor bestand af plantearten opret kobjælde. Købet giver mulighed for samlet pleje og bekæmpelse af den invasive art rynket rose.
  • Kogsbøl Mose: 13 hektar mosearealer ved Højer. Grænser op til statens arealer i Kogsbøl Mose. Naturgenopretningsprojekt i mosen vil forbedre livsbetingelserne for en række arter det eksisterende Natura 2000-område – herunder særligt mosehornugle og tinksmed.
  • Magister Kog: Fem hektar engfenne i Tøndermarsken. Der er yngleforekomster af stor kobbersneppe, brushane og sortterne på de omkringliggende statsejede arealer. En samlet græsning vil kunne understøtte en positiv udvikling af bestanden af eng- og rørsumpfugle.
  • Gjelbæk: Engareal på 0,5 hektar, der ligger som en enklave i Naturstyrelsens øvrige arealer ved Gjelbæk vest for Hald Sø. Købet vil lette naturplejen i området betydeligt, herunder give mulighed for rydning af trævækst og genskabelse af et artsrigt lavbundsareal.
  • Gråsten Nor: 0,60 hektar overdrev ved Marstal på Ærø med bl.a. ferske eng, der er en vigtig fuglelokalitet. Større forekomst af forskellige orkideer og arter af halvgræsset star. Arealet omkranses af Naturstyrelsens arealer på tre ud af fire sider. 
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet