Naturbeskyttelse: Hvorfor er nogle dyr og træer fredet?

I Viborg er flere borgere imod, at Naturstyrelsen vil fælde flere gamle egetræer ved Hald Sø. De hævder, at det er ulovligt. Bliv klogere på reglerne for naturbeskyttelse her.

Hald Sø og Dollerup bakker ved Viborg er et af Danmarks 252 Natura 2000-områder. Området er således underlagt helt særlige regler om naturbeskyttelse. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Hvorfor må Naturstyrelsen ikke bare fælde nogle gamle egetræer ved Hald Sø ved Viborg? Det spørgsmål er blevet centralt, efter at flere borgere kritiserer styrelsen for at handle mod loven, hvis de fælder de gamle træer. Men hvordan kan være ulovligt? Svaret skal findes i naturbeskyttelsesreglerne.

Flere fiske-, dyre- og plantearter er beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven, jagtloven og fiskerilovens bestemmelser. Derudover er nogle arter også beskyttet gennem EU-direktiver eller internationale konventioner. 

Beskyttelse af arter kan enten ske som et fuldstændigt forbud mod at slå arten ihjel, til at der indføres begrænset jagt- og fisketid på arten. Mange af Danmarks dyre- og plantearter er desuden indirekte beskyttet, fordi deres levesteder er beskyttede. 

Læs også Naturstyrelsen vil fælde gamle egetræer ved Hald Sø

Særlige naturområder

Ved Hald Sø er området, og dermed også egetræerne, en del af et såkaldt Natura 2000-område. 

Inden for de udpegede områder gælder særlige retningslinjer for at behandle planer og projekter, herunder ansøgninger om tilladelse, for derigennem at beskytte arter og naturtyper. Desuden er der krav om overvågning af og rapportering om naturens tilstand.

Se kortet over alle Danmarks 252 Natura 2000-områder her. 

EU's naturbeskyttelsesdirektiver 

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver består af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. De pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det sker ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. 

Habitatdirektivet omfatter omkring 60 naturtyper og mere end 100 arter i Danmark, mens direktivet for fugle omfatter omkring 80 danske fuglearter.  

Det er blandt andet flagermusen, der er fredet under EU's Bilag IV-direktiv.  Foto: Morten Juhl / Ritzau Scanpix

Når man taler om EU's direktiver, kommer også de såkaldte Bilag IV-arter. Flere af disse arter findes også ved Hald Sø, og det er disse arter, som gør, at flere borgere ikke mener, at de gamle egetræer kan fældes til fordel for et nyt oplevelsesprojekt. 

39 danske arter er vurderet som særligt sårbare. Det gælder blandt andet flagermus, odder, ulv, en række insektarter samt flere forskellige padder.

Reglerne for Bilag IV-arter betyder:

  • Forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder (bilag IV-arter) 
    Beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for at eksempelvis overvintre. Det kan eksempelvis være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder. 
  • Forbud mod at forstyrre fugle og bilag IV-arter 
    Reglerne retter sig mod situationer hvor en forstyrrelse har skadelig virkning for arten eller bestanden. Det kan f.eks. være hvis sjældne ynglefugle på grund af en forstyrrelse skræmmes bort fra deres redesteder og dette får negativ betydning for bestanden. 
  • Forbud om forsætlig fjernelse af reder 
    Der indføres et forbud mod forsætligt, at fjerne eller ødelægge reder og æg.
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Reglerne om beskyttelse af bilag IV-arter indebærer, at land- og skovbrug skal tilrettelægge deres aktiviteter, så levevilkårene for dyrene ikke forringes. Reglerne betyder også, at myndighederne skal sikre sig, at de ikke tillader eller planlægger aktiviteter, der kan skade dyrenes yngle- eller rasteområder.

Den danske Rødliste

Endelig findes også den danske Rødliste. Det er en oversigt over plante- og dyrearter, som er sjældne og i fare for at forvinde eller allerede er forsvundet. 

Rødlisten opdateres af biologer hos Aarhus Universitet. Der findes netop nu 2262 arter på den danske rødliste. 

Se mere om den danske Rødliste her. 

09:12

Bakker med blomsterende lyng , sjældne biller og flotte vandløb det er bare nogle af de elementer der gør Haldsø og Dollerup bakker til et særligt sted i naturen.

Luk video