Kristen forening tilbyder homoseksuelle behandling

Radio24syv har valgt at bringe et dementi på denne historie.

TV MIDTVEST citerede i en artikel den 20 juni Radio24syv. I artiklen fremgik det, at den kristne forening Agape fra Silkeborg tilbyder homoseksuelle kristne behandling og terapi for at komme ud af deres homoseksuelle adfærd. Historien indeholder imidlertid en række fejl, og Radio24syv har derfor valgt at trække hele historien tilbage

TV MIDTVEST har derfor onsdag den 29. juni 2016 valgt at redigere artiklen, så de forkerte oplysninger ikke længere fremgår.

Nedenfor er en del af Radio24syvs dementi: 

Radio24syv oply­ste i Radio24syv Mor­gen den 20. juni 2016, i time­nyhe­der samme dag og i oven­stå­ende nyheds­hi­sto­rie på Radio24syvs hjem­meside, at den stats­støt­tede kristne for­e­ning Agape “til­by­der” behand­ling af homo­seksuel adfærd.

Histo­rien inde­hol­der en række alvor­lige fejl, mis­for­stå­el­ser, mulige fejl­for­tolk­nin­ger og over­dri­vel­ser, og demen­te­res her­med. Det er vur­de­rin­gen, at antal­let af fejl har et omfang, såle­des at histo­rien bør træk­kes til­bage og ikke kan anven­des eller til­læg­ges betyd­ning, Histo­rien vil fort­sat optræde på Radio24syvs hjem­meside, men vil være til­fø­jet oplys­nin­ger om, at histo­rien er demen­te­ret.

Læs hele Radio24syvs dementi her


Læs flere artikler fra Silkeborg eller i kategorien Samfund.