PERSONPROFIL

Torsten Schack Pedersen

Venstre

Valgt i Nordjyllands Storkreds

Født 26. juni 1976 i Farsø Gift 2 børn Bor i Sorø Kommune

V

Mærkesager

  • Bureaukrati
  • Miljø og klima
  • Hospitaler og sundhed
  • Skattepolitik
  • Økonomi

Med kandidatens egne ord

Jeg er liberal, fordi jeg mener, at det enkelte menneske har det bedst, når det har mest mulig frihed og størst muligt ansvar. En statslig klientgørelse har den modsatte effekt!

Jeg mener, det er statens ansvar at sikre retfærdighed og lige muligheder for alle - ingen må være begrænset på grund af sin adresse, sin opvækst eller pengepungens størrelse. Kun på den måde sikrer vi, at det offentlige er en medspiller - ikke en modspiller.

Derfor modsætter jeg mig også dommedagsprofetier. Jeg vil ikke acceptere, at alt var bedre i gamle dage. Hver eneste dag er et fremskridt, når flere kommer i arbejde. Det bryder den negative sociale arv, når færre er på kontanthjælp. Derfor kæmper jeg også for, at vi i Danmark fremmer troen på det enkelte menneske!

Kandidaten på de sociale medier

02:05

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er imod øget brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Det må aldig være pengepungens størrelse, der skal afgøre ens sundhedsbehandling. Derfor har Venstre sikret alle ret til behandling på et privathospital, hvis ventetiden er for lang på de offentlige hospitaler.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er klar til at afprøve nye behandlingsformer, men det er klart, at der skal være en dokumenteret effekt af den konkrete behandling, før vi bruger mange skattekroner på noget, som ellers kan være blevet brugt andre steder.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det her er en balance på et knivsæg. På den ene side skal vi have stramme regler for familiesammenføring af hensyn til integration. På den anden side skal vores stramme udlændingelovgivning ikke ramme de personer, der har forelsket sig i en dansk statsborger og kommer hertil for blive en del af det danske samfund.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den matematiske ulighed kan let misforstås: Hvis stigende matematisk ulighed skyldes, at vi flytter mennesker fra passiv forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet, er der jo ikke tale om et problem. Det vigtigste for mig er derimod lige muligheder. Velfærdssamfundet skal sikre, at alle kan stræbe efter den tilværelse, de ønsker sig - uanset social baggrund.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med indførslen af kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og reformen om en lavere skat for små arbejdsindkomster har vi sikret, at det bedre kan betale sig at arbejde. Men der er stadig eksempler på, at forskellen for nogle stadig er ret beskeden. Det skal altid kunne betale sig at arbejde.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusionen er gået for vidt. Det var den allerede i 2015, da vi overtog ministerkontorerne efter den S-ledede regering. Derfor har vi også nedjusteret folkeskolereformens mål om, at 96 pct. af børnene skal ind i folkeskolen igen.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Nationale tests er ét blandt flere redskaber, som skal sikre, at elever, lærer og forældre har en vurdering af elevens faglige standpunkt, dermed kan sætte ind, hvor der er behov.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreområdet er løftet med over 2 mia. kr. siden sidste valg. Der er behov for flere penge i fremtiden, men de kan godt findes uden at skære ned på andre velfærdsområder.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre går ikke til valg på at sænke topskatten - vi vil i stedet sikre et skattestop. Finder vi penge til indkomstskattelettelser, vil jeg prioritere at sænke skatten i bunden, så det bedre kan betale sig at arbejde.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark har vi en såkaldt "enhedsmoms", som er let for alle at administrere. Den mener jeg ikke, vi bør ændre. Allerede i dag er det billigere at leve sundt frem for usundt.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gode og konkurrencedygtige rammevilkår for dansk erhvervsliv er afgørende for vækst og velstand - og dermed også velfærden i Danmark.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er plads i økonomien til at det offentlige forbrug kan stige hvert år, ligesom det offentlige forbrug er vokset hvert år siden 2015. Men der er samtidigt brug for, at prioriteres økonomi til sikringen af vækst og virksomheder.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med initiativet "Barnets første 1.000 dage" styrker vi indsatsen for socialt svage familier. Men det løft sker altså ikke på bekostning af andre familier.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er glad for, at Venstre fik genindført BoligJobordningen efter sidste valg - og jeg ser gerne, at ordningen bliver udvidet bl.a. til gavn for børnefamilierne.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark lever allerede op til FN's krav på 0,7 pct. af BNI til udviklingsbistand.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I denne valgperiode har vi ad tre omgange gjort det billigere at købe en familiebil. Samtidigt har vi gjort det afgiftsfrit at købe en elbil på op til 400.000 kr. Vi har også nedsat en kommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi fremmer den grønne omstilling inden for transportområdet.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med ensidige, grønne danske afgifter risikerer vi at flytte produktionen ud af Danmark og til andre lande, hvor klimabelastningen er større. Det vil både koste danske arbejdspladser og forværre klimabelastning globalt.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi udnytter klodens ressourcer bedst muligt. Derfor er mere genbrug, øget genanvendelse og mindre spild også helt afgørende.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er til stor fordel for Danmark at være medlem af EU - såvel politisk som økonomisk. Vi er bl.a. med til at træffe store og betydningsfulde beslutninger, og samtidigt udspringer næsten 600.000 arbejdspladser direkte af vores adgang til det indre marked. Dog er der områder, hvor EU ikke skal blande sig i vores lovgivning - fx barselsorloven.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indtil der er styr på EU's ydre grænser, er vi nødsaget til at have grænsekontrol. Men hvis der kommer ordentligt styr på de ydre grænser, kan vi godt sløjfe de danske.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det afgørende, at det offentlige altid sprøger til prisen. Gennem udbud skal det sikres, at skatteborgerne får bedst og mest kvalitet for pengene. Om det er det offentlige eller det private, der løser opgaven, er mindre afgørende.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for mig, at vi får has på lægemanglen i Nordjylland! Derfor arbejder regeringen også målrettet på at øge optaget af medicinstuderende i Aalborg. Derudover mener jeg også, at vi skal se nærmere på attraktive løn- og arbejdsvilkår. Jeg tror også, at bedre mulighed for adgang til forskning kan lokke flere læger til landsdelen.

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En mere rimelig kommunal udligning skal sikre grundlaget for mere lige muligheder. De konkrete serviceniveauer skal besluttes lokalt i kommunerne - og ikke i staten.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Venstre

2005 - 2007

Folketingsmedlem Viborg Amtskreds, Venstre
Erhvervsordfører Folketinget, Venstre
It- og telekommunikationsordfører Folketinget, Venstre

Tillidsposter

1994 - 1995

Formand Venstres Ungdom i Thy

1998 - 1999

Formand Venstres Ungdom i København

2001 - 2003

Landsformand Venstres Ungdom

2001 - 2007

Medlem af Venstres hovedbestyrelse

2010 - 2016

Medlem af Skatterådet

2016 - nu

Medlem af Landsskatteretten

Uddannelse

1996 - 2004

Cand.polit Københavns Universitet

1992 - 1995

Højere handelseksamen Nordvestjysk Handelsgymnasium, Thisted
Folkeskole Østre Skole, Thisted

Erhvervserfaring

2003 - 2005

Selvstændig, kommunikationsvirksomhed

1995 - 1996

Slagteriarbejder Tican
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Venstre

2005 - 2007

Folketingsmedlem Viborg Amtskreds, Venstre
Erhvervsordfører Folketinget, Venstre
It- og telekommunikationsordfører Folketinget, Venstre

Tillidsposter

1994 - 1995

Formand Venstres Ungdom i Thy

1998 - 1999

Formand Venstres Ungdom i København

2001 - 2003

Landsformand Venstres Ungdom

2001 - 2007

Medlem af Venstres hovedbestyrelse

2010 - 2016

Medlem af Skatterådet

2016 - nu

Medlem af Landsskatteretten

Uddannelse

1996 - 2004

Cand.polit Københavns Universitet

1992 - 1995

Højere handelseksamen Nordvestjysk Handelsgymnasium, Thisted
Folkeskole Østre Skole, Thisted

Erhvervserfaring

2003 - 2005

Selvstændig, kommunikationsvirksomhed

1995 - 1996

Slagteriarbejder Tican

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019