Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
B

Torben Christensen

Radikale Venstre

Spidskandidat i Favrskov
Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat KV17

Personlige stemmer 223 Radikale Venstre 629

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 164 Radikale Venstre 0

Valgresultat KV13

Personlige stemmer 58 Radikale Venstre 769
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Sæt skolerne fri
Vore børns uddannelse er en investering i fremtiden. Jeg vil prioritere både midler og tillid til folkeskolen. Give skolen mulighed for igen at dyrke en bredere dannelse end den som dyrkes i jagten på gode resultater i færdighedstests, samt sikre at folkeskolen også fremover er et attraktivt tilbud for alle.

Hæv den grønne overligger
Favrskov skal være meget mere ambitiøse inden for produktion af elektricitet med vind og sol, samt brugen af denne. Jeg vil arbejde målrettet for at belastning af klima og miljø i Favrskov Kommune bringes i balance. Det gælder i de kommende år især inden for transport og landbrug/industri.

Styrk lokale fællesskaber
Det demokratiske fællesskab er grundstenen i det danske samfund. Borgerne bør involveres, for eksempel ved oprettelse af lokalråd i kommunens byer/landsbyer, som kan inddrages, når der skal tages lokale beslutninger. Det giver bedre løsninger, og øget tilhørsforhold til det kommunale fællesskab.

Spørgsmål og svar

1 Det er positivt, at byrådet har spredt kommunens afdelinger ud over hele kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Byrådet skal arbejde for privatisering af flere offentlige veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Veje etableres, drives og vedligeholdes/repareres mest optimalt af enheder med ansvar for en større pulje af veje. Det sker nu i kommunalt regi. Ved privatisering skal de private vejlaug efter min mening nødvendigvis søge sammen med andre vejlaug, for at kunne opnå gode aftaler om eksempelvis vintertjeneste, eller udskiftning af vejbelægning. Vi skal bruge/udnytte de fællesskaber vi har etableret, i stedet for at opfinde nye. I effektiviseringens navn.

3 Byrådet fordeler pengene til alle kommunens byer retfærdigt og ligeligt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byrådet kan meget vel fordele pengene ligeligt. Men det er ikke sikkert, at de skal det. I hvert fald ikke i det korte perspektiv. Det vil nemlig ofte betyde at pengene bliver "smurt tyndt ud". Og bliver for få til at de rigtigt batter. I stedet skulle der fokuseres (nok) midler til færre projekter. Der hvor der er behov for hjælp. Over tid, skal der dog gerne være en balance i tildelingerne til byerne.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange fordele ved at flytte en del af trafikken over på cykler. Øget sundhed, relativt billigere infrastruktur, reduceret trængsel og reduceret belastning af klima og miljø.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private virksomheder tiltrækkes af det generelle serviceniveau i kommunen. Og der er steder hvor der skal tilføres midler for at højne serviceniveauet. Disse midler vil dermed indirekte også kunne tiltrække private virksomheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis beskatningen skal nedsættes, bør det ske for skat på arbejde. Det kan gerne gennemføres gennem en større beskatning efter økonomisk formåen. Det kan eksempelvis være en højere ejendomsbeskatning (imod en sænkning af indkomstskatten).

27 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre kollektiv transport. Dette kan nogle steder i tyndt befolkede områder gøres billigere, med fleksible løsninger. Vi skal undgå at køre rundt med tomme busser.

28 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt kan der ikke spares yderligere på sundhedspersonale osv. Dog bliver vi fremadrettet nødt til at prioritere i forhold til kraftigt stigende medicinudgifter. Nogle af de alledyreste løsninger, med begrænset virkning, må vi fravælge.

30 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke sikker på at det er et spørgsmål om penge. Men det skal prioriteres at det bliver attraktivt at være læge, også i yderområderne.

33 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle støttefunktioner kan det være fordelagtigt at få løst af private virksomheder.

36 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Reglerne skal efterleves. Men der skal arbejdes på at få fjernet effektiviseringskravet i den nuværende form.

43 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der ser ud til at være for dårlig effekt af helt generelle screeninger. Vi skal hele tiden målrette indsatsen, på baggrund af den tilgængelige viden på områderne.

44 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal satses på vækst i hele regionen.

46 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

47 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

48 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Torben Christensen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Favrskov kommune og til Regionsrådsvalget i Region Midtjylland. Torben Christensen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Torben Christensen er tidligere formand for Radikale Venstre i Favrskov og suppleant til partiets hovedbestyrelse.

Torben Christensen er uddannet maskinmester fra Aarhus Maskinmesterskole og har siden læst en master of science fra Loughborough University. Han arbejder til daglig som projektleder for energiproducenten Planenergi og som lektor ved Aarhus Maskinmesterskole. Torben Christensen driver desuden et mindre økologisk deltidslandbrug i Foldby, hvor han bor.

Privat er han gift og har tre børn.


Erhvervserfaring
 • Project Manager, PlanEnergi
  2017
 • Senior Lecturer, Aarhus Maskinmesterskole
  2008
 • Fritidslandmand

Tillidsposter
 • Formand, Radikale Venstre, Favrskov
 • Suppleant, Hovedbestyrelsen, Radikale Venstre

Politiske hverv
 • Byrådskandidat
  Radikale Venstre, Favrskov Kommune

  2017 - 2017
 • Regionrådskandidat
  Radikale Venstre, Region Midtjylland

  2017 - 2017

Uddannelse
 • Master of Science, Renewable energy systems technology, Loughborough University
  2011 - 2014
 • Erhvervsuddannelse, Maskinmester, Aarhus Maskinmesterskole
  1993 - 1996

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Favrskov

Kandidater i Region Midtjylland