PERSONPROFIL

Thomas Jensen

Socialdemokratiet

Valgt i Vestjyllands Storkreds

Født 19. oktober 1970 i Århus Gift 2 børn Bor i Kolding Kommune

A

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Flygtninge og indvandrere
  • Børn og ungeområdet
  • Ældreområdet
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg genopstiller til Folketinget for at gøre en forskel for vores land og mit lokalområde.

I mine 11½ år i Folketinget er verden blevet ramt af to store kriser, som vi ikke er færdige med at løse endnu: finanskrisen og flygtningekrisen. De udfordringer skal løses og det vil jeg gerne fortsætte med.

Folketingsvalget handler om, hvad der er vigtigst:
Vil danskerne ha' ordentlig ældrepleje, sundhedsbehandling, vores unges uddannelser og vores børns udvikling og trivsel, eller vil man have de borgerliges topskattelettelser?

Jeg vil lade pengene følge med, når vi bliver flere børn og ældre de kommende år. Børnehaver, sygehuse og plejehjem skal ikke begynde hvert år med at skære ned.

Velfærden har ikke råd til topskattelettelser.

Vi skal bruge fremgangen i Danmark klogt, så den kommer alle til gode - også de der har det svært.

Kandidaten på de sociale medier

01:49

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være tryghed om dagpengesystemet. Socialdemokratiet vil sikre gode vilkår for arbejdsløse, og vi vil hele tiden se på, om noget kan gøres bedre. Derfor er vi også stolte af, at det trods alt lykkedes os at sikre en forbedring af de borgerliges og Det Radikale Venstres dagpengereform.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at når der kommer flere børn og ældre. i de kommende år, så skal den offentlige sektor kunne følge med. Derfor foreslår vi, at der ansættes flere sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Det skal give mere tid til patienterne og mindre pres på medarbejderne.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark skal alle kunne have et arbejde med en ordentlig løn, som er til at leve for og som man ikke bliver syg af. Derfor skal arbejde i Danmark ske efter danske løn- og arbejdsvilkår. Vi vil ikke acceptere social dumping, hvor lønninger og arbejdsforhold presses nedad, fordi nogle virksomheder ikke spiller efter reglerne. Vi vil investere SKATs kontrol på de danske arbejdspladser, så de der underbetaler og tilbyder kummerlige arbejdsmiljøforhold, det bliver stillet til ansvar.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere mere i det offentlige sundhedsvæsen, så danskerne altid kan få god og gratis behandling uanset pengepungens størrelse. Men i særlige tilfælde kan privathospitaler hjælpe til fx når udredningsgarantien skal overholdes. For mig er det vigtigt, at patienterne får stillet en diagnose så hurtigt som muligt, så chancen for at helbrede dem bliver meget bedre. Vi skal sikre, at vi får mest mulig sundhed for pengene, og derfor ikke acceptere overbetaling af privathospitaler.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark har vi udviklet det gode medmenneskelige princip, at man altid skal tilbydes en god behandling og effektiv medicin uanset pengepungens størrelse. Spørgsmålet om, hvornår ny medicin bør tages i anvendelse, må altid bero på en konkret lægefaglig vurdering. For at understøtte denne vurdering har vi været med til at nedsætte et prioriteringsråd, der ud fra en række generelle principper træffer beslutningen om anvendelse af nye medicinformer i sundhedsvæsenet.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at der skal være fri og lige adgang til sundhedsbehandling i Danmark, så det ikke er pengepungens størrelse der bestemmer, om man tager til lægen, når man er syg. Derfor er jeg imod brugerbetaling i sundhedssystemet.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge skal i højere grad kunne udvises. Derfor mener jeg, at der skal arbejdes hårdere for, at kriminelle udlændinges strafbare handlinger hurtigere og tidligere fører til udvisning. Og at hjemsendelserne effektueres meget hurtigere end i dag. Andet kan ikke være ret og rimeligt.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske samfundsfællesskab er under pres. Der skal ikke komme flere hertil, end vi evner at integrere. Og vi skal blive bedre til at integrere vores nye medborgere. I de kommende mange år vil migrationspresset på Europa og Danmark kun stige. Socialdemokratiet har set alvoren i øjnene og forholder os til den ved at sige lige ud, at antallet af nytilkomne til Danmark har en betydning for, hvor vellykket integrationen kan blive. At begrænse antallet forebygger fremtidige problemer for Danmark.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Familiesammenføringer har i mange tilfælde sat integrationen i stå. Derfor skal vi have stramme og klare regler for familiesammenføring, hvis integrationen skal kunne følge med. Antallet af nytilkomne er helt afgørende for vores evne til at sikre en vellykket integration.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er min vision, at børn skal have de samme muligheder, uanset hvilken familie de kommer fra. Samtidig er det vigtigt at sikre, at dem, der har allermest, ikke stikker af fra almindelige mennesker. Det går ud over sammenhængskraften i vores samfund.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at det er bekymrende når børnefamilier rammes af kontanthjælpsloftet. Men vi kan ikke bare gå tilbage til de gamle regler, der også rummede udfordringer. Derfor vil vi nedsætte en ydelseskommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi skaber et sammenhængende og balanceret ydelsessystem. Indtil kommissionen er færdig med sit arbejde, vil vi sikre en børnepakke, så konsekvenserne for børnene mindskes.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at det skal altid kunne betale sig at tage et arbejde i Danmark – og det kan det også for langt de fleste. Men vi skal have endnu flere i beskæftigelse – særligt indvandrerkvinder – og her tror vi mere på at stille krav om 37 timers beskæftigelse i stedet for at sænke de i forvejen lave ydelser endnu mere.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, derfor har vi indgået en aftale med et bredt flertal i Folketinget om at korte skoledagen ned, så flere børn kan trives bedre hele sin skoledag. Det der afgørende for mig som socialdemokrat er, at børnene har en varieret skoledag, hvor der også er plads til bevægelse, lektiehjælp og mere praktisk undervisning. Altså en skoledag, der er god for alle elever.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, desværre virker inklusionen ikke godt nok. Der skal findes nye løsninger til at løfte inklusionens problemer og derfor skal vi sammen med landets kommuner, skoler og organisationer nytænke inklusion- og specialundervisningsområdet. Det skylder vi både børnene, forældrene og de enkelte skoler.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fokusere på, hvordan vi indretter uddannelsessystemet, så de unge kan udfolde sine evner og potentialer fremfor at måle og veje dem ind i nogle fastlåste opfattelser af, hvor gode og dårlige de er her og nu. Der er alt for mange børn og unge, der ikke trives godt nok og føler sig pressede allerede i en meget tidlig alder. Der er en usund præstationskultur i vores uddannelsessystem. Vi vil nytænke de nationale test i folkeskolen og afskaffe dem i de små klasser.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkepensions alderen skal ikke hæves yderligere, men til gengæld skal det sikres, at de der har været længst på arbejdsmarkedet skal kunne trække sig tilbage tidligere end folk der er kommet senere ud på arbejdsmarkedet. Det forhindrer os ikke i at investere flere resurser i ældreplejen.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, de ældre skal ikke have flere penge op af lommen. Jeg var stor modstander af den uretfærdige brugerbetaling på de kommunale akutpladser og jeg er super glad for, at vi fik presset regeringen til at afskaffe den.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at ældreområdet skal tilføres flere penge, fordi der skal være mere tid til pleje og omsorg for de ældre. Og så skal den samlede velfærd tilføres flere penge, så styrkelsen af ældreområdet ikke kommer til at gå ud over andre områder. Det er der råd til, hvis man undlader at bruge pengene på skattelettelser.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være mere balance i Danmark og vi vil sikre velfærden i hele landet. Det er en bunden opgave at justere den kommunale udligning. Kommunerne leverer en stor del af den daglige velfærd til danskerne. Vi vil løfte den kommunale velfærd med ekstra midler og dermed sikre en bedre ældrepleje, bedre uddannelser til de unge og prioritere vores børns udvikling og trivsel. Helt konkret vil vi lade pengene følge med, når der kommer flere børn og ældre de kommende år.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

JA, topskatten skal bevares. Vi skal fortsat have et progressivt skattesystem, så de bredeste skuldre fortsat betaler topskat. Topskatten skal hverken skal fjernes eller sænkes, sådan som regeringspartierne gentagne gange har forsøgt. Jeg vil først og fremmest prioritere velfærden, og hvis der herefter en dag skulle blive råd til skattelettelser, så vil vi prioritere dem, der tjener mindst.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Momssystemet kan og skal ikke løse alle udfordringer i Danmark. Selvom jeg mener, at vi skal fremme sunde fødevarer, så tror jeg ikke på, at differentieret moms er det rette instrument.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, vores danske lønmodtagere er sin løn værd. I Danmark er lønmodtagerne veluddannede, produktive og derfor kan de oppebære den høje løn, som der aftales under overenskomstforhandlingerne. Den sammenhæng fordrer, at vi fra politisk stopper de besparelser regeringen og Dansk Folkeparti har gennemført på uddannelser de seneste år. Derfor vil Socialdemokratiet prioritere og investere i vores unges uddannelser og de lidt ældres efteruddannelser, så de kan opretholde produktiviteten og en høj løn.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil prioritere et stærkt velfærdssamfund. Ved folketingsvalget handler det om, hvorvidt danskerne vil ha' ordentlig ældrepleje, sundhedsbehandling, sikre vores unge gode uddannelser og sikre vores børns udvikling og trivsel, eller vil man have de borgerliges topskattelettelser? Den offentlige velfærd er hårdt udfordret på grund af Lækkes prioritering af skattelettelser. Jeg vil lade pengene følge med, så det sikre, at når vi bliver flere børn og ældre, så afsættes der også penge til det.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det nuværende niveau for selskabsskatten ligger på et fornuftigt niveau. Jeg er altid optaget af, at vores virksomheder har en god produktivitet, konkurrenceevne og dermed skaber flere private arbejdspladser, og derfor vil vi gerne sætte ind med målrettede tiltag, som kan sikre det. Fx vores forslag om fradrag for virksomheders investeringer i forskning og udvikling, de små og mellemstore virksomheder investeringer i IT-udstyr osv.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at udsatte børn og deres familier skal hjælpes mere. Derfor har vi bl.a. foreslået, at der skal være flere pædagoger i institutioner med mange udsatte børn, og at der skal oprettes såkaldte mobilitetspladser, som er pladser, der tæller dobbelt i ressourcer til de mest sårbare børn. Børnechecken har det fornuftige princip, at den allerede i dag er indkomstafhængig – dvs. at de dårligst stillede får en højere børnecheck end de mest velstillede.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil støtte de danske børnefamilier ved at prioritere daginstitutionerne og skolerne, så børnene har voksenkontakt nok til at udvikle sig, trives og lære noget, når de kommer i skole. På hjemmefronten kan de praktiske opgaver vokse mange forældre over hovedet og gøre både hverdag og weekender til en lang række af trælse opgaver, som tager tid fra familien. Derfor vil vi målrette servicefradraget til børnefamilier, så de får nemmere ved at tilkøbe sig hjælp til praktiske opgaver i hverdagen.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man forbyder at sælge alkohol til 16-18-årige, så får de unge bare nogle andre til at købe det til sig. Og jeg vil ikke være med til at vedtage en lov der ikke virker efter dens formål, nemlig at få de unge til at holde lidt igen med alkoholindtaget. Jeg tror at oplysning om alkoholens skadelige virkninger er vejen frem.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal løfte sine forsvarsforpligtigelser der hvor vi er med. Det vil sige i NATO-regi. Men vi har forstået danskernes modvilje at indgå det europæiske forsvarssamarbejde under EU, så vi vil ikke forslå eller bakke op om en folkeafstemning om det i den kommende valgperiode.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks forhold til Ruslands uacceptable adfærd, skal ikke løses af Danmark alene, men gennem NATO, så vi sikrer, at vi i fællesskab er stærke nok til at vise Putin, at vi ønsker dialog med Rusland, så udviklingen ikke eskalerer.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, udviklingsbistanden skal ikke sænkes, men gradvist øges. Det er en nemlig en god investering at bruge lidt mere af den rigdom vi skaber på at øge udviklingsbistanden. Udviklingslandene skal gerne ind på et udviklingsspor, hvor deres befolkninger kan se en god fremtid i hjemlandet, så man ikke behøver at vandre til fx Europa. Det vores mål, at vi på sigt kan frigøre yderligere ressourcer til nærområderne ved at flytte asylbehandlingen til modtagecentre udenfor EU.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fortsat straffe hårdt på de personfarlige områder, men også sætte hårdt ind overfor årsagerne til kriminalitet. At vi ønsker mere resocialisering, står ikke i modsætning til skærpede straffe.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal kunne føle sig tryg i Danmark – uanset hvem man er, og hvor man bor. Vi vil slå hårdt ned på kriminalitet, og vi vil se på, om man kan skærpe straffene, så færre begår voldelig kriminalitet. Men der skal være en balance, så de hårdere straffe følges op af forebyggende arbejde og resocialisering.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke sættes i fængsel. Derfor skal børn og unge under 15 år ikke straffes og sendes i fængsel. I den forgangne valgperiode har vi socialdemokrater forhindret de borgerlige i at sænke den kriminelle lavalder og samtidig sikret en række socialpolitiske redskaber rettet mod de børn og unge, der alt for tidligt starter på alvorlig kriminalitet.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at færre danskere udsættes for luftforurening. Vi vil indføre et mål om minimum 500.000 grønne biler i 2030 og igangsætte en række konkrete tiltag og afgiftsændringer, der skal kickstarte indsatsen.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en balance mellem vores konkurrenceevne og grønne afgifter. Vi er med på at sætte skub i den grønne omstilling, men det skal ikke stille os dårligere i konkurrencen med udenlandske virksomheder.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis verdens ressourcer skal række til de kommende generationer, så skal vi gennemtænke, hvordan vi genanvender langt flere ting.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må gøres os klart, at det nuværende asylsystem er brudt sammen. For at få kontrol med tilstrømningen og sikre at færre drukner i Middelhavet, skal Danmark – helst sammen med øvrige EU-lande – oprette et modtagecenter udenfor Europa.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis Danmark står udenfor EU, så er der ingen der lytter til vores lille dejlige land. Når Danmark er med i EU, så får vi langt mere taletid og indflydelse der hvor beslutningerne træffes. Der er mere end nogensinde brug for et stærkt europæisk fællesskab. Vi er samtidig dybt bevidste om de udfordringer, som EU står overfor. Derfor er vi tilhængere af EU som et politisk redskab til at løse konkrete udfordringer, som nationalstaterne ikke kan løse selv.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke styr på EU’s ydre grænser og ikke udsigt til det i en overskuelig fremtid og så må vi bare erkende at grænsekontrollen har beskyttet os mod folk vi ikke ønsker i Danmark.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Offentligt ansatte har igennem årtier måttet høre folk kloge sig på, at den offentlige sektor generelt er ineffektiv. Men det er noget vås, for de offentlige ansatte er dygtige og gør hver eneste dag et godt stykke arbejde til gavn for bl.a. vores børn, syge og ældre. Jeg mener, at vi skal imødekomme de offentligt ansatte, som oplever problemer med for meget bureaukrati og for mange dokumentationskrav. Derfor vil Socialdemokratiet vise de offentlige ansatte mere tillid og give dem mere frihed.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har tillid til at byrådspolitikerne rundt om i landets kommuner selv kan vurdere, hvor der er behov for mere konkurrence for at få løst en opgave med et godt resultat til det rette udgiftsniveau for vores fælles skatteyderbetale kommunekasse. Men jeg mener også at vi skal tage det ganske alvorligt og tage ved lære af de grelle eksempler vi har set, når fx ældreplejen er blevet udliciteret til nogen, hvor hverken pleje og omsorg eller økonomien i det kunne hænge sammen.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil gerne mindske bureaukrati og dokumentationskrav i det offentlige, så de ansatte ikke skal bruge det halve af arbejdsdagen på at indtaste diverse oplysninger. Det der særligt er brug for i det offentlige er flere sosu’er, lærere, pædagoger og sygeplejersker. Derfor er det også disse faggrupper, vi vil ansætte nogle flere af, når vi vil løfte velfærden.

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hastighedsgrænserne skal fastsættes efter en afvejning på den ene side trafiksikkerheden for alle trafikanter og på den anden side om der er vejstrækninger, hvor det er fuldt forsvarligt at tillade en lidt højere hastighed. Så jeg går ikke ind for en generel hastighedsstigning på landets landeveje, for det vil være uforsvarligt. Men jeg er åben for at give tilladelse til højere hastighed på de landevejsstrækninger, som det vil være trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

45 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, vi skal passe på vores natur og biodiversiteten, så det forpligter landbruget til at passe på vores fælles lokale område af denne klode.

Politiske hverv

2016 - nu

Erhvervsordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - 2016

Formand for Skatteudvalget Socialdemokratiet

2007 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2005 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - 2015

Medlem Nationalbankens repræsentantskab

2012 - 2014

Medlem Nordisk Investeringsbanks kontrolkomite

2002 - 2003

Formand Frit Forum

Uddannelse

Ba.scient.pol Københavns Universitet
Student Silkeborg Amtsgymnasium
Folkeskole Bjergsnæs Idrætsefterskole

1984 - 1986

Folkeskole Fårvang Skole

1977 - 1984

Folkeskole Voel Skole

Erhvervserfaring

2004 - 2007

Ansat LO

2002 - 2004

Studentermedhjælper Socialdemokratiet
A

Politiske hverv

2016 - nu

Erhvervsordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - 2016

Formand for Skatteudvalget Socialdemokratiet

2007 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2005 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - 2015

Medlem Nationalbankens repræsentantskab

2012 - 2014

Medlem Nordisk Investeringsbanks kontrolkomite

2002 - 2003

Formand Frit Forum

Uddannelse

Ba.scient.pol Københavns Universitet
Student Silkeborg Amtsgymnasium
Folkeskole Bjergsnæs Idrætsefterskole

1984 - 1986

Folkeskole Fårvang Skole

1977 - 1984

Folkeskole Voel Skole

Erhvervserfaring

2004 - 2007

Ansat LO

2002 - 2004

Studentermedhjælper Socialdemokratiet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019