Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
B

Søren Bo Pedersen

Radikale Venstre

Kandidat i Hedensted
Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat KV17

Personlige stemmer 69 Radikale Venstre 304

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 161 Radikale Venstre 0
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Jeg stiller op, fordi jeg mener, at der mangler nogen i Hedensted byråd, der for alvor taler børnenes og de unges sag. Her mener jeg, at en radikal stemme og i særdeleshed en ung stemme vil kunne gøre en forskel. For mig er det helt centralt, at børn og unge får en god start i livet, der giver dem reelle muligheder for at kunne komme til at leve det liv, som de ønsker, uafhængigt af hvilken baggrund de har. Derfor skal kommunen sikre børn og unge en god uddannelse samt gode fritidsmuligheder og kulturelle tilbud, som kan være med til at forme dem som mennesker og give dem en meningsfuld opvækst, som også gør det attraktivt at blive boende i kommunen eller flytte tilbage efter endt uddannelse og skabe sig et meningsfuldt liv.

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør tilbyde overvægtige gratis motion.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis et tilbud fra kommunen om gratis motion kan få flere til at leve sundt, så er det en rigtig god investering.

2 Det er fornuftigt at kæmpe for en udvidelse af motorvej E45.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunens plan om at svække kravene til dokumentation og registrering bl.a. på plejeområdet betyder forringet retssikkerhed for de ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det siger sig selv, at en landkommune som Hedensted Kommune ikke kan have et lige så godt tilbud i forhold til kollektiv trafik, som kommunerne omkring de større byer kan. Derfor bliver vi nødt til at tænke biltrafik ind i alt - også i den kollektive trafik! Den kollektive trafik skal ikke kun omfatte busser men også fx flextrafik, GoMore og minibusser på ruter, hvor der ikke er så mange med. Her ligger både mange udfordringer men også mange muligheder gemt.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mange forældre er det desværre alt for dyrt at betale for deres børns fritidsaktiviteter. Derfor ser jeg gerne, at kommunen tilbyder et form for klippekort, hvor hvert barn tilbydes gratis kulturtilbud og fritidstilbud op til et vist beløb.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hedensted Kommune kan og bør bruge flere penge på at sikre borgerne et langt mere alsidigt udvalg af kulturelle tilbud end tilfældet er i dag.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig er socialt udsatte en topprioritet, når det kommer til, hvad kommunen skal bruge deres penge på, fordi der netop er tale om grupper, som har brug for megen hjælp. Dog er det ikke mængden af penge, der er så afgørende, men derimod, hvordan pengene bliver brugt. Her ser jeg gerne, at kommunen følger tæt, hvad de medarbejdere, der arbejder med de socialt udsatte, giver udtryk for, der skal bruges ressourcer til.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge er en ressource for en landkommune som Hedensted Kommune, der har brug for, at folk kommer til kommunen og fx også handler i de butikker, som er i byerne.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrenceudsættelse kan være godt, men det er meget farligt, hvis kommunen ikke står klar med et tilbud, som er helt i top servicemæssigt, hvis den private aktør ikke kan klare opgaven.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der ikke er for mange elever pr. lærer i folkeskolen, lige såvel som at der ikke skal være for mange børn pr. pædagog i vuggestuer og børnehaver.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hedensted Kommune klarer sig ganske fint på beskæftigelsesområdet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hedensted Kommunes kommuneskat ligger tæt på landsgennemsnittet, og jeg ser hellere, at man skaber mere velfærd og bedre kommunal service for borgerne frem for at lette skatten.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen er allerede i dag godt i gang i forhold til at støtte de private initiativer, som kommer ude fra de forskellige lokalsamfund. Dette bør man i høj grad bygge videre på, så de enkelte lokalsamfund bliver støttet med nogle penge

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialt forebyggende indsatser viser sig i det lange løb at være rigtig godt givet ud, og det er utroligt vigtigt, at vi sikre alle unge gode muligheder og reelle chancer for at skabe sig et godt liv uden kriminalitet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Investering i cyklisme er en god idé, men man skal også have øje for, om cykelstierne kommer til at blive brugt nok og aflaste andre former for trafik, for ellers er det ikke en god investering.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hensynet til naturen bør altid komme i første række. Dog skal man naturligvis altid overveje, hvilke fordele, der er forbundet med at udstykke nye ejendomme og hvilke tab, der er forbundet i forhold til naturen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hedensted Kommune er desværre kendt som en næsten kultur-løs kommune, hvilket er meget ærgerligt. Kommunen skal budgettere med en større sum penge på kulturområdet og lade de private initiativer forme et langt mere alsidigt kultur-tilbud end i dag.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal sørge for, at flygtninge bliver givet gode muligheder for at kunne etablere sig og have det godt i kommunen, men selve integrationen er i høj grad en opgave, hvor borgerne i kommunen spiller en kæmpe rolle. Kommunen kan ikke integrere alene.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kommunale ældrepleje skal være lige god for alle, og det skal ikke være sådan, at nogle får dårligere pleje end andre, fordi de enten er mere eller mindre velhavende end andre.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke bruges færre penge på andre sundhedsområder, men der skal bestemt bruges flere penge på sociale indsatser blandt sindslidende, som desværre er en ofte overset gruppe.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo færre børn, der er pr. pædagog og jo flere af de ansatte, der er uddannede pædagoger, desto bedre vilkår skaber vi for børnenes opvækst og dermed også deres muligheder i fremtiden.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal især investere i bedre bredbåndsforbindelse, så både små og store private virksomheder kan blive lokket til kommunen. Kommunen bør dog i højere grad end nu satse på vidensvirksomhederne, der lige så godt kan sidde i Hedensted som i København og som bidrager med skattekroner til kommunen, frem for de store produktionsvirksomheder, som alligevel ikke betaler skat i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være dybt problematisk, når visse byer oplever, at alle busforbindelser lige pludselig er væk.

28 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sygehusene skal udlicitere, hvis det kan gøres billigere og med garanti for et lige så højt serviceniveau. Ellers skal der ikke udliciteres, og regionen må altid stå klar med en nødplan, hvis de private virksomheder går konkurs eller ikke kan løse opgaverne på acceptabel vis.

36 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal ikke blive ved med at sprænge sit budget på kollektiv trafik. Regionen må sammen med kommunerne finde ud af, hvem der skal finansiere de forskellige dele af den kollektive trafik og her må begge også være indstillede på at tænke kreativt i forhold til, hvilke transportformer, som den kollektive trafik skal benytte sig af.

39 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for bevarelsen af de byer, der ligge i yderområder af regionen og af landet generelt, at bl.a. ungdomsuddannelser ikke samles i de store byer men derimod spredes ud. Jeg har selv gået på et lille gymnasium i Tørring og ved også, at der både fagligt og socialt er gode gevinster ved at have en ungdomsuddannelse uden for de store byer.

40 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Principielt er jeg imod de 2 procents effektivisering hvert år, men når kravet er der bliver man desværre nødt til at overholde det.

43 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vækst i regionen kan skabes i hele regionen.

46 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

47 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal linjer med mange passagerer prioriteres, men det skal de få små buslinjer, som går fra de små byer til de større byer, også.

48 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Søren Bo Pedersen var i år 2017 kandidat for Radiale Venstre til kommunalvalget i Hedensted kommune, og for regionsrådsvalg Region Midtjylland. Søren Bo Pedersen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Søren Bo Pedersen er desuden næstformand for Radikal Ungdom i Østjylland.

Søren Bo Pedersen er student fra Tørring Gymnasium. Han arbejder som lærervikar og pædagogmedhjælper ved Tørring Skole og som mentor for Mentordanmark. Privat er han bosat i Uldum.


Erhvervserfaring
 • Lærervikar og pædagogmedhjælper, Tørring Skole
 • Mentor, MentorDanmark

Tillidsposter
 • Kasserer, Radikal Ungdom Østjylland

Politiske hverv
 • Næstformand i Radikal Ungdom Østjylland

 • Tidligere kasserer i Radikal Ungdom Østjylland


Uddannelse
 • Gymnasial uddannelse, Tørring Gymnasium
  2017

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland