Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
B

Solveig Stausholm-Jensen

Radikale Venstre

Kandidat i Skive
Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat KV17

Personlige stemmer 91 Radikale Venstre 913

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 489 Radikale Venstre 29383

Valgresultat KV13

Personlige stemmer 62 Radikale Venstre 1394
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Jeg vil være med til at forbedre kontakten mellem borger og kommunen, det går ikke som det er nu at du kan have kontakt med flere sagsbehandlere på forskellige områder, og ingen af dem kan tage hånd om din situation, der skal være bedre samarbejde og 1. koordinerende kontakt.
Det vil give dig som borger e oplevelse af at den der er din sagsbehandler kender dig og har overblik over din situation, det giver bedre plan for hvilken hjælp og støtte du har brug for.

Jeg vil også gerne vær med til at Der skal mere fokus på en samlet plan for hvordan Sive by skal udvikle sig, med en helheds plan hvor slagterigrundenindgår med særligt fokus på hvordan mennesker kommer til at kunne bo sammen, eks, seniorboliger. men også hvordan der kan være fokus på grønomstilling så der bliver plads til at udvikle ´boliger i den retnng.

Spørgsmål og svar

1 Det er vigtigt at udvikle Skive By efter visionerne i BIG Blue-projektet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

BIG Blue er et spændende projekt. Jeg synes det skal bruges til at inspirere, hvordan vi for Åen, havnen, skoven og byen til at hænge bedre sammen, men det skal ikke bare overføres direkte men passe sammen med den Å-plan vi har i forvejen.

2 De ansatte i ældreplejen i Skive Kommune har for travlt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Skive Kommune skal investere flere penge i at gøre sig synlig uden for kommunegrænsen for at tiltrække tilflyttere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal vi have kollektiv trafik, men vi lever i en landkommune og der er vi afhængige af vores biler for at komme i skole, på arbejde, og komme omkring til de ting vi gerne vil deltage i.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et godt idræts liv i kommunen, hvor der gives mange penge, man kan altid bruge flere, men der kan også være andre områder af fritids livet hvor der kunne sættes ind, det er vigtig at have et varietet udbud så måske er det musikken, billed skole eller andre der skal have lidt ekstra.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en alt for simpel måde at sige det på, det at få flere arbejdspladser, styrke folkeskolen, bedre samarbejdet mellem de forskelligne forvaltninger vil være med til at bedre socialt udsatte muligheder og livs-vilkår. Der skal arbejdes på flere områder da det har betydning for alle borgere.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er vigtigt Det giver bedre livskvalitet og skaber værdi for kommunen da borgerne bliver i stand til at leve deres liv og deltage i samfundet, eks. passe et arbejde, være firvillige i foreninger.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tænker ikke det er et stort problem i kommunen, men det skal der være fokus på ikke sker, da vores nature er en af de ressourcer vi har som kan bruges aktivt på at få turisme og der med stedbundne arbejdspladser.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke mange socialt udsatte boligområder, så mener det kan klares inden for de rammer der er i dag.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

46 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

47 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

48 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Solveig Stausholm-Jensen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Skive kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Midtjylland. Solveig Stausholm-Jensen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Hun har været opstillet for partiet i kommunen siden valget i siden 2009. Solveig Stausholm-Jensen er formand for parties lokalafdeling i Skive og suppleant til Radikale Venstres hovedbestyrelse.

Solveig Stausholm-Jensen er uddannet ergoterapeut fra Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro, og hun har arbejdet i psykiatrien i det meste af sit arbejdsliv. Hun arbejder til daglig som ergoterapeut ved AutismeCenter Skive Idavang. Privat er Solveig Stausholm-Jensen bosat i Skive. Hun er gift, og hun har tre børn.


Erhvervserfaring
 • Ergoterapeut, AutismeCenter Skive, Idavang

Tillidsposter
 • Formand og kasserer, Radikale Venstre, Skive egnen
 • Hovedbestyrelsessuppleant, Radikale Venstre

Uddannelse
 • Diplom, Ergoterapeut, Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Skive

Kandidater i Region Midtjylland