PERSONPROFIL

Rune Leth Svenninggaard

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Spidskandidat i Skive

Født 19. december 1986 i Sønderborg Gift 2 børn Bor i Skive Kommune

I

Rune Leth Svenninggaard (LA) var i 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i Skive kommune. Rune Leth Svenninggaard blev ikke valgt ind.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Rune Leth Svenninggaard er uddannet befalingsmand fra Hærens Officersskole. Han arbejder til daglig som premierløjtnant i Forsvaret på Skive Kasserne, og han tidligere bl.a. været udsendt til Irak som chef for ingeniørbidraget. Rune Leth Svenniggaard driver også et online marketing- og virksomhedsudviklingsfirma. Han er desuden engageret i lokalområdet som medlem af skolebestyrelsen på Højslev Skole. Privat er Rune Leth Svenninggaard bosat i Højslev. Han er gift, og han har to børn.

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Bureaukrati
  • Skattepolitik
  • Økonomi
  • Udenrigs- og forsvarspolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder benhårdt for det Vestjyske og Danmark. Jeg er optaget af, at vi som land og enkeltpersoner oplever en velstandsstigning, at vi gør ting klogere og at staten griber mindst muligt ind i dit og mit privatliv.

Jeg mener vi skal have et stærkt forsvar, hvor internationale aftaler overholdes. Vores politi skal have de nødvendige ressourcer til at opretholde et trygt og sikkert Danmark.

Vi skal hjælpe dem som hjælpes skal og resten behøver vi ikke omfordele skattekroner til. Afbureaukratisering starter i folketinget, hvorfor vores love bør slankes markant ud fra en filosofi om, at fagligheden ved bedst!

Kandidaten på de sociale medier

01:51

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langt de fleste er på overenskomst, hvorfor lønnen er på rette niveau. Cirka 580.000 danske arbejdspladser er direkte knyttet til det indre marked, og en gennemsnitlig dansk familie får 65.000 kr. mere om året pga. EU's indre marked. EU-borgere, der bor og arbejder i Danmark er samtidig en kæmpe gevinst, da de gennemsnitligt bidrager med 28.000 kr. årligt til statskassen.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene bliver stadigvæk brugt forkert i den offentlige sektor. Læger bruger ofte mere tid på at skrive end behandle. At få tilkendt et hjælpemiddel i en kommune kan tage 14 måneder fra start til slut, hvor det ofte ender i et afslag. Selve sagsbehandlingen koster mere end det man søgte om. Puljer, PR afdelinger og støtteprogrammer er dyrt bureaukrati.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt skatten bliver sat ned bør man lade sig inspirere af Sverige hvor man har indført en beskeden brugerbetaling på enkelte ydelser.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fagligheden kommer før prisen. Det er dog væsentligt at få den størst mulige effekt for den bedste pris. I dag har vi medicinrådet som vurderer effekt kontra pris og det er en god model.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at vi skal have meget mere frit valg og pengene skal følge borgeren. Man skal selv kunne bestemme hvilket godkendt sygehus – privat såvel som offentligt – i Danmark eller i EU, man vil vælge. Konkurrencen vil skabe et mere effektivt offentligt system med kortere ventetider, færre patienter på gangene og bedre service. Ved at lade pengene følge borgeren bliver det ikke kun dem, som har råd, der kan vælge frit. Det vil betyde mere lige adgang til sundhedsvæsenet.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener altid man må tage en ægtefælle med til Danmark såfremt parret kan forsørge sig selv og der bør stilles krav om privat sygesikring for parten der ikke er dansk statsborger.

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vi skal blokere for dem som ikke vil Danmark. Kassen skal smækkes i for dem som ikke gavner samfundet, modsat skal der åbnes op for dem som vil Danmark. Kriminelle skal i stigende grad udvises og det bør ske hurtigere.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lighedsspørgsmålet er ikke væsentligt. Langt vigtigere er det at ALLE bliver rigere. Dvs. at dem med lave indkomster også oplever stigende velstand. At beskatte toppen ekstra hårdt giver ikke den samme velstandsstigning til de fattigeste. Tværtimod.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er tænkt som en tilskyndelse til at komme i arbejde og for at gøre forskellen på arbejde og offentlig forsørgelse større. Alt for mange mennesker har hidtil haft for lidt ud af at gå på arbejde, og det er ikke i orden – det skal altid kunne betale sig at arbejde. Selv med det nye kontanthjælpsloft ligger den danske kontanthjælp i top internationalt, og Liberal Alliance vil derfor skærpe reglerne yderligere ved at reducere kontanthjælpsloftet.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Om nationale tests er gode eller ej kan diskuteres. Men tests generelt skaber grundlag for, at underviser og elev kan se hvor der skal sættes ekstra ind læringsmæssigt. Uden tests er der ikke grobund for at vurdere det faglige niveau.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har altid været imod de lange skoledage og LA stemte i øvrigt imod reformen som et af de få partier. Lange skoledage er ikke ensbetydende med højere fagligt udbytte.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være plads til alle børn i den danske folkeskole, men lidt mere realisme omkring, at ikke alle kan sidde i samme lokale. Der bør kigges på en bedre balance så dem med særlige behov faktisk får det. Således mindsker vi også antallet af sager med vold mod lærere.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I de kommende år stiger antallet af ældre. Hvorfor der alt andet lige vil være behov for ekstra ressourcer på området. Man kommer en del af vejen ved at gennemføre bedste praksis så man får mest muligt for skattekronerne.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver flere og flere ældre, hvorfor dem som kan arbejde bør blive på arbejdsmarkedet længst muligt. Som en del af de mulige arbejdsmarkedsreformer kan man eksempelvis forhøje pensionsalderen og afskaffe efterlønnen. Liberal Alliance mener, at pensionsalderen skal hæves til 69 år og herefter følge udviklingen i levealder. I Liberal Alliances økonomiske plan lægger vi op til at afsætte midler til at vi kan følge det demografiske træk, der følger af bl.a. flere ældre i de kommende år.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener en mindre omfordeling fordre, at alle kommuner gennemfører mere ansvarlig økonomisk styring.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er endnu et lag af bureaukrati og formynderi fra statens side. Så nej tak. Vi betaler allerede i dag rigeligt i afgift og skat, så tanken om at den skal sættes op på bestemte varergrupper er uhyggeligt.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omkring 500.000 danskere betaler topskat og det er en ren misundelsesskat som hæmmer væksten i Danmark.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at forbedre konkurrenceevnen og tiltrække investeringer, er det simpelthen et krav at skattetrykket sænkes.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har et af verdens højeste offentlige forbrug så den offentlige sektor bør nærmere slankes.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark er lønniveau ikke en politisk bestemt opgave, men derimod noget, der aftales mellem arbejdsmarkedets parter. Man kan konstatere, at det danske lønniveau er højt ift. niveauet i mange af de lande virksomhederne konkurrerer med i en global økonomi. Det danske lønniveau er ikke i sig selv til skade for dansk økonomi. Det danske skattetryk er derimod en stor hindring for dansk konkurrenceevne, fordi det er en stærkt medvirkende årsag til, at beskæftigede i Danmark ikke får så stor gevinst

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ansvar ligger ved forældrene, hvorfor aldersgrænsen bør fastholdes hvor den er.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke gives mere støtte (omfordeling) men man bør sætte skatten ned, så man beholder mere af den løn man tjener. Det har været Liberal Alliances politik fra start.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialt udsatte børnefamilier skal have den bedst mulige støtte. Generelt bør skattetrykket sættes ned således også børnefamilier oplever lønfremgang.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ud fra et demokratisk og sikkerhedspolitisk hensyn udelukker vi os selv for samarbejde. Danmark kan pga. forbeholdet ikke deltage i EU ledede missioner eller indsatser. En EU hær var frygten da forbeholdet blev vedtaget, men en EU hær har der aldrig været.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det mener jeg afgjort ikke. Annektering af Krim og den proxy krig der foregår i Ukraine bør ikke accepteres. Internationale sikkerhedsalliancer i form af et stærkt NATO er vigtig. EU bør i højere grad søge at gøre sig uafhængig af gas fra Rusland.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden er på niveau med FN's anbefalinger og bør blive der.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne besluttet at indføre et nyt ungdomskriminalitetsnævn, der har særlige kompetencer ift. at kunne skræddersy en helhedsorienteret og målrettet kriminalitetsforebyggende indsats for den unge i alderen 10-17 år, som på den ene eller anden måde står med foden på vej ind i en kriminel løbebane, med det mål for øje at løfte den unge ud af kriminalitet og tilbage ind i fællesskabet Med ungdomskriminalitetsnævnet og ungekriminalforsorgen s

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hård vold, voldtægt og overgreb på børn er stigende og bør straffes hårdere end i dag.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Self. skal kriminalitet straffes men straffen må gerne have et resocialiserende sigte.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I vid udstrækning bør det være en sag for den enkelte. Flere forsøg med affaldssortering viser at udgiften til sortering langt overstiger effekten af CO2 reduceringen. Man kan frivilligt sortere sit affald via genbrugstationer som det er i dag.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt bør afgifter på alle biler fjernes helt. Det vil forny bilparken og give os mulighed for at køre i sikre og mere komfortable biler. Ofte er nye biler mere CO2 venlige.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at EU blander sig i alt for mange nationale sager. Et EU der tilskynder samhandel, nedbryder handelsbarriere er godt for Danmark og verdenssamfundet. LA arbejder for at eksempelvis sociale ydelser bliver et nationalt anliggende igen.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At give hjælpen i nærområderne er fornuftigt, da både kultur og hvad man får for hver krone er optimalt. Kulturelt da migranter og asylansøgere skal rejse hjem igen når de kan.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt den blev gjort permanent må Danmark forlade Schengensamarbejdet.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle egnede opgaver skal udliciteres, privatiseres eller sendes i udbud, da det er bedste redskab til at sikre gode ydelser til den rigtige pris. Ud over besparelser, så kan samfundet også få gavn af udlicitering, fordi virksomhederne, der leverer den efterspurgte ydelse, forbedrer sig og udvikler sig i takt med, at der opstår konkurrence om at udbyde det bedste produkt til den bedste pris til det offentlige.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Offentlige ansatte arbejder så hårdt de kan. Men strukturelt og hvilke arbejdsopgaver vi udfører gør at vi er ineffektive i forhold til kerneopgaverne. Bureaukratiet bør mindskes og det starter i lovgivningen.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Produktivitetskommisionen nedsat af den socialdemokratisk ledede regering kom frem til et potentiale på 10% effektivisering såfremt man blot udførte best practise.

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dansk landbrug er i dag allerede reguleret helt i bund og der bør ikke være grund til at kvæle erhvervet helt.

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver rigtig god mening at hæve hastigheden der hvor trafiksikkerheden tillader det. Kan man kombinerer det med bedre tilkørsel ved kryds mv. så kan det mange steder sikkert give rigtig god mening.

45 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid vigtigt at se på de økonomiske konsekvenser af, hvor man placerer vindmøllerne. Udgangspunktet er, at kan man gøre det rentabelt skal de naturligvis længst væk fra kysten.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 107 Liberal Alliance in total 305

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Jeg vil kæmpe for en markant satsning på kernevelfærd med fokus på børn og unge. Jeg tror på, at børn og unge er vores fremtid og at en satsning på dem tidligt i livet tjener sig hjem mange gange.

Konkret vil jeg:

- En klar og tydelig prioritering af børnehave og folkeskole til fordel for bureaukrati

- Den fulde ledelsesret til skolelederen

- Sikre en værdig og god ældrepleje

- Sætte anlægsudgifterne ned til fordel for en skattelettelse på 0,5% fuldt finansieret uden serviceforringelse

- Konkurrenceudsætte egnede opgaver for en bedre service og mere for vores skattekroner

- En forbedret erhvervsservice

- En IT infrastruktur der sikre erhverv og private internet i verdensklasse

Som spidskandidat for Liberal Alliance Skive vil jeg kæmpe for vores egn og være den tydelige politiker vi alle savner.

Kandidaten på de sociale medier

01:51

Spørgsmål og svar

1 Det er vigtigt at udvikle Skive By efter visionerne i BIG Blue-projektet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

BIG Blue planen er en fremragende vision, som gerne må opprioriteres endnu mere. Ikke mindst fordi, Skibonitterne således vil få en bedre fornemmelse af fremgang og udvikling. Lige nu spredes indsatsen lidt for tyndt.

2 De ansatte i ældreplejen i Skive Kommune har for travlt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er generelt set alt for meget bureaukrati i det offentlige, og særligt i ældreplejen. Der skal visiteres anderledes, og mere ansvar skal gives til fagpersonerne ude ved de ældre.

3 Skive Kommune skal investere flere penge i at gøre sig synlig uden for kommunegrænsen for at tiltrække tilflyttere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skive Kommune skal bruge pengene der, hvor der er en målbar effekt. Ingen analyser peger på, at tilflytterkampagnerne faktisk virker. Brug hellere pengene på oplysning rettet mod skatteyderne i kommunen, således vi faktisk får opbakning til de mange arrangementer der finder sted i kommunen. Når Skibonitterne begynder at tale godt om Skive og fortæller hvor dejligt her er at bo, først den dag flytter folk for alvor til egnen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget dyrt at drive den kollektive trafik i en så stor kommune. Vejnettet i Skive trænger til en overhaling, hvilket man bør prioritere højt.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er en økonomisk gevinst og beviseligt en reduktion i CO2 udledningen, så ja. Kommunen sorterer allerede en hel del via genbrugspladser og husholdningssortering, i papir og mad affald.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skive Kommune har udgifter per borger der ligger væsentligt over nabokommuner eller kommuner af samme størrelse. Jeg ser langt hellere, at der overføres flere penge til kernevelfærd som børnehaver og folkeskole. Fastsættes samme udgift niveau, som Viborg kommune har, vil børnehaverne eksempelvis kunne ansætte for 14 millioner kroner flere pædagoger.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et fint niveau når det kommer til kultur-budgettet i Skive. Det handler måske i højere grad om, at folk også husker at benytte det.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ganske få socialt udsatte i Skive kommune og dem der er, har gode tilbud.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge er en udgift totalt set, og målsætningen må altid være, at flygtninge kommer i arbejde hurtigst muligt.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener som udgangspunkt, at der skal være frit valg. Vi skal dog væk fra at prisen er det styrende, men at man i stedet får mest service for pengene. En solid og kvalitetsstyret konkurrenceudsættelse i kommunen, er et ønske fra LA.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En forebyggende indsats er altid at foretrække. Genoptræningen skal dog altid være af en kvalitet der er tilstrækkelig.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klassekvotienten fastsættes individuelt på hver skole. Jeg mener dog, at man skal prioritere vores folkeskole endnu mere, med en målsætning om at vi får Danmarks bedste folkeskoler.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skive kommune er kendt for, at få folk i arbejde ret hurtigt. Arbejdsløsheden har det sidste år ligget mellem 2-3%, hvilket er acceptabelt.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sænk anlægsudgifterne, og giv plads til en skattelettelse på 0,5%. I 2018 “koster” det kommunen 8,9 millioner og i 2022 forventet 35,6 millioner. Ja, skattelettelser er også velfærd. i 2018 bruger Skive over 90 millioner kr. på anlæg.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener der er en fin balance, hvor Glyngøre, Durup og mange andre større byer har fået anlægsprojekter gennemført i denne valgperiode.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en del unge udsatte i Skive, og tiltrækker desværre udsatte unge fra andre kommuner. Skive skal sikre, at unge får en verdensklasses uddannelse og kommer videre efter folkeskolen. Det vil knække kurven.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at en cykelsti på strategiske steder langs Limfjorden vil gavne cykelturismen markant. På sigt, vil cykelstien danne et net af stier hele vejen rundt langs vores skønne fjord.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Natur er meget dyrt at genskabe og der er masser af plads til erhvervsejendommen i Skive kommune. Jeg har ikke hørt om virksomheder der ønsker at placere sig oveni naturperlerne.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener helt grundlæggende, at man skal satse på kernevelfærden, fremfor alle mulige andre goder. Børnehaver, Folkeskoler og ældrepleje skal være i topform, før man bruger skattekroner på koncerter. Alle private må afholde koncerter, de skal dog primært selvfinansieres ved billetsalg og privat støtte.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på, at alle der vil og kan forbedre deres liv, har muligheden for det i Skive kommune. Der er så meget støtte og hjælp at hente hos kommunen, såfremt man ønsker den.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal stilles kontante krav til udlændige. De skal tage et arbejde, lære dansk og hvis det ikke er tilfældet, smækkes kassen i. Alle er velkommen, så længe de kan forsørge sig selv.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor skal man straffes for at have en sund økonomi og have sparet op i livet? Man kan evt. tilbyde borgere, at de frasiger sig kommunalt støtte. Alle betaler det samme i skat, hvorfor alle skal have samme forsikring i livet.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har indtrykket af, at sindslidende i Skive kommune får en god og tilfredsstillende behandling.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener der skal ske en prioritering. Støtten til sport kan evt. bliver kanaliseret over i flere varme hænder, til blandt andet børnehaven. Kernevelfærd SKAL komme før alt andet.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er helt uenig i, at der skal skal bruges flere penge end i dag. Kommunen skal lave langsigtet og tydelig kommunalplanlægning. En planlægning som er visionær og tydelig med potentiale for de private virksomheder. Er ideen tydelig, vil de private virksomheder med stor sandsynlighed investere når de får den fremholdt.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt man ikke er villig til at sætte kommuneskatten ned, vil grundskylden være et fint alternativ til en lettelse af skatten for borgerne i Skive Kommune.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Liberal Alliance

Tillidsposter

Skolebestyrelsesmedlem Højslev Skole

Uddannelse

2018 - 2018

VUK BTN Taktik, Ledelse, Engelsk, Hærens Officersskole

2008 - 2011

Premierløjtnant Militærtaktik, Hærens Officerskole

2005 - 2007

Student Horsens Handelsskole

Erhvervserfaring

2008 - nu

Officer Forsvaret

2014 - nu

Ejer Lethers
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Liberal Alliance

Tillidsposter

Skolebestyrelsesmedlem Højslev Skole

Uddannelse

2018 - 2018

VUK BTN Taktik, Ledelse, Engelsk, Hærens Officersskole

2008 - 2011

Premierløjtnant Militærtaktik, Hærens Officerskole

2005 - 2007

Student Horsens Handelsskole

Erhvervserfaring

2008 - nu

Officer Forsvaret

2014 - nu

Ejer Lethers

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019