Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
B

Niels Nørskov Stidsen

Radikale Venstre

Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 284 Radikale Venstre 29383

Valgresultat RV13

Personlige stemmer 301 Radikale Venstre 35505
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Bevidstheden om en ligelig udvikling i hele regionen er central - det gælder alle de områder, regionen forvalter. Sundhed er det mest iøjnefaldende, og der er er positiv udvikling i gang. Jeg er selv meget optaget af det borgernære sundhedsvæsen og samarbejdet mellem regionale institutioner og kommunale... der er meget gode eksempler, men forskellene er for store. Det er veludviklet i vort område ligesom vi har oplevet, at fokus på akutområdet har skabt ro og tryghed. Men der er fra regionens side behov for skærpet indsats for borgernes mulighed for at have en familielæge - en læge i almen praksis, som der er et gensidigt tillidsforhold til - almen praksis skal udvides til at have flere funktioner af betydning for de mange, der har dem som (næsten) den eneste kontakt med sundhedsvæsenet - det er også en økonomisk fordel for samfundet.

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal også tages hensyn til andre faktorer, da det ellers kan være en "selvforstærkende" udvikling med faldende passergertal.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Lemvigområdet har vi fået en akutdækning, der skaber tryghed blandt borgerne - akutlæge- og helikopterdækning har vist sig at være en rigtig god løsning for os. Sammen med velfungerende dækning med alment praktiserende læger, som er det aller- væsentligste for langt de fleste borgere, føler man sig godt dækket ind.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er min opfattelse, at vi er godt på vej med at få mest mulig sundhed for pengene - jeg mener dog, at veludviklede lægehuse på en økonomisk effektiv måde kan løse flere opgaver for borgerne, end det nu er tilfældet, og det er en udvikling, jeg gerne ser videreudviklet i samarbejde med praktiserende læger og andre sundhedsfaglige grupper.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der fornuft i - men så firkantet kan det ikke stilles op - mange faktorer indgår i vurderingen...

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nødvendige dækning med alment praktiserende er helt afgørende for alle borgere, da de fleste borgeres kontakt med sundhedsvæsenet er hos egen læge - og der burde kunne løses flere opgaver nye typer af lægehuse, som er ved at dukke op.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ener, at vi helt overvejende skal investere i det offentlige sundhedsvæsen, hvor alle uanset private forsikringer m.v. har lige adgang. Jeg mener at opgaveflytning fra et offentligt system private virksomheder alt for ofte er mere baseret på politisk-ideologisk princip end en beslutning taget ud fra en nøgtern vurdering af en samfundsmæssig gevinst.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil vurdere opgaverne individuelt og se på den samfundsmæssige fordel.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at det der er etableret i vort område er eksemplarisk - sådan bør det være i hele regionen - så er afstanden til supersygehusene ikke så afgørende.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt afgørende med gode forbindelse til ungdomsuddannelserne og andre delvis centraliserede borgervendte institutioner - ellers kniber det med den ønskede bosætning i hele regionen.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for især en styrkelse af indsatsen for stor seriøsitet i uddannelsen af faglærte og teknikere til håndværks- og produktionserhvervene - til at hæve værdiskabelsen i vort hjørne af regionen, kan eksempelvis en "værktøjsmager" være mere relevant end en universitetsuddannet medarbejder.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Området har været forsømt i mange år - det er tid til at rette op. Jeg synes, mange kommuner gør en kæmpe indsats med social-psykiatrien, men de tunge opgaver bliver ikke løst tilfredsstillende (efter vi mistede amterne)

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den politiske udvikling overhaler spørgsmålet - men der er altid brug for, at man har blik for en mere effektiv behandling og drift i det hele taget - jeg mener, at et stærkt fokus på "ledelse" i særdeleshed er en vigtigere faktor end rigide effektiviseringskrav.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal primært bruge sundhedssystemet på de syge - ikke raske mennesker - men der kan være eksempler på, at screeninger kan være en hensigtsmæssig del af en forebyggende indsats. Dog skal man være opmærksom på de "bivirkninger" der kan følge af screening...

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg erkender, at forsikringerne nok er kommet for at blive - MEN det er at flytte fokus fra en skabelse af de bedst mulige forhold for hele befolkningen for de samme penge. Jeg ser en fordel i at satse på det offentlige - og holde fokus på de afgørende faktorer - - Ledelse-Faglighed-Prioritering.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et sådant syn på vækst er langt fra den opfattelse, jeg har. Det er for mig helt afgørende, at vi får et andet syn på, hvordan en ligelig vækst i hele regionen skabes og støttes.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg opfatter håndteringen i vort område som fornuftig, og den linie ønsker jeg fortsat.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så firkantet kan det simpelthen ikke stilles op - mange faktorer skal tages i betragtning - især når den regionale udvikling også skal tages med i billedet...

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Niels Nørskov Stidsen var regionsrådskandidat i Region Midtjylland for Radikale Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Han har været opstillet for partiet i regionen siden 2013.

Niels Nørskov Stidsen er oprindeligt uddannet maskinarbejder og værktøjsmager, men han har siden uddannet sig som lærer i fagene biologi, historie og samfundsfag og som journalist med efteruddannelse i bl.a. kommunikation og projektledelse. Han arbejder til daglig som freelance journalist og kommunikationskonsulent for flere virksomheder. Niels Nørskov Stidsen er desuden næstformand i Provstiudvalget for Lemvig Provsti. Privat er han bosat i Lemvig.


Erhvervserfaring
 • Freelance journalist og kommunikationskonsulent
  1988

Tillidsposter
 • Næstformand, Provstiudvalget for Lemvig Provsti

Uddannelse
 • Bachelor, Journalist
 • Professionsbachelor, Læreruddannelsen
 • Erhvervsuddannelse, maskinarbejder og værktøjsmager
  1969

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland