Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
C

Nicolaj Bang

Det Konservative Folkeparti

Valgt ind i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Valgt ind

Personlige stemmer 3043 Det Konservative Folkeparti 24392

Valgresultat RV13

Personlige stemmer 3776 Det Konservative Folkeparti 29852
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Vi skal altid sætte patienten før systemet.

I Region Midtjylland bruger lægerne alt for lang tid på at udfylde skemaer frem for at være sammen med patienterne. Det stresser lægerne og giver en dårligere behandling til patienterne.

Særligt i psykiatrien, hvor vi har akut mangel på psykiatere, er det et problem.

I det hele taget skal vi have forbedret psykiatrien på en række områder – særligt på brugen af tvang, hvor vi ligger langt over de fleste andre regioner.

Vores samarbejde med kommunerne skal forbedres, så ingen patient oplever at blive tabt i overgangen mellem regionens behandling og kommunens pleje.

Det vil kræve kompromiser og politisk vilje, men et må aldrig komme borgerne til skade, at to offentlige systemer ikke kommunikerer godt nok med hinanden.

01:32

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at gentænke måden vi bruger offentlig transport. Det giver ingen mening, at en næsten tom bus kører rundt i landskabet. Vi skal bruge teletaxaer og mere fleksible løsninger i stedet. På den måde får vi meget mere for pengene i den offentlige transport.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langt de fleste steder har vi et effektivt akutberedskab, fordi vi gentagne gange har valgt at prioritere det særligt i Vestjylland og på Djursland, men enkelte steder er der for lange responstider. Det skal vi have rettet op på i den kommende periode.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan stadig findes penge, hvis vi fjerne overflødige registreringer og dårlige arbejdsgange, men det er penge som skal bruges til at forbedre behandlinger - især i psykiatrien, som har været underprioriteret i årevis.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores sundhedsvæsen baserer sig på gratis behandling til alle uanset indkomst. Det skal vi naturligvis også have i fremtiden.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark har vi et gratis sundhedsvæsen. Det skal vi fortsat have.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende for trygheden i regionen, at man kan få en god behandling uanset hvor man bor. Derfor skal vi gøre vores yderste for at tiltrække dygtige læger på alle sygehuse. Et spændende arbejde, gode kolleger, jobmuligheder for ægtefællen og løn er faktorer, som spiller en væsentlig rolle, når man vælger hvor man vil slå sig ned.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er grundlæggende ligeglad med, om en patient behandles privat eller offentligt. Det vigtigste for mig er, at behandlingen er i top og prisen i bund - så vi kan bruge pengene et andet sted i vores pressede sundhedssektor. Derfor giver det rigtig god mening, at lade privathospitaler byde ind på især relativt simple opgaver. Kan en privat leverandør kan gøre det billigere eller bedre, får vedkommende opgaven - men altid betalt af den offentlige sygesikring.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lokale sygehuse gav en falsk tryghed. Hvis man blev indlagt med en alvorlig sygdom, og den lokale specialist havde fri risikerede patienten fejlbehandling og i værste tilfælde at dø. Med de nye supersygehuse får man altid den bedste behandling - uanset om man kommer ind i weekender eller midt om natten. Det redder liv hver eneste dag.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en regional kerneopgave at vaske tøj. Det kan gøres billigere hos private leverandører og det vil samtidig betyde mindre administrativt personale i Regionen.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man har krav på at få hjælp når man er syg - uanset hvor i regionen man bor. Derfor har vi gang på gang prioriteret at lidt dyrere akutberedskab i Vestjylland og på Djursland. Overlod vi beslutningerne til et regneark giver det dårligt mening, men der reddes menneskeliv på baggrund af den prioritering, og derfor skal den fastholdes.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hos mange mennesker har regionen fundet forurenet jord, men der er ikke penge til at oprense den. Det betyder, at folk ikke kan sælge deres hus i op til 10 år. Det er helt urimeligt, og derfor skal vi prioritere oprensning af private grunde. Dertil kommer den store forurening fra Cheminova i Vestjylland, som vil blive for stor en opgave for regionen at løfte alene, og der er vi afhængige af statslige penge.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger et rimeligt beløb på offentlig transport i Region Midtjylland. Men vi skærer jævnligt i busdriften, fordi den er gammeldags i sin form. Det giver ikke mening, at store tomme busser kører rundt hver halve time i nogle områder. Vi skal gentænke offentlig transport, så vi i langt højrere grad bruger teletaxaer, når den enkelte har behov for det frem for busser og køreplaner.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal blive bedre til at fordele uddannelser i hele regionen. Vi ved at jo længere der er til uddannelsen, jo større er risikoen for frafald. Derfor skal der være mulighed for at tage en ungdomsuddannelse nogenlunde tæt på i hele regioen.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er egentlig underordnet hvem der løser regionens opgaver. Det vigtigste er, at vi har en stærk sundhedssektor, som giver den bedste behandling til alle midtjyder - uanset hvor de bor.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykatrien har været underprioriteret i årevis. Derfor giver det mening, at flere penge skal gå til psykiatrien. Men det løser ikke problemerne i psykiatrien med penge alene. Vi har for få psykiatere i Danmark, og har skal vi blive bedre til at bruge andre faggrupper til at hjælpe. Samtidig har Region Midtjylland et ry for at være lidt gammeldags i vores metode, og her ligger der et stort arbejde med efteruddannelse og især fokus på at nedbringe tvang.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2% kravet er heldigvis blevet fjernet. Det hjalp til at effektivisere regionerne, men bevirker i dag, at det giver et større tilskud, hvis man opererer frem for at forebygge, og derfor skulle systemet laves om. Vi skal belønne den behandling, som er bedst for borgeren.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle screeninger har reddet menneskeliv, men andre skaber ofte unødvendige bekymringer hos rigtig mange mennesker. Andre gange medfører screeninger en forøget ventetid for de der faktisk er syge. Derfor skal vi tænke os godt om, før vi indfører en screening.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har ret til et sundhedsvæsen i topklasse i Danmark. Der skal ikke være ventelister eller dårligere læger, end i det private. Men private sundhedsforsikringer er ikke en trussel mod det nuværende system, da kun ca. 2,5% af alle behandlinger foretages privat. Derfor er det fint, at nogle benytter sig af private sundhedsforsikringer, da det aflaster det offentlige system.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal sikre samarbejde mellem by og land. Det er kommunernes opgaver at skabe et godt erhvervsklima i den enkelte by, men regionen skal binde Midtjylland sammen og sikre, at gode ideer spredes, og at vi samarbejder på tværs af kommunerne.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der udvindes en rimelig mængde råstoffer i Region Midtjylland. Det er ofte sand, grus og lignende, som bruges i byggeriet. Det er ofte meget generende for naboer, og derfor skal vi ikke lave flere grusgrave end nødvendigt.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal ikke nedprioriteres. De skal omlægges til f.eks. teletaxaer, så man får en service der er tilpasset den enkeltes behov, og samtidig er billigere end at have en halvtom bus til at køre rundt.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En højere grad af selvstyre vil være en fordel for ungdomsuddannelserne. Forskellige landsdele har forskellige behov, og det bestemmes bedst af de mennesker, som kender deres lokalområde.

Redaktionens biografi

Nicolaj Bang (K) er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland, hvor han er valgt for Det Konservative Folkeparti. Han er medlem af flere af regionens udvalg bl.a. Forretningsudvalget. Nicolaj Bang har været opstillet i Region Midtjylland siden valget i 2005, og ved valget i 2013 blev han valgt for Det Konservative Folkeparti. Ved det kommende valg er han spidskandidat for partiet i Region Midtjylland.

Nicolaj Bang har en bachelorgrad i jura fra Aarhus Universitet. Han arbejder til daglig som
salgsdirektør for virksomheden TexCare, og han har tidligere haft flere stillinger som direktør i det private erhvervsliv. Nicolaj Bang er desuden formand for Patientforeningen. Privat er Nicolaj Bang bosat i Brabrand.


Erhvervserfaring
 • Salgsdirektør, TexCare
  2016

Tillidsposter
 • Formand, Patientforeningen
  2017

Politiske hverv
 • Regionrådsmedlem
  Det Konservative Folkeparti, Region Midtjylland

  2013
 • Medlem, Forretningsudvalget
  Det Konservative Folkeparti, Region Midtjylland

  2013
 • Medlem, Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde
  Det Konservative Folkeparti, Region Midtjylland

  2013
 • Medlem, Det midlertidige udvalg vedrørende kræft
  Det Konservative Folkeparti, Region Midtjylland

  2013

Uddannelse
 • Bachelor, Jura, Aarhus Universitet
  1999 - 2004

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland