PERSONPROFIL

Mogens Jensen

Socialdemokratiet

Valgt i Vestjyllands Storkreds

Født 31. oktober 1963 i Nykøbing Mors Bor i Københavns Kommune

A

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Ældreområdet
  • Miljø og klima
  • Hospitaler og sundhed
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder for:
Social retfærdighed
Vi har stadigvæk en for stor social ulighed i Danmark. Vi er nødt til at finde bedre veje til tidligere at bryde med den negative sociale arv, sådan at børn reelt kan få de samme muligheder i livet uanset baggrund og vi er bl.a. nødt til at skabe en ordentlig tilbagetrækningsordning for nedslidte lønmodtagere.
Et grønt Danmark
Vi ved alle at klimaændringerne kræver politisk og praktisk handling med satsning på vedvarende energi og investeringer i grøn teknologi. Danmark har i mange år været i front med grønne investeringer. Det skal vi fortsat være.
Vækst i Midt og Vestjylland
Midt- og vestjylland er kernen i ”Produktions-Danmark” med mange virksomheder og landbrug, der bidrager til vækst og udvikling til gavn for hele Danmark. Derfor er der behov for gode rammevilkår for erhvervslivet og god infrastruktur
Mere nærhed
Der er gennem en række år foregået en centralisering af Danmark. Derfor skal vi decentralisere en række institutioner.

Kandidaten på de sociale medier

02:02

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor skal kunne følge med, når vi bliver flere børn og ældre. Derfor har vi bl.a. foreslået, at der ansættes flere sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Det skal give mere tid til patienterne og mindre pres på medarbejderne.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være tryghed om dagpengesystemet og ordentlige gode for de arbejdsløse, og vi skal hele tiden se på, om noget kan gøres bedre.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejde i Danmark skal ske på danske løn- og arbejdsvilkår. Vi vil ikke acceptere social dumping, hvor lønninger og arbejdsforhold presses nedad, fordi nogle virksomheder ikke spiller efter reglerne. I Danmark skal man have en ordentlig løn, som er til at leve for, og som man ikke bliver syg af.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogen områder kan det være fint med konkurrence, men vi har set grelle eksempler på, at det ikke altid er tilfældet, når det gælder vores kernevelfærd. Og især når det handler om velfærd, skal vi sikre, at vi yder den bedste service til danskerne. Men det må være op til kommunerne selv at vurdere, hvor konkurrence giver mening.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har idag et prioriteringsråd, der ud fra en række principper træffer beslutningen om anvendelse af nye medicinformer i sundhedsvæsenet. Det er en god ordning.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

.Der skal være fri og lige adgang til sundhed i Danmark. Derfor er Socialdemokratiet imod brugerbetaling.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiets mål er at hjælpe flere og mere. Samtidig med at vi passer på vores eget velfærdsamfund undervejs i processen. Der skal ikke komme flere hertil, end vi evner at integrere. Og vi skal blive bedre til at integrere vores nye medborgere. For integrationen herhjemme fungerer ikke godt nok i dag. Og så skal vi hjælpe meget mere i flygtningenes nærområder bl.a. gennem en EU-baseret Marshall-hælp til Afrika.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet vil arbejde for at kriminelle udlændinges strafbare handlinger hurtigere og tidligere fører til udvisning og hjemsendelse.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver nødt til at have klare og stramme regler for familiesammenføring, hvis vi skal kunne følge med. Antallet af nytilkomne er helt afgørende for vores evne til at sikre en vellykket integration.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har stor lighed i Danmark i forhold til mange andre lande men uligheden må ikke vokse sig for stor. Jeg har særligt fokus op at børn skal have de samme muligheder, uanset hvilken økonomisk baggrund de kommer fra.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid kunne betale sig at tage et arbejde i Danmark – og det kan det også for langt de fleste. At være i arbejde er bedst for den enkelte og for samfundet som helhed. Men for at det skal lykkes, skal vi have endnu flere i beskæftigelse – særligt indvandrerkvinder – og her tror vi mere på at stille krav om 37 timers beskæftigelse i stedet for at sænke de i forvejen lave ydelser endnu mere.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet er særligt bekymrede for de børnefamilier, der er ramt af kontanthjælpsloftet. Men vi kan ikke bare gå tilbage til de gamle regler, der også har problemer. Derfor vil vi nedsætte en ydelseskommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi skaber et sammenhængende og balanceret ydelsessystem. Indtil kommissionen er færdig med sit arbejde, vil vi sikre en børnepakke, så konsekvenserne for børnene mindskes.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusionen ikke virker godt nok. Der skal findes nye løsninger til at løfte inklusionens problemer.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle skoler er skoledagen nok blevet for lang. Men for mig er det dog ikke skoledagens længde, der er det vigtigste. Det er, at børnene har en varieret skoledag, hvor der også er plads til bevægelse, lektiehjælp og mere praktisk undervisning.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreområdet skal tilføres flere penge, fordi der er brug for mere tid til pleje og omsorg for de ældre. Men Socialdemokratiet vil samtidig tilføre den samlede velfærd flere penge, så styrkelsen af ældreområdet ikke kommer til at gå ud over andre områder.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks ældre skal ikke have flere penge op af lommen. Derfor var vi også store modstandere af den uretfærdige brugerbetaling på de kommunale akutpladser, som vi pressede regeringen til at afskaffe

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkepensionen skal ikke hæves yderligere end det allerede aftalte. Men det betyder ikke, at ældreplejen skal forringes. Tværtimod vil Socialdemokratiet løbende investere i ældreplejen.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være mere balance i Danmark så vi sikrer velfærden i hele landet. Derfor skal vi ændre den kommunale udligning. Vi vil tilføre udligningen flere midler, så vi ikke bare omfordeler, men rent faktisk løfter velfærden i kommuerne.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at fremme sunde fødevarer, men differentieret moms er ikke den bedste måde at gøre det på.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten skal ikke sænkes, sådan som regeringspartierne gentagne gange har forsøgt. Først og fremmest skal velfærden prioriteres, og hvis der herefter en dag skulle blive råd til skattelettelser, så vil Socialdemokratiet prioritere dem, der tjener mindst.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønmodtagere i Danmark er nogen af dygtigste i verden med stor effektivitet og høje uddannelsesniveauer. Derfor har vi også høje lønninger. Det hænger sammen.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et fornuftigt skatteniveau i Danmark, men Socialdemokratiet har fokus på at at styrke virksomhederne med målrettede initiativer feks. fradrag for investeringer i teknologi. Men virksomheder skal f.eks ikke kunne fratrække de højeste toplønninger i skat.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udsatte børn og deres familier skal hjælpes mere. Derfor skal der bl.a. være flere pædagoger i institutioner med mange udsatte børn. Men f.eks er børnechecken allerede idag indkomstafhængig – dvs. at de dårligst stillede får en højere børnecheck end de mest velstillede. Det er et fornuftigt princip.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at prioritere daginstitutioner og skoler men Socialdemokratiet vil f.eks også målrette håndværkerfradraget til børnefamilier, så de får nemmere ved at tilkøbe sig hjælp i hverdagen.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at de unge 16-18-årige også skal have muligheden for at drikke en øl eller drikke et glas vin men der skal være bedre oplysning om alkohols skadelige effekter, især til de helt unge, deres forældre og uddannelsesinstitutioner.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ruslands adfærd er helt uacceptabel og derfor er det nødvendigt at lægge en hård linie. Men vi skal fortsat føre dialog.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal yde sit bidrag til fattige og flygtninge i verden. U-landsbistanden skal derfor ikke sænkes men mere af den skal målrettes nærområderne.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et lille land. Derfor er det vigtigt at vi samarbejder med relevante parter omkring vores forsvar. Både i regi i NATO og EU. Men vi tager også danskernes signal de sidste mange år alvorligt om, at de ikke ønsker af afskaffe forbeholdene. Derfor vil vi ikke støtte en folkeafstemning om en afskaffelse af forsvarsforbeholdet i den kommende valgperiode.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som borger i Danmark skal man kunne føle sig tryg – uanset hvem man er, og hvor man bor. Derfor skal der slås hårdt ned på kriminalitet, og vi er villige til at se på, om man kan skærpe straffene, så færre begår voldelig kriminalitet. Men hårdere straffe kan ikke stå alene. De skal følges af forebyggende arbejde og resocialisering.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen børn og unge under 15 år skal straffes og sendes i fængsel. Socialdemokratiet har heldigvis forhindret de borgerlige i at sænke den kriminelle lavalder og samtidig sikret en række socialpolitiske redskaber rettet mod de børn og unge, der alt for tidligt starter på alvorlig kriminalitet.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal lægges mere vægt på resocialisering, men det er ikke en modsætning til skærpede straffe, hvor det er nødvendigt.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal være en grøn vindernation men det er ogsåvigtigt at vi altid sikrer en balance mellem vores konkurrenceevne og grønne afgifter.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet vil indføre et mål om minimum 500.000 grønne biler i 2030 og igangsætte en række konkrete tiltag og afgiftsændringer, der skal kickstarte indsatsen. Og så vil vi have et forbud mod nye dieselbiler fra 2030. Det er vigtigt, hvis færre danskere skal udsættes for luftforurening.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende asylsystem er reelt brudt sammen og koster mange mennesker livet samtidig med at det forgylder menneskesmuglere. For at få kontrol med tilstrømningen og sikre at færre drukner i Middelhavet skal Danmark – helst sammen med øvrige EU-lande – oprette modtagecentre udenfor Europa.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet ønsker et stærkt EU, og vi har mere end nogensinde brug for et stærkt europæisk fællesskab. Vi er samtidig dybt bevidste om de udfordringer, som EU står overfor. Derfor er vi tilhængere af EU som et politisk redskab til at løse konkrete udfordringer, som nationalstaterne ikke kan løse selv.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange fordele ved åbne grænser men så længe der ikke er styr på EU’s ydre grænser, er det nødvendigt med dansk grænsekontrol.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hele tiden se på, om vi kan gøre tingene smartere, bl.a. ved at mindske bureaukrati og dokumentationskrav i det offentlige men generelt har vi en meget veldrevet offentlig sektor i Danmark.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være fint med konkurrence på nogle områder, men vi har også set grelle eksempler på, at det ikke altid er tilfældet, når det gælder vores kernevelfærd. Men det må være op til kommunerne selv at vurdere, hvor konkurrence giver mening.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi har fokus på at mindske bureaukrati og dokumentationskrav og vi har brug for flere sosu’er, lærere, pædagoger og sygeplejersker. Men det opnår vi ikke på den bedste ved bare at nedlægge administrative stillinger

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke indføres urealistiske krav overfor landbruget men landbruget skal bidrage til et bedre miljø. Socialdemokratiet ønsker, at der nedsættes et råd med deltagelse fra landbruget, som skal fastsatte et fair og fornuftigt klimamål for dansk landbrug. Vi vil ikke straffe landbruget. Vi vil sikre, at landbruget selv får indflydelse på det klimabidrag, vi ikke kommer uden om, landbruget skal yde. I forhold til miljøregulering mener Socialdemokratiet, at målrettet regulering er svaret.

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Folketinget, Socialdemokratiet

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2005 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet
Idrætsordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Kulturordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Medieordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Næstformand for Europarådet Folketinget, Socialdemokratiet
Næstformand for Retsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Færøudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Nordisk Råd Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2014 - 2015

Handels- og udviklingsminister Folketinget, Socialdemokratiet
Stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Socialdemokratiet
Næstformand Socialdemokratiet

2014 - 2015

Handels- og udviklingsminister Folketinget, Socialdemokratiet

2011 - 2012

Næstformand for den danske delegation til Europarådet Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2018 - nu

Formand DIPD ( Danish Institute for Parties and Democracy)

2018 - nu

Formand Nordisk Kulturfond

2015 - nu

Medlem Advisory board for Arbejdermuseet

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Nordisk Kulturfond

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Arbejdernes Oplysningsforbund

2015 - nu

Næstformand i bestyrelsen Arbejdernes Oplysningsforbund

2015 - nu

Formand Foreningen Norden

2015 - nu

Landsformand Foreningen Norden

2008 - 2014

Bestyrelsesmedlem Kursuscenteret Laugesens Have

2007 - 2014

Bestyrelsesmedlem Jobbanken

2005 - 2012

Medlem Repræsentantskabet for Statens Kunstråd og Statens Kunstfond

2009 - 2012

Bestyrelsesmedlem Kulturfonden Danmark-Grønland

2003 - 2010

Bestyrelsesmedlem Bjørn Afzelius' Internationale Kulturfond

1982 - 1985

Bestyrelsesmedlem ARTE’s repræsentantskab

Uddannelse

1997 - 1999

Fagbevægelsens lederuddannelse LO-Skolen, Helsingør

1979 - 1982

Student Morsø Gymnasium

1970 - 1979

Folkeskole Nykøbing Mors Folke- og Realskole

Erhvervserfaring

1987 - 2005

Konsulent LO

1986 - 1987

Ulandskonsulent Arbejdernes Oplysningsforbund

1985 - 1986

Kulturkonsulent Arbejdernes Oplysningsforbund

1982 - 1985

Uddannelsessekretær Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
A

Politiske hverv

2019 - nu

Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Folketinget, Socialdemokratiet

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2005 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet
Idrætsordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Kulturordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Medieordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Næstformand for Europarådet Folketinget, Socialdemokratiet
Næstformand for Retsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Færøudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Nordisk Råd Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2014 - 2015

Handels- og udviklingsminister Folketinget, Socialdemokratiet
Stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Socialdemokratiet
Næstformand Socialdemokratiet

2014 - 2015

Handels- og udviklingsminister Folketinget, Socialdemokratiet

2011 - 2012

Næstformand for den danske delegation til Europarådet Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2018 - nu

Formand DIPD ( Danish Institute for Parties and Democracy)

2018 - nu

Formand Nordisk Kulturfond

2015 - nu

Medlem Advisory board for Arbejdermuseet

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Nordisk Kulturfond

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Arbejdernes Oplysningsforbund

2015 - nu

Næstformand i bestyrelsen Arbejdernes Oplysningsforbund

2015 - nu

Formand Foreningen Norden

2015 - nu

Landsformand Foreningen Norden

2008 - 2014

Bestyrelsesmedlem Kursuscenteret Laugesens Have

2007 - 2014

Bestyrelsesmedlem Jobbanken

2005 - 2012

Medlem Repræsentantskabet for Statens Kunstråd og Statens Kunstfond

2009 - 2012

Bestyrelsesmedlem Kulturfonden Danmark-Grønland

2003 - 2010

Bestyrelsesmedlem Bjørn Afzelius' Internationale Kulturfond

1982 - 1985

Bestyrelsesmedlem ARTE’s repræsentantskab

Uddannelse

1997 - 1999

Fagbevægelsens lederuddannelse LO-Skolen, Helsingør

1979 - 1982

Student Morsø Gymnasium

1970 - 1979

Folkeskole Nykøbing Mors Folke- og Realskole

Erhvervserfaring

1987 - 2005

Konsulent LO

1986 - 1987

Ulandskonsulent Arbejdernes Oplysningsforbund

1985 - 1986

Kulturkonsulent Arbejdernes Oplysningsforbund

1982 - 1985

Uddannelsessekretær Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019