PERSONPROFIL

Kristian Pihl Lorentzen

Venstre

Valgt i Vestjyllands Storkreds

Født 19. maj 1961 i Silkeborg 3 børn Bor i Silkeborg Kommune

V

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere
  • Bureaukrati
  • Udenrigs- og forsvarspolitik

Med kandidatens egne ord

Det er en vigtig prioritet for mig at holde tæt føling med, hvad der rører sig ude i virkelighedens verden. Alt for meget lovgivning er baseret på teoretiske vurderinger, der er ude af trit med virkeligheden. Jeg står inde for en målrettet og resultatorienteret indsats til gavn for den brede danske befolkning. Stem en stærk og udholdende jydsk arbejdshest ind i folketinget. Hvor der er vilje, er der vej!

Kandidaten på de sociale medier

02:03

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for massive investeringer i den trafikale infrastruktur - med tyngde på vejnettet. Det vil styrke mobiliteten, sammenhængskraften og økonomien.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den sociale indsats skal i højere grad målrettes efter behovet.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sociale indsatser skal i højere grad målrettes familier med særlige behov. Vi har ingen planer om ændringer af børnechecken.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det uholdbart på sigt, at Danmark står uden for det europæiske forsvarssamarbejde omkring bl.a. humanitære og fredsstøttende operationer. Der skal fortsat lægges vægt på NATO-samarbejdet.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må ikke glemme brintbiler og biogasbiler som grønne køretøjer og alternativer til elbiler.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De danske landmænd er i forvejen pålagt store restriktioner og byrder sammenlignet med de kolleger i udlandet, de skal konkurrere med på verdensmarkedet. Danmark ligger allerede i front med hensyn til at værne om miljø og natur. Det skal vi blive ved med i tæt og konstruktiv dialog med landbrugserhvervet.

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Beboere og turister skal ikke have deres udsigt over Vesthavet ødelagt af kystnære møller.

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har arbejdet hårdt på udbredelse af princippet FART MED FORNUFT, så fartgrænserne i højere grad fastsættes efter de konkrete forhold. Vi skal ikke lave en generel forøgelse af farten på landeveje til 90 km/t. Derimod skal vi øge farten ved opskiltning på sikre strækninger, hvor det kan ske uden at forringe trafiksikkerheden. Vi skal videre ad den vej.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Venstre

2015 - nu

Medlem af Folketingets Præsidium Folketinget, Venstre

2015 - nu

Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Venstre

2007 - nu

Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Venstre

2006 - nu

Transportordfører Folketinget, Venstre

2005 - nu

Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Venstre

2005 - 2007

Folketingsmedlem Viborg Amtskreds, Venstre

1994 - 2006

Kommunalbestyrelsesmedlem Kjellerup Kommune Venstre

1993 - 2006

Kommunalbestyrelsesmedlem Kjellerup Kommune, Venstre
Medlem af Transport- og Bygningsudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Venstre
Medlem af Udvalget til Valgs Prøvelse Folketinget, Venstre
Medlem af Færøudvalget Folketinget, Venstre

Uddannelse

1989 - 1990

Videregående officersuddannelse Forsvarsakademiet og Hærens Officersskole

1983 - 1986

Uddannelse til officer af linien Hærens Officersskole

1981 - 1982

Uddannelse til officer af reserven Sønderborg/Oksbøl

1978 - 1981

Student Matematisk, Viborg Amtsgymnasium

1975 - 1978

Realeksamen Ans Skole

Erhvervserfaring

2003 - 2003

EU-observatør Tidligere Jugoslavien

1999 - nu

Selvstændig konsulentvirksomhed Tange Sø Consult

1981 - nu

Officer Forsvaret
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Venstre

2015 - nu

Medlem af Folketingets Præsidium Folketinget, Venstre

2015 - nu

Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Venstre

2007 - nu

Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Venstre

2006 - nu

Transportordfører Folketinget, Venstre

2005 - nu

Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Venstre

2005 - 2007

Folketingsmedlem Viborg Amtskreds, Venstre

1994 - 2006

Kommunalbestyrelsesmedlem Kjellerup Kommune Venstre

1993 - 2006

Kommunalbestyrelsesmedlem Kjellerup Kommune, Venstre
Medlem af Transport- og Bygningsudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Venstre
Medlem af Udvalget til Valgs Prøvelse Folketinget, Venstre
Medlem af Færøudvalget Folketinget, Venstre

Uddannelse

1989 - 1990

Videregående officersuddannelse Forsvarsakademiet og Hærens Officersskole

1983 - 1986

Uddannelse til officer af linien Hærens Officersskole

1981 - 1982

Uddannelse til officer af reserven Sønderborg/Oksbøl

1978 - 1981

Student Matematisk, Viborg Amtsgymnasium

1975 - 1978

Realeksamen Ans Skole

Erhvervserfaring

2003 - 2003

EU-observatør Tidligere Jugoslavien

1999 - nu

Selvstændig konsulentvirksomhed Tange Sø Consult

1981 - nu

Officer Forsvaret

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019