PERSONPROFIL

Kristian Jensen

Venstre

Valgt i Vestjyllands Storkreds

Født 21. maj 1971 i Middelfart Gift 3 børn Bor i Herning Kommune

V

Mærkesager

  • Økonomi
  • Flygtninge og indvandrere
  • Ældreområdet
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg vil sikre, at Danmark hænger sammen som ét land. Vi skal ikke have for store skel mellem øst og vest, mellem by og landdistrikter. Siden 2015 har jeg arbejdet på en mere lige udvikling af Danmark. Det er lykkedes at sikre beskæftigelsesfremgang i 98 ud af 98 kommuner siden valget. Det arbejde skal fortsættes og jeg vil sikre bedre internet, flere uddannelsesmuligheder og hurtigere infrastruktur til hele Danmark.

Den største udfordring lige nu er klimaforandringerne. Danmark er et foregangsland for hele verden. Jeg forhandlede i sommeren 2018 den mest ambitiøse energiaftale på plads med opbakning fra alle folketingets partier. Vi skal videre og sikre at vi også reducerer CO2 udledning fra landbruget, bl.a. ved at mindske madspild.

Jeg mener, at vi skal forbedre et godt sundhedsvæsen. Vi er kommet langt med nedbringelse af ventelister og forbedringer af kræftbehandlingen. Jeg vil mere et mere nært sundhedssystem, med flere kliniker lokalt som kan løse flere opgaver.

Kandidaten på de sociale medier

01:47

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste er ikke hvor mange jobs der skabes i den offentlige sektor. Det vigtigste er hvilken kvalitet der er i den service vi modtager som borgere. Hvis servicen leveres af private, så får vi mere hjælp selv om der ikke kommer flere offentlige ansatte. Kvaliteten skal derfor måles på om vi får den rigtige service - ikke hvem der leverer den

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har nedsat et medicinråd, som skal vurdere om effekten af ny medicin står mål med prisen. Derfor kan der være medicin, som er så dyrt, at vi ikke skal bruge det.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil fastholde den stramme udlændingepolitik for flygtning- og familiesammenførte, men vi bør lempe kravene for udenlandsk arbejdskraft

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil hellere bekæmpe fattigdom end bekæmpe rigdom. Vores problem er, at nogle grupper er udenfor, og ikke hjælpes godt nok af vores samfund i dag.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lige lavet en aftale som forkorter skoledagen for de mindste og skaber mere frihed for kommunerne til at forkorte skoledagen for de større elever. Jeg mener derfor ikke at skoledagen er for lang efter, at vi har ændret reglerne

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget forskelligt fra kommune til kommune hvordan man har håndteret inklusion. Derfor kan vi ikke generaliserer og sige, at problemer er de samme i hele landet

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi lever sunder og længere. Stadig flere ældre vælger at arbejde selv efter folkepensionsalderen. Ved at lave en pensionsalder, som følger vores levetid, sikrer vi, at der er råd til ældrepleje, sundhedsudgifter m.v. Men pensionsalderen skal ikke være højere i 2027 end allerede aftalt

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Derfor skal vi have en skattepolitik, hvor skatten stiger med indkomsten. Men jeg vil også sikre, at det altid kan betale sig at arbejde og gøre en ekstra indsats

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af høje lønninger, hvis de er begrundet i høj produktivitet. Derfor skal lønningerne afhænge af hvor produktive vi er i Danmark

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mens jeg har været finansminister har vi investeret i f.eks. ældreområdet og sundhedsområdet. Danmark bruger i dag 6 mia. mere på sundhed end i 2015. Venstre har givet et vrlfærdsløft, som betyder at vi bruger yderligere 69 mia frem mod 2025.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lavere afgifter => bedre konkurrenceevne => flere arbejdspladser => råd til mere velfærd :-)

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis støtten til børnefamilier gives efter indkomst, så virker det som en ekstra-skat på arbejde. Det er jeg modstander af

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede strammet straffen for vold og voldtægt.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne have højere grønne afgifter til virksomhederne, hvis pengene går til at sænke andre afgifter eller virksomhedsskatter. Men nogle afgifter er faktisk for høje og modvirker en miljøvenlig produktion

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre har lavet en politik for cirkulær økonomi, som skal få flere til at genbruge. Vi har brug for også at stoppe for så meget afbrænding af affald og i stedet sikre mere genbrug af det vi smider ud

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe der er problemer med EU’s ydre grænser, så skal vi have lov til national grænsekontrol

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Havvindmøller skaber forstyrrelse i naturen. Derfor skal de placeres langt ude i haven. Men samtidig skal havvind bidrage med mere og mere af fremtidens energi. Derfor skal der være plads til mange møller i fremtidig. Så jeg kan ikke love, at det vil være helt uden for synsvide, at vi placerer de næste havvindmølleparker

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det vurderes muligt at hæve hastigheden uden at skabe yderligere risiko for uheld, så mener jeg det skal være tilladt lokalt at hæve hastigheden

45 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede i dag strenge miljøkrav. Det er derfor, at dansk landbrug er blevet bedre og bedre til at være miljøskånsomme og klimavenlige. Dansk landbrug er efter min vurdering verden bedste til miljø og klima. Jeg vil gerne at vi beskytter nogle områder endnu mere, mod at tillade mere produktion på de mere robuste jorde, hvor vandløb og fjorde ikke skades.

Politiske hverv

2016 - 2019

Finansminister Folketinget, Venstre

2015 - 2016

Udenrigsminister Folketinget, Venstre

2011 - 2015

Statsrevisor Folketinget, Venstre

2010 - 2015

Formand for folketingsgruppe Folketinget, Venstre

2004 - 2010

Skatteminister Folketinget, Venstre

2001 - 2004

Finansordfører Folketinget, Venstre

2001 - 2004

Næstformand for Skatteudvalget Folketinget, Venstre

1998 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Venstre

1998 - 2007

Folketingsmedlem Ringkøbing Amtskreds, Venstre

1998 - 2001

It-ordfører Folketinget, Venstre

1998 - 2001

Idrætsordfører Folketinget, Venstre
Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Venstre

Tillidsposter

2009 - nu

Næstformand for Venstre Venstre, Danmarks Liberale Parti

2004 - nu

Medlem af Venstres hovedbestyrelse

1995 - 1998

Medlem af Venstres hovedbestyrelse

1995 - 1997

Landsformand Venstres Ungdoms landsstyrelse

1994 - 1997

Medlem af forretningsudvalget Venstres Ungdoms landsstyrelse

1993 - 1997

Medlem Venstres Ungdoms landsstyrelse

1993 - 1998

Gymnastikinstruktør BGU

1988 - 1993

Gymnastikinstruktør, Udvalgsformand m.m. Bøvling Ungdomsforening

Uddannelse

1991 - 1993

Bankelev Unibank, Lemvig

1988 - 1991

Højere handelseksamen Lemvig Handelsskole

Erhvervserfaring

1991 - 1998

Bankassistent Unibank, Brande
V

Politiske hverv

2016 - 2019

Finansminister Folketinget, Venstre

2015 - 2016

Udenrigsminister Folketinget, Venstre

2011 - 2015

Statsrevisor Folketinget, Venstre

2010 - 2015

Formand for folketingsgruppe Folketinget, Venstre

2004 - 2010

Skatteminister Folketinget, Venstre

2001 - 2004

Finansordfører Folketinget, Venstre

2001 - 2004

Næstformand for Skatteudvalget Folketinget, Venstre

1998 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Venstre

1998 - 2007

Folketingsmedlem Ringkøbing Amtskreds, Venstre

1998 - 2001

It-ordfører Folketinget, Venstre

1998 - 2001

Idrætsordfører Folketinget, Venstre
Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Venstre

Tillidsposter

2009 - nu

Næstformand for Venstre Venstre, Danmarks Liberale Parti

2004 - nu

Medlem af Venstres hovedbestyrelse

1995 - 1998

Medlem af Venstres hovedbestyrelse

1995 - 1997

Landsformand Venstres Ungdoms landsstyrelse

1994 - 1997

Medlem af forretningsudvalget Venstres Ungdoms landsstyrelse

1993 - 1997

Medlem Venstres Ungdoms landsstyrelse

1993 - 1998

Gymnastikinstruktør BGU

1988 - 1993

Gymnastikinstruktør, Udvalgsformand m.m. Bøvling Ungdomsforening

Uddannelse

1991 - 1993

Bankelev Unibank, Lemvig

1988 - 1991

Højere handelseksamen Lemvig Handelsskole

Erhvervserfaring

1991 - 1998

Bankassistent Unibank, Brande

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019