Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
B

Kresten Bjerre

Radikale Venstre

Valgt ind i Odder
Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat KV17

Valgt ind

Personlige stemmer 228 Radikale Venstre 775

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 329 Radikale Venstre 0

Valgresultat KV13

Personlige stemmer 278 Radikale Venstre 685
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

BEDRE VILKÅR TIL VORES BØRN

Vi skal investere mere i vores børn, som er vores vigtigste råstof. Der skal sættes flere midler af. Vi vil hæve kvaliteten. Vi vil fremme både elevernes dannelse, kreative udvikling og det faglige niveau. Vi vil diskutere om strategien med iPads til alle skal revurderes. God undervisning kræver gode rammer for eleverne og for lærernes arbejde. Vil genskabe tillid og opbakning til skolerne.

SÆT GANG I EN GRØN OG BÆREDYGTIG OMSTILLING

Odder Kommune skal trække i den grønne førertrøje. Den grønne omstilling skal imødegå klimaforandringer og knaphed på ressourcer. Vi vil aktivt arbejde for at gennemføre FN’s 17 verdensmål og vise, at vi lokalt vil være med til at tage et globalt ansvar. Vi skal sætte konkrete mål op og trække Odder Kommune i en mere grøn og bæredygtig udvikling. Vi vil en grøn udvikling.

DER SKAL MERE GANG I KULTUREN

Odder bruger så få penge på kultur, at vi ligger sidst af alle kommuner. Det skal vi ændre. Vi skal give gode betingelser til en mangfoldighed af kulturaktiviteter. VitaPark skal udvikles til et kulturens væksthus. Musisk udfoldelse og talentudvikling skal have gode vilkår. Det er med til at skabe et godt levested, så folk vil søge hertil fordi vi har så meget at byde på, - også kulturelt.

Spørgsmål og svar

1 Byrådet skal arbejde for udstykning af flere sommerhusgrunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke noget imod flere sommerhuse, men kun hvis de nye udstykninger sker under den forudsætning, at de er grønne, bæredygtige, har åbne tilgængelige arealer og stier, som er tilpasset naturen. Vi skal ikke have parcelhuslignende sommerhuskvarterer.

2 Byrådet skal arbejde for mere grøn energi.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odder Kommune skal trække i den grønne førertrøje. Den grønne omstilling skal imødegå klimaforandringer og knaphed på ressourcer. Vi vil aktivt arbejde for at gennemføre FN’s 17 verdensmål og vise, at vi lokalt vil være med til at tage et globalt ansvar. Vi skal sætte konkrete mål op og trække Odder Kommune i en mere grøn og bæredygtig udvikling. Vi vil ikke bare lade det blive ved snakken, men sætte aktivt gang en grøn udvikling

3 Skolerne er velfungerende og tilbyder god service til alle børn i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan gøre det bedre. Vi vil hæve kvaliteten. Vi vil fremme både elevernes dannelse, kreative udvikling og det faglige niveau. Vi vil diskutere om strategien med iPads til alle skal revurderes. God undervisning kræver gode rammer for eleverne og for lærernes arbejde. Vil genskabe tillid og opbakning til skolerne. Vi vil rulle disse ændringer tilbage. Landsbyskolen skal være et kulturcentrum, og skolelederen skal være en del af et levende lokalmiljø. Hver landsbyskole skal igen have egen leder.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i en let tilgængelighed til den kommende Letbane mellem Odder og Aarhus. Det kan få flere til at lade bilen stå. Vi må dog erkende, at vi har mange pendler ud af kommunen, som ikke skal til Aarhus og her skal vi på have udbygget vejnettet, så vi kan sikre en hurtig og sikker transport.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at Odder Kommune skal trække i den grønne førertrøje. Vi skal være en bæredygtig kommune. Et af elementerne heri er en effektiv affaldsortering.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sport og idræt skal prioriteres højt. Det skal ske gennem støtte til vores mange foreninger og haller. Odder skal være en bevægelseskommune. Uden sport og idræt kan dette mål ikke opnås. Folkesundheden og det gode liv skabes også gennem sport og bevægelse. Vi skal aktiv støtte op om de mange frivillige foreninger og give dem de bedst mulige rammer.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odder bruger så få penge på kultur, at vi ligger sidst af alle kommuner. Det er beskæmmende og det skal vi ændre. Vi skal give gode betingelser til en mangfoldighed af kulturaktiviteter. VitaPark er godt på vej og skal udvikles endnu mere til et kulturens væksthus. Musisk udfoldelse og talentudvikling skal have gode vilkår. Det er med til at skabe det gode liv, så vil folk søge hertil, fordi vi har så meget at byde på, - også kulturelt.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svage medborgere. Især børnene skal vi tage os af gennem en målrettet og forebyggende indsats. Det betaler dig på alle måder.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal altid se på de ressourcer, som flygtninge kommer med og gennem en vellykket integration i lokalsamfundet kan og skal vi gøre flygtninge til en ressource.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her i Odder Kommune står private aktører for ca. 40 % af ældreplejen. Det skal ikke være en større andel. Vi skal afværge de skandaler, som er dukket op i mange kommuner, når private firmaer går konkurs. Det er bedre at drive kommunens plejecentre godt og effektivt.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal selvfølgelig sørge for at borgere med behov for den nødvendige genoptræning. Det er godt for borgerne og det er tilmed alt for dyrt for kommunen ikke at gøre det.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Færre børn i en klasse giver bedre undervisning og trivsel. Det skal være en målsætning at klasserne ikke bliver for store.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten skal hverken op eller ned. Vi har et passende niveau i Odder Kommune. Vi skal øge rådighedsbeløbet for Odder Kommune ved at øge skattegrundlaget. Det kan vi gøre ved at der kommer flere borgere, som nok skal komme, hvis vi tør investere mere i vores børn, kultur og grøn omstilling.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal se på Odder Kommune som et hele. Al udvikling skal ikke kun ske i Odder by. Vi skal skabe sammenhæng i byudviklingen og styrke oplandet. Det kan ske gennem et tæt samarbejde med lokalrådene og gennem borgerdrevne initiativer, hvor vi sammen med borgerne i et lokalområde igangsætter og udvikler lokale projekter.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan altid betale sig at investere i en forebyggende indsats. Vi skal have de unge væk fra enhver form for kriminalitet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bløde trafikanter skal beskyttes. Mange forældre tør ikke sende deres børn afsted på cykel pga. en stærk og farlig trafik. Derfor skal der anlægges flere cykelstier. Det skal ske som led i en overordnet plan for etablering af cykelstier i Odder Kommune. Næste år anlægges cykelstien mellem Gylling og Ørting og derefter næste cykelsti prioriteres.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan sagtens finde erhvervsområder, som ikke konflikter med bevaring af naturområder. Naturområder skal altid prioriteres højest. Gør vi ikke det, så ender vi med kortsigtede løsninger.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have Odder væk fra en beskæmmende sidsteplads af alle kommuner på, hvor meget der bruges på kultur p. indbygger. Men det skal ikke ske ved at vi arrangerer store teaterstykker, koncerter osv. Vi skal her i Odder derimod tage fat på alt det, som skaber det gode liv i hverdagen. Vi vil skabe spændende 'væksthuse' for kulturudvikling, - ikke mindst for børn og unge. Det skal ske i et samspil med de mange frivillige kræfter.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et stort problem i Odder Kommune, hvor vi ikke har særlig socialt udsatte boligområder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i Odder Kommune gjort det ganske godt med modtagelse og integration af flygtninge. Det er en indsats vi kan og skal fortsætte. Det er en god investering at få flygtninge integreret i lokalsamfundet, - både for det liv, som flygtninge kommer til at leve og det også den økonomisk bedste måde at gøre det på.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil fastholde et princip om at der er en ligestilling i ydelserne til de ældre. Der er dog knaphed på ressourcer og derfor kan det være en god ide, hvis borgere, der har råd hertil, selv kan betale for ydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgere med særlige behov på grund af alder, handicap eller andet skal på en værdig og hensynsfuld måde sikres den nødvendige tryghed, hjælp og omsorg. Hvor det er relevant. skal de også et meningsfuldt arbejde i stedet for passiv forsørgelse. Vi vil søge at finde egnet beskæftigelse til alle voksne med særlige behov. Vi vil gøre en ekstra indsats for psykisk syge, unge med angst, spiseforstyrrelser o.lign

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil arbejde for, at der kommer flere pædagoger til vores yngste, så flere for en bedre og tryggere start i livet. Her er normeringer vigtige, men det er også meget vigtigt, at det er faguddannet personale, som tager sig af vores børn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skabe så gode vilkår for etablering af nye virksomheder, at virksomhederne vil søge til Odder Kommune. Det vil være en investering i fremtiden og kommer hjem igen gennem flere arbejdspladser og et øget skattegrundlag. Særlig iværksættere skal have gode vilkår. En af metoderne er at skabe kreative iværksættermiljøer med rådgivning, udleje af lokaler osv. Erhvervsdelen i VitaPark er et eksempel på et sådant miljø. Det skal vi have meget mere af.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskyldens størrelse er låst fast af regeringen. Vi skal ikke sætte den ned i Odder Kommune. Vi har mange sommerhuse, som bidrager til kommunekassen og sætter vi grundskylden ned, så må vi enten sætte skatten op eller have et mindre rådighedsbeløb. Det ønsker jeg ikke.

27 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

46 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

47 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

48 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Kresten Bjerre (R) har været byrådsmedlem i Odder Kommune siden Kommunalvalget 2013, hvor han er valgt for Radikale Venstre. Som byrådsmedlem er Kresten Bjerre næstformand i Børn, Unge og Kulturudvalget og medlem af flere bestyrelser og udvalg. Han er spidskandidat for Radikale Venstre i Odder Kommune ved Kommunalvalget 2017 og stiller også op til Regionsrådsvalget i Region Midtjylland. I dag er han formand for Odder Højskole og har tidligere været aktiv i flere skolebestyrelse - også som formand. Han har tidligere været medlem af Sønderjyllands Amtsråd og været i den Radikale Hovedbestyrelse.

Efter mange år som direktør i medie- og softwarebranchen arbejder Kresten nu som IT-rådgiver/ salgschef med rådgivning, udvikling og salg af ERP/ business-solutions baseret på open-source. Privat er han bosat i Odder.


Erhvervserfaring
 • IT-rådgiver/ Salgschef, VK Data

Tillidsposter
 • Bestyrelsesmedlem, Odder Højskole

Politiske hverv
 • Byrådskandidat
  Radikale Venstre, Odder Kommune

  2017
 • Byrådsmedlem
  Radikale Venstre, Odder Kommune

  2013
 • Næstformand, Børn, Unge og Kulturudvalget
  Radikale Venstre, Odder Kommune

  2013

Uddannelse
 • Gymnasial uddannelse

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland