Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Jonathan Juul Larsen

Socialdemokratiet

Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 727 Socialdemokratiet 241361
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Jeg har været aktiv i ungdomspolitik i fire år og har haft mange forskellige politiske tillidsposter. Jeg ønsker det bedste for Region Midtjylland - en region som skal være sammenhængende for alle. Mit hjerte banker især for ungdommen og for psykiatrien. Disse områder kræver en stabil, solidarisk, og socialdemokratisk indsats.

En sammenhængende psykiatri i fokus
Det er vigtigt at vi fortsat tager os af unge med svære psykiske lidelser, så de får den
hjælp og støtte de har allermest brug for:
• Vi skal forebygge og undgå forværrelser senere i livet.
• Der skal være kortere ventetider og større fokus på behandling af unge.
• Overgang fra Region til Kommune skal være nemt, hurtigt, og tilfredsstillende
• Ligestilling af fysiske og psykiske lidelser med finansiering over finansloven frem for
satspuljemidler.

Sund og fornuftig offentlig transport, der understøtter ungdomslivet
• Unge har brug for pålidelig transport mellem uddannelse og hjem
• Der skal være korte ventetider ved knudepunkter i den offentlige trafik
• Den offentlige transport skal køre til tiden
• Den kollektive trafik skal optimeres så man får lyst til at tage det miljøbevidste valg.

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For nogle mennesker i regionen er de busruter med få passagerer deres eneste mulighed for at komme rundt i landet.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en god dækning, men der skal investeres i yderligere akut beredskab.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling er aldrig vejen frem.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling er aldrig vejen frem.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at regionens borgere føler at sundhedsvæsenet er nær dem. Det skaber tryghed og sikrer en god behandling.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt med nogle store og effektive supersygehuse, som kan specialiserer sig på diverse områder, dog er der stadig behov for lokal tilstedeværelse så man kan behandle sygdom hurtigt og effektivt. Derfor er det vigtigt at investerer akutmodtagelser og sygetransport i top, så forbindelsen i regionen føles soms stærk.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt i så stor en region som Region Midtjylland, at man føler sig tryg uanset hvor man bor. Derfor er der behov for et stærkt akutberedskab. Det behøver nødvendigvis ikke gå ud over det generelle serviceniveau

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bliver nød til at efterleve de det som bliver besluttet i toppen, men jeg er personligt imod de strenge krav som ofte bliver efterleves alligevel. Vi skal ikke presse og stresse hverken patienter eller personale med krav og beregninger.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggende adfærd er essentielt i fremtidens sundhedsvæsen

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikringer er med til at undergrave og forringe det offentlige serviceniveau.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være vækst i alle dele af regionen, og hvis man fokuserer indsatsen på de større byer, vil væksten højst sandsynligt også blive i de større byer. Vækst i regionen skal funderes på bred og vidtgående planlægning, så regionen hænger sammen fra øst til vest.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke fjerne buslinjer med få passagerer, da de er et vigtigt bindeled mellem småbyer, opland, og de større byer. Dog bliver vi nød til også at sikre kvalitet på de travle strækninger, og skal man prioriterer må give mere til de allermest benyttede strækninger.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen har evnen og muligheden til at skabe vækst i ungdomsuddannelserne og give uddannelserne bedre mulighed for at skræddersy sin uddannelse efter elevernes behov.

Redaktionens biografi

Jonathan Juul Larsen var regionsrådskandidat i Region Midtjylland for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Han er distriktsformand og hovedbestyrelsesmedlem for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Vestjylland (DSU), Afdelingsformand for DSU Viborg og bestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet i Viborg Vestkredsen.

Jonathan Juul Larsen er til daglig studerende ved STX på Viborg Gymnasium og HF.


Tillidsposter
 • Distriktsformand, DSU Vestjylland
 • Hovedbestyrelsesmedlem, Socialdemokratiet, DSU Vestjylland
 • Afdelingsformand, DSU Viborg

Uddannelse
 • Studerende, STX, Viborg Gymnasium og HF

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland