PERSONPROFIL

Jette Lund

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Struer

Født 10. februar 1971 i Holstebro centralsygehus Gift 4 børn Bor i Struer Kommune

O

Jette Lund (DF) har siden 2018 været byrådsmedlem i Struer Kommune for Dansk Folkeparti. I den igangværende periode er hun medlem af Kultur- og fritidsudvalget. Hun er desuden folketingskandidat for Dansk Folkeparti.

På nuværende tidspunkt arbejder hun som selvstændig konsulent med Fra Hjertet og Sharp Management. Hun er uddannet skolelærer fra Nr. Nissum Seminarium, og hun har tidligere arbejdet som skoleleder for Nr. Felding Skole. I dag læser hun en kandidatgrad på Aalborg Universitet i Lærings- og forandringsprocesser.

Privat er hun gift med Mikael, og tilsammen har parret seks børn.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Ældreområdet
  • Hospitaler og sundhed
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Islam er en kvindeundertrykkende religion og kultur, der strider imod 100 års kamp for kvinders rettigheder, som vi har kæmpet for i Danmark. Jeg vil ikke se den kamp gå tabt. Ikke Vestlig indvandring skal stoppes, det er ikke foreneligt med Danske værdier, demokrati og normer.

Halal kød skal mærkes og helst forbydes i Danmark - vi betaler i uoplyste mængder til en industri der understøtter en religion og kultur der nedbryder det samfund vi har bygget op.

Etniske danskere skal have ret til at få deres ægtefælle og børn til Danmark på lige vilkår med migranter.

Migranter skal ikke modtage kontante ydelser.

Kandidaten på de sociale medier

02:08

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - perioden skal ikke sænkes yderligere.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At skabe job - skal give mening - en privat aktør kan løse opgaven godt, og vi skal ikke fokusere på at skabe offentlig vækst, men der hvor det giver mening skal det prioriteres.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt vi får konkurrence til det danske arbejdsmarked, da vi har udviklet en forkælet kultur med krævementalitet.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Du kan møde den samme læge på et offentlig hospital, som privat udfører en operation om eftermiddagen - der skal stilles kraftig spørgsmålstegn ved rekrutteringen hos private kontra offentlige.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udeblivelser fra konsultationer skal koste i borgerens egen lomme, det belaster og koster samfundet dyrt, helt urimeligt.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om hvor mange kan vi behandle og hvor mange kan vi helbredde - vi skal ikke lade os udnytte af medicinal industrien.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - der er ikke de nødvendige sanktions muligheder for eks. vores politi, som må se sig ydmyget og truet væk fra besatte områder i Danmark.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Etniske danskere har meget svært ved at blive familie sammenført og reglerne herfor er diskriminerende overfor vores egne landsmænd, derfor skal der ændres på de vilkår der er i dag - i det mindste så man bliver ligestillet med immigranter.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må og skal kunne betale sig at gå på arbejde og tjene sine egne penge.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagen bruges bare ikke efter hensigten med folkeskolereformen og det er ærgerligt.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog var eksklusionen også gået for vidt, så der skulle en kraftig opbremsning til. Vi har et bogstav behov i dag som aldrig før og det stilles lige med ansvars fraskrivelse fra forældrenes side i mange tilfælde - det er helt absurd.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi træner efter kinesiske modeller - man kan træne sig til et 12 tal - det bremser den innovative og kreative tankegang og kan blive en hæmsko for det vi ellers skal leve af i fremtiden. Jeg tror vi forveksler disciplin med = træning af 12 tal - lad os tale opdragelse ud af folkeskolen og tilbage til forældrene.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet i ældreplejen skal fastholdes via omprioritering - gerne finansieret fra immigrations omkostninger.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ældre har hele livet betalt skat - skal vi bede dem betale 2 gange ? Nej det er helt urimeligt.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Om et salathoved koster 8 el. 9 kr. er ikke det der afgør om det bliver købt. Det er andre parametre der skal tages i brug.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke i en tid hvor der i forvejen er højkonjunktur - det er et parameter man kan skrue på i lavkonjunktur perioder.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er det private erhverv der holder hjulene i gang og vi skal faciltiere deres vilkår.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er signal mæssigt godt at sætte aldersgrænsen højere op.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det Tyske og Franske statsoverhoved skal ikke kunne sende Danske soldater i krig for deres egne politisk ambitioner - det skal være Folketinget i Danmark der bestemmer hvad vi skal sende vores tropper i krig for.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De steder hvor man passivt modtager penge gavner ingen - der skal ydes støtte til projekter hvor man bliver i stand til selv-forsørgelse, det giver mening.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal i højere grad være forældrene der bliver holdt til ansvar overfor deres børn der ikke overholder loven. Sanktioner hvis man ikke tager ansvar overfor sin opdragelsesopgave.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når man har overtrådt loven skal der ud måles straf - herfra er det både og - der skal også vægtes resocialisering - der hvor det giver mening.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må meget gerne være attraktivt at købe miljø rigtigt.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal konstant have fokus på miljø rigtige løsninger og det skal være på den politiske dagsorden.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, omkostninger skal holdes der hvor det giver mening og migranter skal fastholdes i deres område og blive der hvor de kan være med til at genopbygge deres land.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er overvejende det politiske system der gør det ineffektivt og ikke systemet i sig selv. En sosu hjælper bruger i gennemsnit 40% af sin tid på administation i en tid hvor man mangler 15.000 af faggruppen.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er private aktører der løfter konkrete opgaver på et godt niveau - men de kan også udelade at tage borgere ind, som er "dyre" - derfor udelukker det ene ikke det andet og vil altid være en individuel vurdering.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Varme hænder skal være prioriteten og der foregår rigtig meget administrativt, som kunne ændres til "varme hænder" - vores kontrolpolitik er gået alt for vidt.

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

95% af den forurening der foregår i indre farvande kommer fra andre steder end Danmark, så hvorfor straffe konkurrence evnen yderligere - Danmark gør i forvejen meget for at leve op til miljøkravene - måske man skulle presse EU til at få andre lande up to date.

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores yngre generationer skal opvokse med at forstå hvordan vi generere mere grøn energi - det kan påvirkes ved at man ser og ved hvor det kommer fra.

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange strækning hvor man kan øge hastigheden - med øje for udsatte steder, naturligvis.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 233 Dansk Folkeparti in total 625

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Struer ligger på mange områder på alt for mange sidste pladser - vi skal ud af den politiske tornerosesøvn, vågne op og følge med udviklingen... hvis ikke vi vil afvikle Struer Kommune og det vil jeg ikke - Struer Kommune har så mange skønne faciliteter, tilbud og kan matche de omkring liggende kommuner - hvis vi gør en indsats - det er vi klar til i Dansk Folkeparti.

Kandidaten på de sociale medier

02:08

Spørgsmål og svar

1 Struer Kommune bør prioritere bosætning og rekreative formål på havnen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Struer Kommune er for lille til at være en selvstændig kommune og bør indgå i en sammenlægning inden for de næste 5-10 år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen bør genoplive planerne om en ny skole i Struer midtby.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Struer Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Kultur- og fritidsudvalget Struer Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

Uddannelse

2017 - 2019

Kandidat Lærings- og forandringsprocesser, Aalborg Universitet

2011 - 2012

Diplomuddannelse Ledelse, VIA University College

2000 - 2004

Professionsbachelor Lærer, Nr. Nissum Seminarium

Erhvervserfaring

2016 - nu

Selvstændig konsulent Sharp Management

2017 - nu

Medejer Image-rating

2012 - nu

Selvstændig konsulent Fra Hjertet

2010 - 2018

Skoleleder Nr. Felding Skole

2012 - 2014

Selvstændig konsulent Fra Hjertet

2009 - 2010

Vicerektor Bremdal Skole

2006 - 2009

Lærer Bremdal Skole

2018 - nu

Ejer DayWorker IvS
O

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Struer Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Kultur- og fritidsudvalget Struer Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

Uddannelse

2017 - 2019

Kandidat Lærings- og forandringsprocesser, Aalborg Universitet

2011 - 2012

Diplomuddannelse Ledelse, VIA University College

2000 - 2004

Professionsbachelor Lærer, Nr. Nissum Seminarium

Erhvervserfaring

2016 - nu

Selvstændig konsulent Sharp Management

2017 - nu

Medejer Image-rating

2012 - nu

Selvstændig konsulent Fra Hjertet

2010 - 2018

Skoleleder Nr. Felding Skole

2012 - 2014

Selvstændig konsulent Fra Hjertet

2009 - 2010

Vicerektor Bremdal Skole

2006 - 2009

Lærer Bremdal Skole

2018 - nu

Ejer DayWorker IvS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019