PERSONPROFIL

Jakob Sølvhøj

Enhedslisten

Valgt i Vestjyllands Storkreds

Født 12. september 1954 i Helsingør Gift Bor i Herlev Kommune

Ø

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Økonomi
  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Det er ikke nok at håbe på politisk forandring. Det kræver konkret handling, hvis der skal skabes ændringer i en grøn og solidarisk retning.

Det haster med den grønne omstilling, hvis vi skal afværge ødelæggende forandringer af klima og miljø. Vi skal handle nu – kloden er uerstattelig.

Velfærden skal være for alle. Derfor skal vi have flere kolleger til de offentligt ansatte. Der skal være mere tid til omsorg og pleje af vores ældre og bedre normeringer i vores daginstitutioner. Folkeskolen skal have kortere skoledage og bedre undervisningsmiljø for alle elever. Mennesker med handicap skal sikres en ligeværdig tilværelse.

Der er brug for en finanssektor, der tjener flertallet. Bankskandalerne har med al tydelighed vist, at der er brug for at gribe ind over for svindel og spekulation i finanssektoren. Der skal etableres en offentlig bank til kommuner, foreninger og alle der ønsker et spekulationsfrit alternativ.

Det vil jeg arbejde for i Folketinget.

Kandidaten på de sociale medier

02:04

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler personale i store dele af den offentlige sektor. Det presser kvaliteten i sundhedsvæsenet, i ældreomsorgen, i botilbuddene, på skolerne og i daginstitutionerne, og der lægger et voldsomt arbejdspres på medarbejderne. Vi skal have flere kolleger til de offentligt ansatte, så vi kan få bedre velfærd og bedre arbejdsvilkår i den offentlige sektor.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forringelserne af dagpengesystemet har betydet, at tusindvis af arbejdsløse har mistet retten til dagpenge. Det har været med til at øge utrygheden på arbejdsmarked. Vi støtter en nedsættelse af genoptjeningsperioden, men der skal gøres meget mere for at forbedre dagpengesystemet, f.x. så arbejdsløse der står til rådighed for arbejdsmarkedet ikke mister deres dagpengeret.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Social dumping er en alvorlig trussel mod det danske danske overenskomstsystem og de løn- og arbejdsvilkår, som fagbevægelsen har tilkæmpet sig til gennem generationer. Der er brug for en ændring af EU-reglerne, så lønmodtagernes rettigheder altid sættes over hensynet til arbejdskraftens frie bevægelighed. Der skal bl.a. indføres en bindende social protokol og ske en stramning af udstationeringsdirektivet.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have lige adgang til sundhed i et offentligt drevet sundhedsvæsen. Konkurrence fra private aktører fører ikke til et bedre sundhedsvæsen. Tværtimod fører øget konkurrence til effektiviseringer og besparelser, der forringer kvaliteten i sundhedsvæsenet og forringer de ansattes arbejdsvilkår.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et alvorligt problem, at de store medicinalfirmaer har presset priserne så voldsomt i vejret, at det presser hele vores sundhedssystem. Der skal derfor lægges pres på firmaerne for at sænke priserne, ligesom der skal arbejdes med udvikling af offentligt ejede patenter om medicinproduktion. Ny dyr medicin skal ikke tages i brug som standardmedicin, før der er dokumenteret en bedre effekt end af de allerede kendte alternativer.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være lige adgang til sundhed, og derfor skal der ikke være brugerbetaling i sundhedssystemet. Vi skal have afviklet allerede eksisterende brugerbetaling, bl.a. vil Enhedslisten gøre det gratis at gå til tandlægen.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er forstemmende at opleve, hvordan en række partier kappes om, hvem der kan foreslå de hårdeste stramninger. Det er helt uacceptabelt at Danmark ikke modtager kvoteflygtninge, og at det er gjort langt vanskeligere at blive familiesammenført med ægtefæller og børn. Integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet og 225-dages reglen har ført til udbredt børnefattigdom, og de såkaldte "ghetto-love" har indført en urimelig forskelsbehandling af mennesker i udsatte boligområder.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man har begået kriminalitet, skal man selvfølgelig straffes, men mennesker, der har lovligt ophold og måske har boet i Danmark i årevis og opbygget tætte relationer, skal som udgangspunkt ikke straffes hårdere end andre ved at få udvisning som en tillægsstraf. Det er allerede med den nuværende lovgivning muligt, at udvise indvandrere og flygtninge, der har begået kriminalitet.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som dansk statsborger skal man kunne bo og leve i Danmark med en ægtefælle, der ikke er født og opvokset her i landet. Det er alt for mange forhindret i på grund af de eksisterende alt for stramme regler.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en myte, at ringere ydelser vil skaffe flere i arbejde. En række offentlige ydelser er allerede i dag så lave, at det presser mennesker ud i fattigdom. Vi skal have fjernet kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen. Dertil kommer, at pension, førtidspension, dagpenge, sygedagpenge m.m. ikke er blevet reguleret i takt med løn- og prisstigningerne i årevis. Der brug for en forhøjelse af ydelserne. Ikke det modsatte.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet har sammen med 225-timers reglen og integrationsydelsen ført til fattiggørelse af tusinder af borgere og medført udbredt børnefattigdom. Derfor skal ikke bare kontanthjælpsloftet, men alle fattigdomsydelserne afskaffes.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uligheden er vokset kraftigt i vores samfund. Mens indkomsterne for de 10 % rigeste er vokset kraftigt, er det stået helt stille for de 40 % med de mindste indkomster. Skatterne er blevet lettet for virksomheder og højtlønnen. Utilstrækkelig regulering har udhulet dagpenge og pensioner. Det skal der rettes op på bl.a. gennem en solidarisk skattereform, bedre regulering af overførselsindkomsterne og fjernelse af fattigdomsydelserne.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolereformens lange skoledage har haft meget stor negativ betydning for mange elever og for folkeskolen som helhed. Virkningen har været forstærket af, at de lange dage blev finansieret ved at forringe lærernes forberedelsestid og gennem beskæring af fritidsordningerne. Desværre retter det seneste skoleforlig kun en smule op på problemet. Skoledagen vil stadig være lang for de fleste elever. Der tilføres ikke en krone til bedre forberedelse, og fritidsordningerne tilføres for få midler.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlæggende er tanken om at inkludere alle børn i skolens fællesskab helt rigtig, men det fordrer, at vi har en skole, der kan fungere inkluderende. Inklusionsreformen har desværre været et spareprojekt, der har betydet, at mange børn med særlige behov er blevet inkluderet i folkeskolen uden, at de nødvendige ressourcer er fulgt med. Det skal der rettes op på. Det er samtidig vigtigt, at der er specialundervisningstilbud til de børn der har behov for det.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for mange børn og unge oplever et voldsomt pres fra den præstationskultur, der i stadig højere grad præger hele vores uddannelsessektor. Der er brug for et opgør med hele testsystemet og karakterræset. Derfor skal de nationale test afskaffes, og Danmark skal trække sig fra PISA samarbejdet. Karakterkravene til optag på ungdomsuddannelserne skal afskaffes og karaktersystemet erstattes af andre evalueringsformer.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tilføres mange flere ressourcer til ældreplejen, men det skal ikke finansieres af besparelser på andre velfærdsområder. Det skal finansieres af en beskatning af virksomheder, de højeste indkomster m.m., og i øvrigt af en effektiv skatteinddrivelse, så ikke mindst de store virksomheder betaler den skat, de er forpligtet.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en velfærdssamfund, hvor ydelserne på ældreområdet sikrer størst mulig lighed i alderdommen. Brugerbetaling trækker i den stik modsatte retning. Der skal derfor ikke indføres mere brugerbetaling., men tværtimod ske en reduktion af brugerbetalingen dér, hvor den findes i dag.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke bare opretholde det nuværende niveau, men forbedre ældreplejen, og vi skal ikke finde pengene ved at hæve pensionsalderen. Vi skal skattefinansiere en bedre ældrepleje og generelt en bedre velfærd bl.a. ved en højere beskatning af virksomheder og de største indkomster, højere arveafgifter og genindførelse af formueskatten.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det store flertal af landets kommuner er presset økonomisk. Det skyldes først og fremmest, at skiftende regeringer og folketingsflertal har skåret i tilskuddene til kommunerne og gennem service- og anlægslofter begrænset både anvendelsen af de kommunale midler og mulighederne for at opkræve skat. Der er skævheder i udligningsordningen, men løsningen på kommunernes økonomiske problemer består primært i at tilføre dem langt flere midler fra staten og at ophæve de nævnte begrænsninger.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Differentieret moms kan være med til at ændre vores indkøbs- og forbrugeradfærd. Enhedslisten har længe arbejdet for at få indført lavere moms på økologiske fødevarer, og vi er åbne overfor en differentiering af momsen for at sikre lige adgang til sund kost.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturligvis skal de, der tjener mest betale topskat af deres arbejdsindkomst, og skatten på de højeste indkomster skal sættes yderligere i vejret. Hvis vi vil have ordentlig velfærd og et mere lige samfund, må de bredeste skuldre bære mest.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først og fremmest investere mere i det offentlige for at sikre bedre velfærd. Samtidig kan offentlige investeringer være til gavn for klima og miljø - og styrke økonomien. Det gælder f.eks. investeringer i bedre infrastruktur, vedvarende energi, forebyggelse og sundhed, gode dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skiftende regeringer har over en årrække sænket beskatningen af virksomhederne, og dermed svækket det indtægtsgrundlag, der er nødvendigt for at sikre en ordentlig velfærd for alle. Vi skal derfor gå den anden vej. Beskatningen skal øges, og så skal der sikres en effektiv beskatning, så vi får gjort op med skattely og andre former for skatteunddragelse.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topdirektørerne i banker og private virksomheder og mange af de øverste chefer i det offentlige har et urimeligt højt lønniveau, men generelt er det danske lønniveau ikke for højt. Tværtimod har vi alt for mange - især i de typiske kvindefag - der har alt for dårlig løn.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske velfærdssystem er opbygget som en universel skattefinansieret velfærdsmodel. Det skal vi ikke ændre på ved f.x. at skære i børneydelsen eller indføre nye brugerbetalinger. Vi skal sikre finansieringen af lige adgang til et velfungerende velfærdssystem gennem skattesystemet, og her må de største indtægter bære de tungeste byrder.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i dag alt for dyrt at have børn i daginstitutioner, dagpleje og fritidsordninger. Prisen skal sættes ned for alle forældre. Børnefattigdom er et voksende problem, som det er meget påtrængende at gøre noget ved. Det skal bl.a. ske ved at fjerne kontantanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen. Alle børn har krav på en tryg barndom.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi forebygger et for højt alkoholforbrug hos de unge. Et element i forebyggelsen er en aldersgrænse for køb, og vi mener, at den nuværende grænse er passende.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal i sin udenrigspolitik virke for fred og nedrustning. Det drejer sig ikke om at søge kompromisser med Rusland, men om generelt at arbejde for en international retsorden. Det kommer vi ikke nærmere gennem en øget global oprustning, og ved at følge de råd Danmark får fra NATO om at øge militærudgifterne. Vi skal i stedet arbejde for nedrustningsaftaler og en styrkelse af FN's rolle.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et rigt samfund, og vi har en klar forpligtelse til at hjælpe i de dele af verdenen, hvor millioner lever i fattigdom. Desværre har regeringen sammen med DF skåret i udviklingsbistanden, og kanaliseret bistandsmidler over til at være støtte til danske virksomheder. Den danske udviklingsbistand skal hæves, og midlerne skal bruges, så de reelt kommer mennesker, der lever i fattigdom og nød til gode.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten arbejder for international nedrustning. Det fremmer vi ikke ved at indgå i EU's militære samarbejde, der bl.a. vil kunne betyde deltagelse i en EU-hær.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold skal naturligvis straffes, men der er ikke belæg for at mene at højere straffe begrænser volden. Vi skal sætte ind overfor årsagerne til vold, så vi bedst muligt forbygger den. Og så skal vi styrke indsatsen overfor de voldsramte, f.x. gennem etablering af flere pladser på krisecentrene.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke straffes, men opdrages til at blive ansvarlige voksne. Sænkes den kriminelle lavalder vil det betyde en plettet straffeattest for småforbrydelser som graffiti på genboens plankeværk eller sliktyveri i supermarkedet og i nogle tilfælde en tur gennem et hårdt straffesystem. Det vil gøre livschancerne ringere for børn, der i forvejen har det vanskeligt.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminalitet begrænses ikke ved en generel forøgelse af strafniveauet. Der skal derfor lægges større vægt på resocialisering gennem bl.a. uddannelse og hjælp til at komme i arbejde. Den seneste tids afsløringer af hvidvask og økonomisk kriminalitet har dog gjort det meget tydeligt, at der er behov for at skærpet straf, når samfundet bedrage for milliarder af kroner.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Benzin- og dieselbiler skal udfases hurtigst muligt til fordel for el-biler - og en bedre og billigere kollektiv transport. En grøn omstilling af vores transportsektor er helt nødvendigt, hvis vi skal bremse klimakatastrofen. Et kommende forbud mod salg af benzin- og diesel biler skal ledsages af en billiggørelse af elbiler, så omstillingen ikke får social slagside.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre op med brug-og-smid-væk kulturen. Både af hensyn til klimaet, og fordi det kan lette tilværelsen for de, der har svært ved at få økonomien til at løbe rundt. Der skal oprettes flere genbrugsbutikker som socialøkonomiske virksomheder, hvor bl.a. elektronik kan repareres og genbruges. Det vil samtidig kunne skabe mange nye arbejdspladser til mennesker, der har svært ved at få job og klare sig på et presset arbejdsmarked.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt nødvendigt, at vi får nedbragt CO2 udslippet, hvis vi skal bremse den globale opvarmning og klimakatastrofen. Det kræver, at der sættes ind med mange forskellige initiativer. Et af dem kan være højere grønne afgifter for energitunge virksomheder.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har en forpligtelse til at yde sit bidrag til at tage imod mennesker på flugt. Den forpligtelse lever vi ikke op til ved at betale lande i Nordafrika for at modtage flygtningene. Vi mener, der er behov for et internationale samarbejde om modtagelse af flygtninge. Danmark skal modtage flygtninge gennem FN's kvoteflygtningesystem, og vi skal samarbejde med andre europæiske lande, så vi sikrer en bedre fordeling og en anstændig behandling af mennesker på flugt.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal have en intelligent grænsekontrol, der bidrager til at bekæmpe våben- og narkosmugling og anden kriminalitet. Det opnår man ikke gennem regeringens grænsebomspolitik, der først og fremmest er symbolpolitik og i øvrigt vanvittig dyr.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele EU konstruktionen er præget af demokratisk underskud. På mange områder er beslutninger flyttet fra Folketinget til Bruxelles. Det har åbnet for mere social dumping, der trykker danske løn- og arbejdsvilkår. Det har ført til øget privatisering og lagt begrænsninger på vores muligheder for at stille skrappere miljøkrav. Internationalt samarbejde er nødvendigt, men der skal ikke afgives mere magt til EU. Der skal i stedet findes nye veje til samarbejde for et mere grønt og solidarisk Europa.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige er først og fremmest præget af hundredetusindvis af dygtige ansatte, der arbejder for at fastholde og udvikle velfærden i vores samfund - på trods af de mange besparelser. De fortjener vores fulde opbakning. Desværre oplever vi dog på nogle områder for meget bureaukrati. Det kan ofte skyldes politiske beslutninger, der pålægger de ansatte unødvendig ensretning af deres arbejde samt overflødig registrering, indberetning og kontrol.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når offentlige opgaver udliciteres til private, bliver der helt generelt færre penge til at løse opgaven. De private virksomheder byder på opgaven for at tjene penge, og når virksomheden skal have overskud, bliver der færre ressourcer til servicen til de ældre, børnene og de øvrige områder private skal tjene penge på. Der skal der sættes en stopper for udlicitering og ske en rekommunalisering af udliciterede opgaver.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering af offentlige opgaver, indviklede taxametersystemer, indbyrdes konkurrence i den offentlige sektor, tidsregistrering mm medfører unødig administration. Det skal vi arbejde for at fjerne. Der vil også løbende være administrative opgaver, der overflødiggøres f.x. som følge af digitalisering, men behov for nye vil også opstå. Vi skal huske, at der også er sparet hårdt på det administrative personale, og ikke falde i den grøft, at stemple al offentlig administration som overflødig.

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nuværende krav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder, er langt fra tilstrækkelige til at sikre naturen og vandmiljøet mod sprøjtegifte og næringsstoffer. Der skal indføres strengere miljøkrav, hvis vi i fremtiden vil have en rig natur. Nogle steder skal landbrugsjord i sårbare naturområder helt udlægges til natur, så vi både skåner områderne for forurening og bidrager til at skabe større sammenhængende naturområder, hvor naturen kan udfolde sig frit.

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt afgørende for Danmarks klimaindsats, at vi hurtigt får omstillet hele vores energisektor. Vi har brug for, at der bliver sat turbo på udbygningen af den vedvarende energi. Selvfølgelig skal der tages hensyn til beboerne i området, men der er allerede store restriktioner på havvindmøller. Hvis vi øger restriktionerne for meget, vil det ikke bare bremse og vanskeliggøre den grønne omstilling men også føre til helt uforholdsmæssigt dyre løsninger.

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Af hensyn til trafiksikkerheden bør hastighedsgrænsen ikke forhøjes. Vi ved bl.a., at fart er den største dræber i trafikken. For høj hastighed er skyld i halvdelen af alle dødsulykker.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Enhedslisten

2016 - nu

Gruppeformand Enhedslisten

2015 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Enhedslisten

2015 - nu

Børneordfører Folketinget, Enhedslisten

2015 - nu

Erhvervsuddannelsesordfører Folketinget, Enhedslisten

2015 - nu

Handicapordfører Folketinget, Enhedslisten

2012 - nu

Medlem af hovedbestyrelse og forretningsudvalg Enhedslisten

1995 - 1997

Medlem af hovedbestyrelse og forretningsudvalg Enhedslisten
Undervisningsordfører Folketinget, Enhedslisten
Ungdomsuddannelsesordfører Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Udvalget for Forretsningsorden Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Enhedslisten

Tillidsposter

2012 - 2015

Styrelsesformand International Børnesolidaritet

2003 - 2005

Hovedbestyrelsesmedlem LO

1976 - 2015

Tillidshverv i fagforening og forbund - bl.a. sektorformand, hovedbest., forretningsudvalg FOA/PMF

Uddannelse

1970 - 1973

Student Helsingør Gymnasium

Erhvervserfaring

2005 - 2015

Sektorformand FOA Fag og Arbejde

1981 - 2005

Faglig sekretær Pædagogisk Medhjælper Forbund

1981 - 2005

Forretningsudvalgsmedlem Pædagogisk Medhjælper Forbund

1978 - 1981

Faglig sekretær Pædagogisk Medhjælper Forbund Frederiksborg Amt

1976 - 1977

Pædagogmedhjælper Helsingør Kommune
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Enhedslisten

2016 - nu

Gruppeformand Enhedslisten

2015 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Enhedslisten

2015 - nu

Børneordfører Folketinget, Enhedslisten

2015 - nu

Erhvervsuddannelsesordfører Folketinget, Enhedslisten

2015 - nu

Handicapordfører Folketinget, Enhedslisten

2012 - nu

Medlem af hovedbestyrelse og forretningsudvalg Enhedslisten

1995 - 1997

Medlem af hovedbestyrelse og forretningsudvalg Enhedslisten
Undervisningsordfører Folketinget, Enhedslisten
Ungdomsuddannelsesordfører Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Udvalget for Forretsningsorden Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Enhedslisten

Tillidsposter

2012 - 2015

Styrelsesformand International Børnesolidaritet

2003 - 2005

Hovedbestyrelsesmedlem LO

1976 - 2015

Tillidshverv i fagforening og forbund - bl.a. sektorformand, hovedbest., forretningsudvalg FOA/PMF

Uddannelse

1970 - 1973

Student Helsingør Gymnasium

Erhvervserfaring

2005 - 2015

Sektorformand FOA Fag og Arbejde

1981 - 2005

Faglig sekretær Pædagogisk Medhjælper Forbund

1981 - 2005

Forretningsudvalgsmedlem Pædagogisk Medhjælper Forbund

1978 - 1981

Faglig sekretær Pædagogisk Medhjælper Forbund Frederiksborg Amt

1976 - 1977

Pædagogmedhjælper Helsingør Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019