PERSONPROFIL

Henrik Jørgensen

Venstre

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen
Valgt ved kommunalvalget i Hjørring

Født 27. juni 1956 i Hjørring Gift 4 børn Bor i Hjørring Kommune

V

Henrik Jørgensen (V) er 2. viceborgmester og byrådsmedlem i Hjørring Kommune. Han er næstformand for Økonomiudvalget samt medlem af Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling. Han er i øvrigt også folketingskandidat for Venstre.

Henrik Jørgensen er uddannet inden for handel, og han er udlært i Søren Holm Isenkram i Hjørring. Efterfølgende har han bl.a. været direktør i FDB, fakta, IC Companys og DTF travel mfl. Formand for Vendsyssel Teater, bestyrelsesmedlem i Hirtshals Havn, Hjørring Vandselskab, Vendsyssel Kunstmuseum mfl. Han er selvstændig erhvervdrivende og investerer i det lokale erhvervsliv mm.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 15 0

Mærkesager

  • Økonomi
  • Ældreområdet
  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg mener Folketinget har brug en større brede for at være repræsentativt for befolkningen. Der er befolkningsgrupper der næsten ikke er repræsenteret. Demokratiet lider og er i fare. Derfor skal der tænkes nye tanker og dem har jeg. Min baggrund, alder og situation gør at jeg ikke ser det som en karrierer vej og udelukkende kan fokusere på hvad jeg mener der skal gøres.
Samtidig er der en underrepræsentation af Nordjyske folketingsmedlemmer med min erfaring både fra det politiske arbejde i et Byråd og erhvervserfaring fra nogle af Danmarks største virksomheder på top ledelsesniveau og som Iværksætter fra bunden af. Jeg ved hvor skoen trykker og ved hvordan sjusket lovgivning påvirker almindelige menneskers og virksomheders hverdag.
Endelig synes jeg det er en borgerpligt hvis du har muligheden og nogen beder dig om at stille op, at du så gør det.
Det handler om at være engageret i det lands udvikling og ledelse som du bor i. Ønsker du at forandre noget må du selv gøre en indsats.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har med en bred politisk aftale skabt ro om dagpengesystemet. Det er en aftale, som gør det mere attraktivt at tage et arbejde, og som samtidig sikrer mere fleksibel genoptjening af dagpengeretten. Vi ønsker ro om dagpengesystemet, og vi ønsker derfor ikke at ændre i reglerne.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhængere af den frie bevægelighed i EU. Jeg mener selvfølgelig at arbejde i Danmark skal ske under regler og danske løn- og arbejdsvilkår. Derfor skal vi bekæmpe social dumping, sikre lige konkurrencevilkår og kontrollerer at det sker. Det er et fælles ansvar.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre har ikke noget selvstændigt mål om, hvor mange offentlige ansatte der skal være. Vi skal ikke ansætte flere offentlige ansatte for antallets skyld. Det handler om at skabe den bedst mulige velfærd og service for danskerne, så der er tid til pleje og omsorg af vores flere og flere ældre. Tid til vore børn i dagpasningstilbuddene etc. Vi har over de seneste år investeret massivt i velfærden og Sundhedsreformen lægger op til endnu flere investering i de nære sundhedstilbud.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være lige tilgang til sundhedstilbuddene for alle og Venstre vil IKKE indføre mere brugerbetaling i sundhedsvæsenet. For Venstre er det helt afgørende, at der er er lige adgang til sundhedsvæsenet,og at det ikke er pengepungen, der afgør din enkeltes sundhed. Derfor har vi bl.a. sikret alle lige adgang til at tage på et privathospital på det offentliges regning, hvis det lokale sygehus har lange ventelister. Den lige adgang og nærhed i sundhedsvæsenet er også en del af Sundhedsreformen.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fleste steder leverer de offentlige medarbejder nøjagtig lige så god arbejdskraft som de private gør. Vi har blot skabt nogle kontrolsystemer og en nulfejls kultur der gør at medarbejdere mange gange er bundet på hænder og fødder til at løse opgaverne på en bestemt måde. Hvor der er friere hænder i den private virksomhed der gør at det kan gøre billigere

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

:Vi har løftet sundhedsvæsenet og regionernes budgetter markant siden valget i 2015. Så der bl.a. er flere til de nyeste behandlingsformer. Det vil vi også sikre i fremtiden. Men det er klart, at der skal være en dokumenteret effekt af den konkrete behandling, før vi anvender mange skattepenge – som ellers kan bruges andre steder – på den. Sådan er det i dag, og det princip støtter Venstre. Men der er en svær og etisk debat forude i takt med at udviklingen i vores medicinske muligheder øges.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre har stået i spidsen for en stram udlændingepolitik i denne regeringsperiode. Det skal vi fortsat gøre. Vi skal holde antallet af asylansøgere på et lavt niveau. Så vi sikre, at dem, der kommer hertil, også er med til at bidrage til vores fælles velfærd, og at de har et ønske om leve efter vores værdier og lovgivning. Det skal vi gøre på en ordentlig, ansvarlig og menneskelig måde

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der er en balance mellem stramme regler for familiesammenføring af hensyn til integrationen på den ene side, og at vi ikke rammer utilsigtet med en for stram udlændingepolitik på den anden side. Derfor har vi strammet reglerne for ægtefællesammenføring, så det samtidig er muligt for danske statsborgere, der under et ophold i udlandet forelsker sig, at tage deres ægtefælle med hjem, hvis de ønsker at vende tilbage til Danmark.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge skal ikke være i Danmark. Vi skal derfor gøre alt, hvad vi kan for at udvise dem. Det betyder også, at vi skal gå til grænserne af de internationale konventioner og gennem det retmæssige organer forsøge at ændre de aftaler der forhindre os i at føre denne politik.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Set i et internationalt perspektiv er Danmark et af de mest lige samfund i verden. Her handler det ikke om, hvad du kommer fra. Men hvad du kommer med. Der er lige adgang til uddannelse, sundhed, en værdig ældrepleje og et stærkt social sikkerhedsnet, og det skal vi værne om og være stolte. Nøgle til at det kan lade sig gøre er en accept af den balance, lighed og respekt vi har i vores samfund.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være balance, så vi på den ene side sikrer, at man har et forsørgelsesgrundlag, når man i en periode er uden arbejde.Der skal også værre en klar økonomisk fordel i at arbejde og bidrage til velfærdssamfundet.Det burde reelt ikke være et økonomisk spørgsmål om det kan betale sig, men noget grundlæggende i vores fællesskab. At dem der kan de også gerne vil bidrage.Men vi skal fortsat turde se på, om de offentlige ydelser er på et niveau hvor det også kan betale sig at arbejde.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gik i 2015 til valg på at indføre et kontanthjælpsloft. Det har vi leveret på. Sammen med skattelettelser til folk i arbejde sikrer kontanthjælpsloftet, at det også økonomisk kan betale sig at arbejde. Siden vi indførte kontanthjælpsloftet, er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet markant. Og i dag er rekordmange i arbejde som kan være med til at bidrage til fælleskassen og sikre vores velfærd i fremtiden. Det kan vi sætte over styr, hvis vi afskaffer kontanthjælpsloftet.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal findes en anden måde at måle vores børn/elever på. Testene kan være udmærkede til at følge en eller anden form for effektiv udnyttelse af lærerne, men det giver ikke nødvendigvis et retvisende billede af elevernes tandpunkt eller potentialer. Vi skal samtidig sikre, at vi ikke får udviklet en usund præstationskultur, hvor folkeskolens elever bliver stressede. I takt med levealderen stiger skal vi måske også overveje hvordan vores grundskolesystem skal indrettes. Det vil jeg gerne se på.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har gjort det muligt, at en række skoler får større selvbestemmelse og mulighed for at tilrettelægge skoledagen. Senest har et enigt Folketing forkortet skoledagene for de mindste børn. Det betyder, at alle folkeskoleelever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse får 90 timer færre om året, hvilket svarer til 2 timer og et kvarter mindre om ugen. Samtidig har flere kommuner indgået lokale aftaler med lærerne og som forstærker kvaliteten i undervisningen.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derfor har vi bl.a. droppet den tidligere regerings målsætning om, at 96 pct. af børnene skal ind i folkeskolen. Inklusion er ikke et tal det er en måde at respekterer og forstå hinandens behov på og det måler man ikke i procenter

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tilføres flere resurser, men det sker ikke på bekostning af andre velfærds områder. Det er andre steder vi kan omprioriterer i både stat og Kommuner. Sundhedsreformen er et godt eksempel herpå.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal findes flere penge til varme hænder.Vi skal have en debat om hvad der er offentlige opgaver og hvad der ikke er. Det tror jeg vil frigive penge til bedre ældrepleje, bedre normering i dagpasningstilbuddene og flere penge til et presset sundhedsvæsen som vi dog investerer massivt i med den nye sundhedsreform

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi står ved vores aftaler i Venstre, og har ingen planer om at hæve folkepensionsalderen yderligere udover den brede politiske pensionsaftale, der allerede er indgået. Vi ser dog gerne, at flere ældre frivilligt vælger at blive et par år ekstra på arbejdsmarkedet, hvis helbredet tillader det, og hvis lysten er der. Derfor har vi givet de ældre en større økonomisk gulerod, hvis de vælger at arbejde et par år ekstra, og det benytter flere sig heldigvis af, så den udvikling vil vi gerne fortsætte.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et spørgsmål om rige eller fattige Kommuner. Det er et spørgsmål balance i det serviceniveau vi tilbyder i Danmark. Vi skal sikre vi får den samme behandling når vi blive syge, at vores børn har ordentlige skoler uanset hvor de bor, at vore ældre får de samme muligheder for pleje mm. I Venstre forsøgte vi at lave en ny udligningsreform.Det var desværre ikke muligt at lave en aftale med Socialdemokratiet og Mette Frederiksen. Jeg ved hvor vigtigt det er fra mit Byrådsarbejde.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der bliver penge til skattelettelser, skal skatten lettes generelt. Der hvor det vil have størst effekt er for folk med små arbejdsindkomster. Det vil udvide arbejdsstyrken og øge motivationen for at arbejde mere og det grundlæggende skattegrundlag vil stige. Vi skal have flere med til at skabe velfærden. Et for stort spænd i skattetrykket vil have en uhensigtsmæssig udvikling i vores samfund, ligesom enhver anden ubalance.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke på man kan styre danskerne med adfærdsafgifter. Skiftende regeringer har forsøgt med afgifter på usunde fødevarer ex. sukker, fedt og mange andre. Jeg mere på oplysning og ad den vej ændrer vores tilgang til fødevarer og sundhed i det hele taget. Adfærdsafgifter er i bund og grund bare et alibi for opkrævning af skat hos danskerne og momsnedsættelse er en omvendt adfærdsafgift.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løn aftales mellem arbejdsmarkedets parter i Danmark, og politikerne ikke blande sig. Og vi har rigtig mange dygtige og veluddannede mennesker i Danmark både med erhvervsuddannelser, akademiske uddannelser. Vi har mennekser der kan alt og selvlært. Livets skole skal man ikke underkende. De fortjener alle en god løn. Når det går godt i dansk økonomi, som det gør for tiden, er der også råd til, at danskerne kan få en god løn. Både i den offentlige sektor og i den private sektor.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede gjort det billigere at være dansker og drive virksomhed. Når vores virksomheder skaber flere arbejdspladser, skaber vi velstand. Det er forudsætning for vores fælles velfærd. Derfor skal vi sikre, at virksomhederne i Danmark har gode vilkår for at kunne skabe nye arbejdspladser. Her er niveauet for skatter og afgifter af stor betydning. Jo flere vi arbejder, des mere velfærd.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal findes flere penge til varme hænder.Vi skal have en debat om hvad der er offentlige opgaver og hvad der ikke er. Det tror jeg vil frigive penge til bedre ældrepleje, bedre normering i dagpasningstilbuddene og flere penge til et presset sundhedsvæsen som vi dog investerer massivt i med den nye sundhedsreform

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At være velfungerende er ikke det samme som at man ikke har brug for den økonomiske støtte man får. Det skal være behovet der afgør hvad og hvormeget der gives støtte til inden for en rimeligheds betragtning. Børn socialt udsatte familier skal hjælpes så de får den bedst tænkelige start på livet.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende aldersgrænse er fornuftig. Det er ulovligt at sælge alkoholprodukter til børn og unge under 16 år og stærkere alkoholprodukter til børn og unge under 18 år. Det er grundlæggende forældrenes ansvar at deres børn ikke begynder at drikke alkohol i en ung alder. Udviklingen i unges køb og indtag af alkohol følges løbende og behovet for tiltag på området justeres. Vi har derfor allerede skærpet håndhævelsen af loven om salg af alkohol til børn og unge idet vi mener lover er god nok.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre arbejder hele tiden på at gøre det billigere at være dansker – også for børnefamilierne. Derfor har vi allerede bl.a. indført BoligJob-ordningen, som er en økonomisk håndsrækning til eksempelvis børnefamilierne, som billigere kan få hjælp til rengøring og børnepasning. Vi ser gerne, at det bliver endnu billigere at være dansker – og endnu billigere og lettere at være børnefamilie

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udviklingsbistanden er på et fornuftigt niveau,så vi er et af de få lande,der lever op til FN-målsætning for udviklingsbistand.Ved at reducere udviklingsbistanden til det niveau har vi frigivet penge til bedre sundhed og ældrepleje i Danmark.Vi bruger et historisk højt beløb på humanitære indsatser i nærområderne,hvor pengene rækker længere,og hjælper flere mennesker. Mange danskere er blevet rigere og donerer flere af deres egne penge ved de store indsamlingsshow og det frit for flere at gøre.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Truslen fra et stadig mere aggressivt Rusland er både reel og tiltagende. Ruslands handlinger i Ukraine var uacceptable og viser det tydeligt. Vi vil ikke acceptere, når russiske påvirkningskampagner sætter demokrati og samfundsinstitutioner ud af kraft. Rusland har bl.a. stået bag et modbydeligt giftgasangreb i Storbritannien. Det viser, at de udgør en reel trussel mod sikkerhed og stabilitet i Europa.Jeg tvivler på det er det det russiske folk vil.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener forsvarsforbeholdet hører en anden tid til. Det skader Danmarks muligheder for at bidrage til fred og stabilitet. Verden er i forandring og vi er afhængige af et Europæisk forsvarssamarbejde for at sikre os selv og vore nationale grænser. Det kræver at vi kan deltage i at forsvare Europas ydre grænser. Det gælder uanset om det er mod Putin eller andre vi ikke ønsker ind i Europa eller Danmark. Vi kan ikke forsvare os selv og vi kan ikke selv opbygge et forsvar der kan.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle, der begår kriminalitet, skal retsforfølges hurtigt og effektivt. Straffene for alvorlig kriminalitet skal være hårde og ofte en fængselsstraf. Det handler nemlig også om samfundets og ikke mindst offerets retfærdighedsfølelse. Samtidig skal vi styrke det forebyggende arbejde, så eksempelvis unge mennesker ikke kommer ind i en kriminel løbebane. Et samfund hvor det ikke har en mærkbar konsekvens at overtræde lovene går i moralsk forfald.Vi har set tendenser indenfor økonomisk kriminalitet.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det fungerer fint med 15 år. I Venstre ønsker vi ikke at sænke den kriminelle lavalder. Men vi skal sætte ind over for den hårde kerne af unge kriminelle. Derfor har vi etableret et ungdomskriminalitetsnævn, der skal træffe afgørelser i sager om unge i alderen 10-17 år. Fokus skal være på den forebyggende indsats, og vi skal sikre, at myndighederne har de bedste redskaber til at hjælpe unge mennesker, som tidligt er kommet ind i en kriminel løbebane.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold skal straffes hårdt. Vi har allerede hævet straffen, men vi ønsker også, at domstolene i endnu højere grad udnytter sine muligheder til at straffe vold hårdt. Samtidig skal voldsdømte, som har begået alvorlig skade på andre, ikke kunne nøjes med samfundstjeneste. De skal i fængsel, så de forstår, at deres forbrydelse har konsekvenser.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har nedsat registreringsafgiften tre gange siden 2015. Det har gjort en helt almindelig og mere sikker familiebil billigere. Jeg vil gerne forny bilparken hurtigere. Af hensyn til sikkerheden fordi en ny bil er sikrere og af hensyn klimaet. Det kan vi gøre med lavere registreringsafgift. Vi har i første omgang afgiftsfritaget elbiler op til 400.000 kr det gavner klimaet og sikkerheden for alle

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede gjort det billigere at være dansker og drive virksomhed. Når vores virksomheder skaber flere arbejdspladser, skaber vi velstand. Det er forudsætning for vores fælles velfærd. Derfor skal vi sikre, at virksomhederne i Danmark har gode vilkår for at kunne skabe nye arbejdspladser. Her er niveauet for skatter og afgifter af stor betydning. Jo flere vi arbejder, des mere velfærd.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil arbejde for, at vi i fremtiden genbruger langt mere, end vi gør i dag der hvor det giver mening. Det gælder både i husholdningen og for virksomhederne. I husholdningerne skal vi bl.a. nedbringe madspild, og for virksomhederne vil vi bl.a. arbejde for at øge genanvendelsen af materialer.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en balance og en skarp grænse mellem hvad EU hvad det Danmark skal tage sig. I det EU vi kender i dag kunne en fælles forsvarshær, et fælles grænsepoliti, en fælles klima og miljøindsats være nogle af de områder hvor jeg synes det kunne give mening at afgive suverænitet. Der er andre hvor det er helt udelukket for mig eksempelvis barselsregler, andre sociale områder - det er for mig noget der har til i det danske Folketing.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Om det er lejre eller en anden form for bolig er ikke afgørende. Jeg er af den opfattelse at vi hjælper bedre på det menneskelige plan og vi yde hjælp mere for pengene ved at hjælpe mennesker i nød i deres nærområder. Sådan ville jeg selv gerne hjælpes og flyttes til en helt anden og fremmed kultur, hvor jeg måske ikke ville føle mig hjemme.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sålænge der ikke er styr på Eus grænser skal vi have grænsekontrol .Men vi skal sikre EUs ydre grænser gennem en fælles grænsekontrol. Venstre har stået i spidsen for en stram udlændingepolitik i denne regeringsperiode.Vi skal holde antallet af asylansøgere på et lavt niveau. Så vi sikre, at dem, der kommer hertil, også er med til at bidrage til vores fælles velfærd, og at de vil leve efter vores værdier og lovgivning. Det skal en effektiv grænsekontrol sikrer i EU eller Danmark

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange områder, hvor den offentlige sektor kan og skal gøres mindre bureaukratisk. Registrering, unødig dokumentation og unødvendig lovgivning fylder meget i den offentlige sektor.Derfor vil skal der luges ud i overflødige regler og registreringskrav, så medarbejderne får mere tid til deres kerneopgaver.Medarbejderne i den offentlige sektor skal bruge deres tid borgernær velfærd og give en effektiv service når det gælder myndighedsopgaver - ikke på rigide regler og tåbelige registreringer.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afgørende er ikke, om det er en offentlig eller privat virksomhed, der står for velfærdsopgaver. Det afgørende er at den service vi får af medarbejderen, når vi har brug for det, er i topkvalitet. Vores fælles penge skal bruges bedst muligt. Ved at skabe konkurrence om velfærdsopgaverne sikrer vi bedst mulig velfærd for pengene. Vi har mange dygtige medarbejdere i velfærdsektoren som kan give os det vi gerne vil have. For mig er det ikke vigtigst om de er privat eller offentligt ansat.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi letter kontrol og regel junglen mange steder i det offenlige sytem ville disse stillinger kunne konverteres til varme hænder og styrke den nære velfærd bla. på ældreområdet og normeringerne i dagpasningstilbuddene. Vi skal nul fejls kulturen og detailstyringen til livs. Det vil reducere behovet for administration og administrativ ledelse.

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en statslige opgave at finansierer en Limfjordsforbindelse derfor skal staten betale. Skal der indføres bruger betaling på regionale broer mm. skal det gælde i hele landet. Det er blot en anden måde at finansierer på.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange læger uddannes i de store byer og stifter familie under studiet, derfor skal der en økonomisk og arbejdsmæssig motivation til for at flytte dem når de er færdiguddannet. Men det løser det ikke alene. Der generelt for læger og det lægger vi op til at gøre noget ved med Sundhedsreformen, hvor der skal uddannes både flere læge og sygeplejersker. Der kan også gennem de nye sundhedshuse skabes et godt og fagligt udfordrende arbejdsmiljø for læger som kan virke tiltrækkende på nyuddannede læger

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En af mine mærkesager.Danmark i balance økonomisk, velfærds- og kompetencemæssigt.Vi skal have den samme service på velfærd uanset hvor vi bor.Vi skal have regionale uddannelsesmuligheder der sikre vækst og bosætning.Vi skal sikre adgang til den rigtig arbejdskraft.Danmark ikke større end de kan lade sig gøre.Vi er godt igang med Sundhedsreformen.En ny udligningsreform skal sikre at økonomien er tilstede i Kommunerne til at skabe ens serve for os alle Børn som voksne, unge og ældre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1227 Venstre in total 7494
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1902 Venstre in total 9217

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg vil tilføre skoleområdet flere penge og nedbringe antallet af børn i klasserne.
Jeg vil sikre bedre bemanding i vores daginstitutioner
Jeg vil sikre en decentral plejehjemsstruktur.
Vi skal øge bosætningen og sikre udviklingen i hele vore kommune.
Jeg vil arbejde for tidlig borgerindragelse i forbindelse med planlægning af f.ex. Vindmøller og biogasanlæg eller andre kommunale planer.

Spørgsmål og svar

1 Hjørring Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Hjørring Kommune skal arbejde for at fremme alternative energiformer som biogasanlæg og vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Arne Boelt har været en god borgmester for Hjørring Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling Hjørring Kommune, Venstre

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Venstre

2013 - nu

2. viceborgmester Hjørring Kommune, Venstre
Næstformand for Økonomiudvalget Hjørring Kommune, Venstre

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesformand Vendsyssel Teater

2016 - nu

Bestyrelsesmedlem Vendsyssel Kunstmuseum

2016 - nu

Bestyrelsesformand Intelligent Marketing ApS

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Hjørring ErhversCenter

2012 - nu

Bestyrelsesformand Vagus C

2002 - nu

Bestyrelsesmedlem Brdr. Jørgensen A/S

Uddannelse

1981 - 1984

HD1 Afsætning, Århus Købmandsskole

1977 - 1978

Erhvervsuddannelse Merkonom og Organisation, Hjørring Handelsskole
Butiksuddannet Søren Holm Isenkram, Hjørring

Erhvervserfaring

2016 - nu

Partner Intelligent Marketing Ltd

2008 - 2012

CEO - Medejer DFT Travel A/S & Best Travel A/S & FeriDe GmBh

2006 - nu

Selvstændig Rævskær Holding

2003 - 2007

Director DTF Travel

2001 - 2003

International Retail Director IC Companys A/S

1999 - 2001

CEO FDB/Coop Danmark

1997 - 1999

CEO Fakta

1992 - 1997

Koncerndirektør FDB/COOP
V

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling Hjørring Kommune, Venstre

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Venstre

2013 - nu

2. viceborgmester Hjørring Kommune, Venstre
Næstformand for Økonomiudvalget Hjørring Kommune, Venstre

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesformand Vendsyssel Teater

2016 - nu

Bestyrelsesmedlem Vendsyssel Kunstmuseum

2016 - nu

Bestyrelsesformand Intelligent Marketing ApS

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Hjørring ErhversCenter

2012 - nu

Bestyrelsesformand Vagus C

2002 - nu

Bestyrelsesmedlem Brdr. Jørgensen A/S

Uddannelse

1981 - 1984

HD1 Afsætning, Århus Købmandsskole

1977 - 1978

Erhvervsuddannelse Merkonom og Organisation, Hjørring Handelsskole
Butiksuddannet Søren Holm Isenkram, Hjørring

Erhvervserfaring

2016 - nu

Partner Intelligent Marketing Ltd

2008 - 2012

CEO - Medejer DFT Travel A/S & Best Travel A/S & FeriDe GmBh

2006 - nu

Selvstændig Rævskær Holding

2003 - 2007

Director DTF Travel

2001 - 2003

International Retail Director IC Companys A/S

1999 - 2001

CEO FDB/Coop Danmark

1997 - 1999

CEO Fakta

1992 - 1997

Koncerndirektør FDB/COOP

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019