Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
B

Helle Bækkelund Sørensen

Radikale Venstre

Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 435 Radikale Venstre 0

Valgresultat KV13

Personlige stemmer 191 Radikale Venstre 769

Valgresultat RV13

Personlige stemmer 633 Radikale Venstre 35505
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Jeg går til valg på at skabe udvikling i hele regionen - i øst og vest, i nord og syd. Jeg vil særligt arbejde for erhvervsudviklingen, så vi får støttet vores styrkepositioner og en stærk iværksætterindsats. Jeg vil arbejde for mere uddannelse til flere gennem en lettere adgang til uddannelse og efteruddannelse. Og jeg vil arbejde for sundhedstilbud tæt på borgerne og et stærkt akutberedskab.

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at spørgsmålet har en forkert præmis. Den kollektive transport er vigtig i hele regionen. Hvis der er få passagerer, skal vi se på, om vi kan tilrettelægge bustransporten anderledes - mindre busser, fælles initiativer i lokalmiljøerne, en nytænkning af samkørsel med fx GoMore, som man i Nordjylland har knyttet til Rejseplanen. Der er masser af muligheder, som vi skal prøve af for at få fremtidens kollektive trafik mere fleksibel.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgeren i Midtjylland skal have den tryghed, at hjælpen er der, når man har brug for den ved akutte tilfælde af sygdom og uheld. Et finmasket samarbejdende net af akutmodtagelser, ambulancer, akutbiler og helikoptere er en fornuftig og nødvendig prioritering - hurtigt frem til rette sted er bedste hjælp. Det skal vi altid have for øje, for akutberedskabet skal være i top for alle. Borgeren skal have vished for at få den nødvendige specialiserede indsats så hurtigt som muligt.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er overvejende enig i, at grænsen for besparelser på sundhedsomårdet erved at være nået. Derfor er det vigtigt, at vi tænker nye tanker i forhold til organiseringen af vores sundhedsvæsen. Det gør vi bl.a. ved at lytte til erfaringer fra patienter, pårørende og vores dygtige personale, så vi i fællesskab kan se på nye løsninger og andre måder at organisere et effektivt sundhedsvæsen med patienten i centrum.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Radikale Venstre værner om den fri og lige adgang til sundhed og vi ønsker ikke mere brugerbetaling.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Almen praksis er borgerens indgang til sundhedsvæsnet. Vi skal sikre, at alle oplever at have adgang til den praktiserende læge, og vi skal især sikre, at udsatte borgere med dårlig sundhed kommer til lægen. Jeg tror på forebyggelse og på inklusion. Et gebyr vil skabe barrierer for det.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bedste løsninger for tilgængelige sundhedstilbud løser vi bedst i samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Det er lige nu et alvorligt fælles problem, at der tegner til at blive lægemangel i flere yderområder. Prognoser viser, at det kan tage op til 10 år, før der er uddannet nok læger til at dæmme op for dette. I den periode er det i samarbejde, at vi skal finde de bedste løsninger. Det afgørende er, at befolkningen har adgang til lægehjælp, ikke hvordan den er organiseret.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige sundhedssystem har allerede i dag et tæt samarbejde med privathospitaler gennem det frie sygehusvalg og det udvidede frie sygehusvalg i forbindelse med behandlingsgarantien. Den vigtige opgave med at uddanne sundhedspersonale inden for alle faggrupper varetages af det offentlige sundhedsvæsen (læger i turnus, praktik for sygeplejersker, bioanalytikere, radiografer osv.) Et tættere samarbejde kunne måske give endnu bedre uddannelsesmuligheder for sundhedspersonalet.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehusene ledsages af ombyggede nye akutmodtagelser. Vi skal via supersygehusene og akutbereskabet sikre de allerbedste muligheder for en god og hurtig udredning af de akutte patienter og behandling af høj kvalitet. Vi har også højt specialiserede tilbud andre steder i regionen (fx Hammel Neurocenter). Vi ønsker at have specialiserede tilbud i hele regionen. Gennem regionale sundhedshuse og et tæt samarbejde med kommunerne skal der være sundhedstilbud i hele regionen.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal altid se på, hvordan vi får mest for pengene i hele den offentlige sektor. Jeg mener ikke, at vi skal have som princip at udlicitere mere. Til gengæld er princippet om offentligt-privat partnerskab altid interessant at se på.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgeren i Midtjylland skal have den tryghed, at hjælpen er der, når man har brug for den ved akutte tilfælde af sygdom og uheld. Et finmasket samarbejdende net af akutmodtagelser, ambulancer, akutbiler og helikoptere er en fornuftig og nødvendig prioritering - hurtigt frem til rette sted er bedste hjælp. Det skal vi altid have for øje, for akutberedskabet skal være i top for alle. Borgeren skal have vished for at få den nødvendige specialiserede indsats så hurtigt som muligt.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jordforurening er et vigtigt indsatsområde i regionen. Selvom der årligt afsættes midler til området, er det en meget ressourcekrævende indsats. Det betyder, at der er mange år til, at kortlægningen og håndteringen af forureninger er færdigt. Jeg bakker op om prioriteringen af at sikre borgernes sundhed og grundvandet. Men jeg vil gerne, at vi kunne nå i mål lidt hurtigere ved at tilføre lidt flere ressourcer til området.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tilrettelægge vores kollektive trafik så smart og fleksibelt som muligt, så vi får mest mulig kollektiv transport for pengene. Af hensyn til miljøet skal vi arbejde på at gøre kollektiv trafik mere attraktiv for flere mennesker.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt , at der er adgang til kvalitetsuddannelse i regionen. Det betyder bl.a., at der er gode busforbindelser til ungdomsuddannelserne. Særligt erhvervsuddannelserne er et indsatsområde for mig. Det er vigtigt for de unge og for virksomhederne, at vi får et endnu mere fintmasket net af erhvervsuddannelser. Det vil jeg arbejde for bliver endnu bedre - i samarbejde med skolerne og med virksomhederne.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne har bevist deres værd og deres levedygtighed. Hvor staten ville være for fjern og kommunerne for små, har regionerne vist at kunne drive sundhedsvæsnet og skabe udvikling på områder som erhvervsudvikling, uddannelse, kollektiv trafik og kultur.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatriområdet skal opprioriteres. Jeg mener, at området hurtigst muligt må have et løft – økonomisk og ved en landsdækkende Psykiatri-handleplan. Det er ikke acceptabelt, at psykiatriske patienter ikke kan have sikkerhed for at kunne indlægges, hvis den ambulante behandling ikke rækker, og at personalebemandingen er lav. Desuden skal vi sikre bedre vilkår for de ansatte i Psykiatrien .

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 procents effektiviseringen er heldigvis sat på pause indtil næste år. Det giver os en kærkommen og væsentlig mulighed for at se på, hvordan vi organiserer os bedst i vores sundhedsvæsen, og hvordan vi kan udvikle nogle bedre modeller. Desværre er 2-procents-besparelserne stadig gældende på uddannelsesområdet. Det har allerede nu alvorlige konsekvenser for uddannelserne, og det påvirker regionens uddannelsesmuligheder fx til sundhedssektoren.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse er vigtigt. Vi skal prioritere vores ressourcer, så vi screener der, hvor der er højest risiko for at blive ramt af sygdomme.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikringer (som mange bl.a. har gennem deres arbejdsgiver) kan give adgang til behandlinger inden for nogle bestemte behandlingsområder. Behandlingsgarantien og det frie sygehusvalg og det frie udvidede sygehusvalg giver alle patienter mulighed for at vælge også private hospitaler. Så ventetiden burde ikke påvirkes af private sundhedsforsikringer.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores region skal satse på at skabe vækst og udvikling i hele regionen. Der er forskel på øst, vest, nord og syd, men der er en styrke i mangfoldigheden - og der er styrkepositioner i hele regionen. Den udvikling skal vores region være med til at understøtte og satste på, hvad enten det er kystturisme, naturoplevelser, fødevareproduktion, grøn energi eller mode- og tekstilbranchen.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive transport er vigtig i hele regionen. Hvis der er få passagerer, skal vi se på, om vi kan tilrettelægge bustransporten anderledes - mindre busser, fælles initiativer i lokalmiljøerne, en nytænkning af samkørsel med fx GoMore, som man i Nordjylland har knyttet til Rejseplanen. Der er masser af muligheder, som vi skal prøve af for at få fremtidens kollektive trafik mere fleksibel.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne er tættest på de konkrete uddannelsestilbud og de regionale forhold. Derfor støtter jeg Radikale Venstres forslag om at regionerne får et større ansvar for den regionale udbudsstruktur. Konkret ved, at regionsrådet afgør regionale udbud under national supervision af Undervisningsministeriet. Desuden bør regionerne have større indflydelse på fordeling af elever til ungdomsuddannelser. Mest af alt skal vi støtte udviklingen på ungdomsuddannelserne i samarbejde med skolerne.

Redaktionens biografi

Helle Bækkelund Sørensen var regionsrådskandidat i Region Midtjylland for Radikale Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Helle Bækkelund Sørensen har været opstillet for Radikale Venstre i både Region Midtjylland og Favrskov Kommune siden valget i 2009. Hun var desuden opstillet til folketinget for partiet ved valget i 2015.

Helle Bækkelund Sørensen er uddannet cand.phil. i tysk fra Aalborg Universitet, og hun har siden uddannet sig bl.a. i ledelse og organisation. Hun arbejder til daglig som specialkonsulent og projektleder ved erhvervslinjen på VIA University College. Hun er desuden censor på læringsuddannelserne ved Aalborg Universitet. Helle Bækkelund Sørensen har tidligere bl.a. arbejdet som uddannelseskonsulent for Region Nordjylland og som underviser ved VUC Himmerland og Aalborg Universitet. Privat er Helle Bækkelund Sørensen gift og bosat i Galten.


Erhvervserfaring
 • Specialkonsulent og projektleder, VIA University College
  2014
 • Beskikket Censor, Aalborg Universitet
  2013

Uddannelse
 • Diplom, Ledelse, University College Nordjylland
  2012 - 2014
 • cand.phil., Tysk, Aalborg Universitet
  1991 - 1996

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland