PERSONPROFIL

Flemming Møller Mortensen

Socialdemokratiet

Valgt i Nordjyllands Storkreds

Født 3. juli 1963 i Store Brøndum Bor i Aalborg Kommune

A

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Miljø og klima
  • Børn og ungeområdet
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

For mig er det meget vigtigt, at vi værner om og videreudvikler vores fantastiske land. Hvor ligheden mellem mennesker er én af de højeste i verden. Hvor tryghed og sikkerhed såvel økonomisk, socialt som retssikkerhedsmæssigt er i top. Hvor børn og unge møder daginstitutioner, skoler og uddannelsessteder med høj faglighed og plads til den enkelte. Hvor medarbejdere går på arbejde og får en løn og et arbejdsmiljø, der sikrer en god hverdag og en god fremtid. Hvor syge og sårbare, såvel fysisk som psykisk, møder et velkvalificeret og omsorgsfuldt personale med tid til nærvær. Hvor ingen mødes med brugerbetaling og eksklusion. Hvor ældre mennesker finder værdighed i det at være blevet gammel og måske svag.
At vi som et af verdens rigeste lande påtager os det ansvar at hjælpe samt finde løsninger på de store globale udfordringer, f.eks. klimakatastrofer, hungersnød og mangel på demokrati og menneskerettigheder. At vi tager ansvar, så vi ikke i nuets iver, skaber ubalancer omkring os.

Kandidaten på de sociale medier

01:53

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det at være arbejdsløs skal ikke være forbundet med ytryghed. Vi skal hele tiden forsøge at gøre ordningen bedre.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreområdet, børneområdet og sundhedsområdet kræver mere tid til og mindre pres på medarbejderne. Arbejdsmiljøet skal forbedres, så der er mindre belastning af medarbejderne.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

S vil bekæmpe social dumping med næb og klør. Arbejde i Danmark skal ske på gode, danske løn- og arbejdsvilkår.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke være pengepungen, der afgør hvilken behandling man får. Brugerbetaling fører til øget social ulighed.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være op til kommuner/regioner selv at vurdere, hvor konkurrence giver mening.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle patienter i Danmark skal have en god og effektiv behandling. Vi skal være dygtige købmænd, når der handles medicin. Det hjælper Medicinrådet nu med.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ha integrationen til at fungere bedre i Danmark. Det socialdemokratiske mål er klart, at dem der rundt om i verden er mest udsatte, skal have mere hjælp. Derfor skal vi hele tiden overveje, hvordan vi på samme tid gør dette, men også passer på vores eget samfund. Migrationspresset på Danmark og Europa er stort og vil kun vokse i årene fremover - desværre. Antallet der kommer til Danmark har betydning for hvor godt vi kan løse den samlede opgave.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er dårligt for retssikkerheden, når kriminelle udlændinge ikke bliver udvist.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

S vil nedsætte en Ydelses kommission, som, senest 1 år efter valget, skal komme med anbefalinger. S er særligt bekymrede for de børnefamilier, der er ramt at kontanthjælpsloftet, hvorfor vi hurtigt vil sikre en Børnepakke, så konsekvenserne for børnene mindskes.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For den enkelte og for familien er det godt at være i arbejde, at være rollemodel. Sådan skal det være. Derfor skal det altid kunne betale sig at have et arbejde.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er for lille et land til stor ulighed. Det skaber mindre sammenhæng og mindre forståelse og solidaritet mennesker imellem.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Usund præstationskultur har udviklet sig i folkeskolen. Børn og unges mistrivsel er et meget alvorligt problem for vores samfund.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som det er i dag, virker inklusion ikke godt nok. Vi skal finde nye løsninger.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

S vil tilføre ældreområdet flere penge, da der skal være mere tid til pleje og omsorg. Men pengene skal ikke tages fra andre velfærdsområder.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling fører til øget social ulighed, som S kæmper imod.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal skabes mere tid til pleje og omsorg. Der skal ansættes mere personale. Der skal tilføres flere midler til velfærdsområderne generelt.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ha en bedre udligning i Danmark, og der skal tilføres økonomiske midler. Ikke blot omfordeling. Vi skal sikre en høj velfærd i hele landet, ellers opstår der ubalance og ulighed.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har behov for at styrke vores velfærdssamfund, ikke at give skattelettelser til de rigeste.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

S ønsker at fremme sunde fødevarer, men differentieret moms er ikke den bedste måde at gøre det på.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et stærkt velfærdssamfund skal prioriteres. Derfor skal pengene bruges på at skabe tryghed og retfærdighed, ikke på at give topskattelettelser til de rigeste.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ligger i min grundtanke, at personer med behov for hjælp skal tilbydes hjælp. Derfor er børnefamilier også i mit fokus. F.eks. skal institutioner med mange udsatte børn og unge have mulighed for at ansætte mere fagligt personale.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg arbejder for en bedre sundhed i hverdagen. Der drikkes for meget i Danmark blandt børn og unge. Vi skal have bedre oplysning om hvorfor alkohol er skadeligt. Her skal forældre og daginstitutioner tage deres ansvar. Vi skal også have bedre kontrol med at detailhandlen overholder den nuværende lov. Dog mener jeg at 16-18-årige fortsat skal have mulighed for at drikke en øl eller et glas vin.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være hårdt at være børnefamilie, at få tingene til at hænge ammen i en travl hverdag. Derfor er det vigtigt at vi prioriterer skoler og daginstitutioner, så rammerne her matcher til børnefamilierne.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er rige og vi skal hjælpe dem der er fattige.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ruslands adfærd er aggressiv og den kan ikke accepteres.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et meget lille men effektivt forsvar. Det er helt afgørende at vi samarbejder med andre omkring forsvar af Danmark og Europa.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har besøgt et børnefængsel i USA! Det må aldrig komme på tale i Danmark. Derfor skal ingen børn under 15 år kunne straffes og senedes i fængsel.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at man føler sig tryg, uanset hvem man er, og hvor man bor. Vi skal naturligvis fokusere på forebyggende indsats og resocialisering.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

S har fremlagt et ambitiøst, grønt udspil fordi der er behov for at sætte skub i den grønne omstilling.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ressourcer i verden er pressede, og forurening med f.eks. plastik er et stigende problem.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i høj grad brug for et stærkt europæisk fællesskab, sådan som verden udvikler sig. Mange store udfordringer kan ikke løses af de enkelte lande.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EUs asylsystem fungerer ikke. Det er nødvendigt med bedre kontrol af tilstrømningen. Alt for mange flygtningen drukner i Middelhavet på vej til Europa.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU skal få styr på sine ydre grænser. Så længe det ikke sker må vi have en grænsekontrol.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige er meget effektivt men der er hele tiden bureaukrati og dokumentationskrav, som vi skal stille spørgsmålstegn ved. De offentlige ansatte er ihærdige og dygtige, og er kraftigt medvirkende til, at vores samfund hænger sammen. S vil fokusere på mere tillid og frihed, så de offentligt ansatte i højere grad vil føle medindflydelse på arbejdsopgaven.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være OK med konkurrence, men nogle områder egner sig slet ikke for konkurrence udsættelse. Kommuner/regioner skal selv vurdere hvor det giver mening.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal mindske bureaukrati og dokumentationskrav. Det offentlige har i høj grad brug for faglige personer, f.eks. i undervisnings- og sundhedsområdet. Det prioriterer S i årene fremover.

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal findes statslig økonomi til en så vigtig infrastruktur/forbedring i Nordjylland.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mangelen på praktiserende læger er så stor, at det er nødvendigt at gøre arbejdsforhold og løn så attraktive som overhovedet muligt. Sidst S sad i regering besluttede vi differentieret basishonorering til lægerne.

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Postnummeret skal, ikke være afgørende for hvilken kvalitet, der ydes. Mindre og fattige kommuner skal have mulighed for at yde samme service som andre mere velstillede kommuner.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2007 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2007 - 2007

Kommunalbestyrelsesmedlem Rebild Kommune, Socialdemokratiet

2001 - 2007

Byrådsmedlem Skørping Kommune, Socialdemokratiet
Sundhedsordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Psykiatriordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Færøudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

1992 - nu

Bestyrelsesmedlem Spedalskhedsmissionen

Uddannelse

2005 - 2007

Lederuddannelse Novartis

2001 - 2004

Salgsuddannelse AstraZeneca
LiF-eksamen

1994 - 1996

Specialuddannelse

1984 - 1988

Sygeplejerske Sygeplejeskolen, Aarhus
Civilforsvarets gruppeføreruddannelse

1980 - 1982

Højere Forberedelseseksamen Aalborghus Statsgymnasium

Erhvervserfaring

2005 - 2007

Salgschef

2001 - 2005

Hospitalsspecialist

1997 - 2000

Afdelingssygeplejerske

1996 - 1997

Souschef

1994 - 1996

Anæstesisygeplejerske

1994 - 1994

Sygeplejerske Grønland

1992 - 1994

Sygeplejerske Aalborg Sygehus

1992 - 1992

Sygeplejerske Spedalskhedshospital i Indien

1988 - 1991

Sygeplejerske Aalborg Sygehus
A

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2007 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2007 - 2007

Kommunalbestyrelsesmedlem Rebild Kommune, Socialdemokratiet

2001 - 2007

Byrådsmedlem Skørping Kommune, Socialdemokratiet
Sundhedsordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Psykiatriordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Færøudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

1992 - nu

Bestyrelsesmedlem Spedalskhedsmissionen

Uddannelse

2005 - 2007

Lederuddannelse Novartis

2001 - 2004

Salgsuddannelse AstraZeneca
LiF-eksamen

1994 - 1996

Specialuddannelse

1984 - 1988

Sygeplejerske Sygeplejeskolen, Aarhus
Civilforsvarets gruppeføreruddannelse

1980 - 1982

Højere Forberedelseseksamen Aalborghus Statsgymnasium

Erhvervserfaring

2005 - 2007

Salgschef

2001 - 2005

Hospitalsspecialist

1997 - 2000

Afdelingssygeplejerske

1996 - 1997

Souschef

1994 - 1996

Anæstesisygeplejerske

1994 - 1994

Sygeplejerske Grønland

1992 - 1994

Sygeplejerske Aalborg Sygehus

1992 - 1992

Sygeplejerske Spedalskhedshospital i Indien

1988 - 1991

Sygeplejerske Aalborg Sygehus

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019