PERSONPROFIL

Dennis Flydtkjær

Dansk Folkeparti

Valgt i Vestjyllands Storkreds

Født 13. marts 1978 i Videbæk Gift 2 børn Bor i Herning Kommune

O

Dennis Flydtkjær (DF) har været 2. viceborgmester i Herning Kommune, hvor han er valgt for Dansk Folkeparti. I 2011 blev Dennis Flydtkjær valgt til Folketinget for Dansk Folkeparti, hvorfor han i dag bl.a. kan kalde sig skatteordfører for partiet. Han genopstiller ikke til det kommende kommunalvalg pga. sit arbejde i Folketinget.

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Retspolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Økonomi

Kandidaten på de sociale medier

01:56

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et mål i sig selv, at der bredt i den offentlige sektor skabes flere job. Jeg mener dog der er brug for flere hænder i bl.a. ældreplejen, daginstitutioner vuggestuer og andre bløde velfærdsområder.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er et af verdens mest lige lande. Jeg ser derfor ikke behov for at uligheden mindskes, men samtidig heller ikke at den øges.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langt de fleste penge til de fattigste kommuner kommer fra staten og ikke de rigeste kommuner. Af samme grund er det de fleste kommuner, der modtager penge i udligningsordningen, og ret få kommuner der bidrager med mere end de får.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At sænke momsen for sunde fødevarer er en meget dyr måde at fremme folkesundheden. Åbner også for en svært diskussion om, hvad der er sunde fødevarer. Noget der er sundt for en person er det ikke nødvendigvis for en anden. Åbner også for potentiel svindel med moms, da varer slås ind på kasseapparatet under forkerte varegrupper. Fordi et æble bliver 25 øre billigere, så tror jeg ikke danskerne spiser langt flere æbler end i dag.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske ulandsbistand udgør i 15,9 mia. kr. i 2018. Vi bruger 0,72% af bruttonationalindkomsten (BNI), hvor FN anbefaler 0,7% af BNI. Til sammenligning betaler USA 0,18% af BNI. Spanien 0,19% og af de nordiske lande ligger Finland på 0,41%. Danmark ligger derfor i toppen selvom vi sænker bistanden til det FN anbefaler.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes ikke der er denne modsætning. Man kan fint idømme en kriminel en hård straf samtidig med, at man har fokus på, at personen også skal gøres klar til, at kunne fungere i det danske samfund efter løsladelse.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på med at sætte danske virksomheders afgifter så højt, at de blot flytter produktionen til udlandet. Verden bliver ikke grønnere af at produktionen flytter til andre lande. Nok nærmere det modsatte. Danmark har i forvejen ret høje afgifter, så jeg ser ikke behov for at hæve dem. Hvis spørgsmålet gik på, om vi skulle fastholde høje grønne afgifter, så var svaret ja. Når spørgsmålet er om de skal være endnu højere, så er svaret nej.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgiften kan ikke sænkes markant, da den i forvejen er lav, og samtidig er markant lavere end andre biler. Synes ikke vi politisk skal fremme enkelte teknologier, da lovgivningen bør være teknologineutral. Vi bør i stedet lave en generelt omlægning af bilafgifterne til tekniske parametre, som fremmer miljøvenlige biler.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På mange strækninger kunne man godt sætte hastighedsgrænsen op, mens det på andre ikke giver mening. Så bør være en konkret vurderinger og ikke en generelt hævelse af grænsen.

45 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2014 - 2017

Byrådsmedlem Herning Kommune, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Skatteordfører Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Finansudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af retsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
2. viceborgmester Herning Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Herning Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2011 - 2019

Politisk næstformand Dansk Folkepartis Ungdom

Uddannelse

2000 - 2002

Datamatiker Erhversakademi MidtVest

1996 - 1998

Hhx Ringkøbing Handelsskole

Erhvervserfaring

2006 - 2012

Ejer Pronamic A/S

2003 - 2005

IT-supporter Velfac A/S
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2014 - 2017

Byrådsmedlem Herning Kommune, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Skatteordfører Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Finansudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af retsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
2. viceborgmester Herning Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Herning Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2011 - 2019

Politisk næstformand Dansk Folkepartis Ungdom

Uddannelse

2000 - 2002

Datamatiker Erhversakademi MidtVest

1996 - 1998

Hhx Ringkøbing Handelsskole

Erhvervserfaring

2006 - 2012

Ejer Pronamic A/S

2003 - 2005

IT-supporter Velfac A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019