PERSONPROFIL

Christian Langballe

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Født 17. januar 1967 i Århus Gift Bor i Viborg Kommune

O

Mærkesager

  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • EU

Med kandidatens egne ord

På grund af navnlig muslimsk indvandring er der i løbet af de sidste 30 år sket en dramatisk forandring af den danske befolkning og af det danske samfund. Det er afgørende, at indvandringen fra de muslimske lande stoppes, og at der for alvor sættes gang i hjemsendelsen af flygtninge. Derfor bliver vi nødt til at tage livtag med konventionerne og EU, sådan at vi kan få magten tilbage til folketinget. Det er jo det, som er meningen med et folkestyre: At vi selv bestemmer - også i forhold til udlændingepolitikken.

01:59

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Den prioritering overlader jeg trygt til andre, der har forstand på det. Vi har heldigvis fået et uvildigt medicinråd, der vurderer priser på medicin sammenholdt med kvalitet. Herefter kommer de med en indstilling i forhold til den enkelte type medicin om, hvorvidt den er for dyr.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er yderst tilfreds med det offentlige sundhedsvæsen, som jeg mener, at vi kan være meget stolte af. På den anden side har jeg ikke noget imod, at der er private hospitaler. Det afgørende er, at der sættes nogle overordnede kvalitetsstandarder. Under alle omstændigheder har vi et virkelig godt offentligt sundhedssystem i Danmark.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der vil være mennesker på offentlige ydelser, der aldrig kommer i arbejde. På den anden side skal det selvfølgelig være et krav, at alle dem, der kan, skal arbejde.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør baseres på frivillighed. Der vil være dem, der sagtens kan arbejde, efter at de er fyldt 67, og så vil der være dem, der ikke kan.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har intet imod, at der gives skattelettelser, hvis der er penge til det. Min egen holdning er så, at man burde begynde i den lavere ende.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der ville være god mening i at lette nogle af udgifterne.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Næstformand for Kirkeudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - 2019

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Formand for Indfødsretsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Kirkeordfører og næstformand i Kirkeudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Indfødsretsordfører Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Stedfortræder i Europarådet Folketinget, Dansk Folkeparti
Stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1990 - 1998

Cand.theol Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2000 - nu

Sognepræst Tjele og Nørre Vinge sogne og Viborg domsogn
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Næstformand for Kirkeudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - 2019

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Formand for Indfødsretsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Kirkeordfører og næstformand i Kirkeudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Indfødsretsordfører Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Stedfortræder i Europarådet Folketinget, Dansk Folkeparti
Stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1990 - 1998

Cand.theol Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2000 - nu

Sognepræst Tjele og Nørre Vinge sogne og Viborg domsogn

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019