Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Charlotte Bested Bøger

Socialdemokratiet

Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 2155 Socialdemokratiet 241361
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Vores samfund skal bygge på en høj grad af af social retfærdighed, solidaritet og ligestilling. Regionen varetager flere af velfærdssamfundets kerneopgaver, der er afgørende for, at alle borgere uanset alder får gode rammer for et godt liv. Det handler om det nære - din, min og vores hverdag og fremtid. Jeg vil arbejde for et sundhedsvæsen af høj kvalitet. Nærvær, tryghed og sammenhæng - det er socialdemokratisk hjerteblod.
1. Høj kvalitet og tryghed i behandlingen både i det nære, på hospitalerne og i den akutte hjælp samt højt fagligt niveau og sammenhængende behandling med fokus på patienternes tryghed. Det giver den vigtige og bedste livskvalitet.
2. Psykiatrien i front - ligestilling med fysiske sygdomme, sammenhæng mellem region, kommune og praktiserende læger samt finansiering via finansloven. Levetiden skal forlænges, og livskvaliteten forbedres.
3. Udvikling af det specialiserede socialområde hvor der sættes fokus på kvaliteten og fagligheden for de mest udsatte borgere i vores samfund. Jeg vil arbejde for, at der skabes et tættere samarbejde mellem kommuner og region med fokus på fælles værdier med det formål at skabe livskvalitet for borgere med svære eller sjældne handicap og borgere med svær psykisk sygdom.

Sammenhæng gælder ikke kun inden for sundhedsvæsenet men på alle områder mellem de 19 kommuner i Region Midtjylland - områder som uddannelse, arbejdspladser, vækstvirksomheder inden for grøn energi, kultur, naturen og miljø, kollektiv trafik.

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er overvejende uenig om blot at spare p.g.a. for få passagerer - det er et for kompleks og følelsesmæssig spørgsmål. For mig vil det kræve en analyse af den geografiske struktur (landdistrikter) og befolkningsmæssig sammensætning og behov for transport. Kollektiv trafik er vigtig for arbejdskraftens pendling og som bindeled mellem land og by. I tilfælde af en besparelse, som kan være nødvendig, vil jeg anbefale et tæt samarbejde mellem region og den/de kommune/-r, som er berørt .

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mere geografisk lighed i sundhed, idet regionens lægehelikoptere har mange flyvninger til yderområderne i det vestlige Jylland og øerne og er blevet en naturlig del af det akutte beredskab og sikrer adgang til hurtig og højt specialiseret lægehjælp.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsen for besparelser er nået - derfor time out på 2% produktionskravet i 2018. Besparelser skal ikke findes på andre områder - der skal i stedet tilføres yderligere ressourcer.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede nok brugerbetaling på sundhedsområdet ( fx medicin, tandlæge, psykolog, fysioterapi, kiropraktor). Sundhed er for alle borgere. For mig er det væsentligt, at der er fri og lige adgang til sundhedsområdet og dermed ingen brugerbetaling.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være fri og lige adgang til den praktiserende læge - det handler om sundhed og livskvalitet for alle.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle danskere skal have en nem og lige adgang til en læge, der hvor man bor. Det handler om tryghed. Regionen har mulighed for at drive klinikker i yderområderne både på sygehusene og med de praktiserende læger, hvor der er problemer med lægedækningen. Den bedste løsning ville selvfølgelig være, at læger ønsker at tage hånd om vores sundhed og nedsætter sig i yderområderne som praktiserende læge.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er overvejende enig, såfremt det behandlingsmæssigt og økonomisk giver mening både for patienter og regionen, at der er et tættere samarbejde om specielle opgaver, som kan afløfte et pres på det offentlige sygehusvæsen og naturligvis til en aftalt pris.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der er skabt grundlag for dybt specialiserede sygehusafdelinger med et højt kvalificeret fagligt niveau og mulighed for at skabe forskningsmiljøer og udvikling af sundhedsområdet. Formålet er at hæve kvaliteten i behandlingen men også skabe sammenhæng på tværs af hospitalerne. Det vigtigste må være at få den allerbedste behandling ved sygdom uanset beliggenhed. Der er sket positive lukninger af mindre sygehuse, idet bygningerne er anvendt til fx sundhedshuse, psykiatri.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering skal ikke ske for enhver pris

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen har et godt beredskab i dag med både ambulancer, akutlægebiler og lægehelikopter, som er prioriteret højt.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kortlægning m.v. af forurenede grunde er særdeles vigtig, da der er en forbindelse mellem forurening af miljøet og den generelle sundhedstilstand. Forurening kan være skadelig for menneskers sundhed fx kræft. Det er vigtigt, at jord- og grundvandsforureninger oprenses.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er overvejende enig, idet kollektiv trafik er en god løsning økonomisk og miljømæssigt for samfundet. Hvis regionen skal bruge flere penge til formålet, kræver det en større rammebevilling fra statens side.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse er vigtig og styrker både den unge og flere skal have mulighed for efter- og videreuddannelse. Regionen skal støtte udviklings- og forsøgsaktiviteter på uddannelsesområdet med henblik på tilgængeligheden i uddannelsessystemet herunder i tyndt befolkede områder, hvor det er muligt.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne har siden strukturreformen i 2007 med den demokratiske styreform bevist at være ansvarlige overfor indgåede aftaler med regeringen, udviklet og omorganiseret sundhedsvæsenet og samtidig formået at opnå en meget stor patient- og brugertilfredshed. Kommunerne har ikke de fornødne størrelser befolkningsmæssigt eller kapacitet til at løse opgaverne på tværs af landet.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykisk sygdom er uanset alder lige så alvorlig som en fysisk sygdom. Det er vigtigt, at levetiden forlænges og livskvaliteten forbedres. Psykiatrien skal ligesom det fysiske område finansieres via finansloven fremfor midlertidige satspuljemidler.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen har lige suspenderet produktionskravet på 2% fra 2018. Afskaffelsen betyder, at der i højere udstrækning kan holdes fokus på den rigtige kvalitet for patienterne og bedre arbejdsvilkår for personalet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langt de fleste mennesker er sunde og raske og vil få et godt og langt liv. Spørgsmålet er om den totale dødelighed nedbringes eller påvirkes indenfor de specifikke områder fx tarmkræft, og om midlerne til screeningsprogrammer kan anvendes bedre andre steder.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Medaljen har en bagside, da sundhedsforsikringer fører til øget social ulighed i adgangen til sundhedsydelser. Der er en risiko for, at det offentlige sundhedssystem bliver undermineret på længere sigt, da nedskæringer i det offentlige kan starte en negativ spiral med forringelser til følge. Ligeledes kan det medføre pres på lønninger til læger og sygeplejersker og øge konkurrencen om den faglige arbejdskraft.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er naturligvis vigtigt, at de store byer vækster men ikke betingelsesløst, idet landdistrikter og by gerne skal bindes sammen, således begge og ikke mindst de små landdistrikter og landsbysamfund oplever vækst, iværksættere, landsbyråd, beboerforeninger. lokalråd og aktive ildsjæle som påvirker bosætning og ikke affolkning og flytning af arbejdspladser. Der er en fremtid for landsbyerne.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Region Midtjylland har vedtaget en Råstofplan 2016, som fastlægger, hvor der kan gives tilladelser til at indvinde naturgivne råstoffer - dvs. sand, grus, sten, kvartsand, ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk. Der bør og skal efter min mening altid ske en afvejning af råstofinteresser på den ene side og på den anden side hensynet til natur og miljø. Det er konfliktfyldt, da råstoffer er grundlaget for vækst men også negativ påvirkning af mennesker, natur og miljø.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvad er forskellen på tidligere spørgsmål om busruter og spørgsmålet om buslinjer ? Det kan være nødvendigt med en prioritering på et oplyst grundlag.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den overordnede lovgivning angiver rammerne for de enkelte ungdomsuddannelser uanset, hvor den unge bor i Danmark, hvilket jeg finder hensigtsmæssigt. Regionen skal arbejde for en bedre sammenhæng og give unge gode muligheder for uddannelse, styrke udviklings- og forsøgsaktiviteter med det må at styrke kvaliteten, skabe tilgængelighed og fungere som en samlende kraft på tværs af uddannelsesinstitutionerne i regionen.

Redaktionens biografi

Charlotte Bested Bøger var regionsrådskandidat i Region Midtjylland for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Hun har tidligere været opstillet for partiet i regionen, og i valgperiode 2013 2017 var hun valgt som 4. stedfortræder. Charlotte Bested Bøger er næstformand for partibestyrelsen i Horsens Kredsen.

Charlotte Bested Bøger er bl.a. uddannet i økonomi, forvaltningsret og ledelse fra University College Lillebælt og Metropol. Hun har 7 års erfaring fra social- og sundhedsområdet som ansat og leder i Horsens og Hedensted Kommune, hvor hun i dag arbejder til daglig som koordinator for Social Omsorg. Hun har tidligere bl.a. også beskæftiget sig med økonomi. Privat er Charlotte Bested Bøger gift og mor til to børn.


Erhvervserfaring
 • Koordinator, Hedensted Kommune, Social Omsorg

Tillidsposter
 • Næstformand, Socialdemokratiet, Horsens Kredsen

Politiske hverv
 • Stedfortræder
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

  2013

Uddannelse
 • Diplom, Ledelse og økonomi, University College Lillebælt og Metropol

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland