PERSONPROFIL

Carsten Kissmeyer

Venstre

Valgt i Vestjyllands Storkreds
Valgt ved Regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 22. maj 1953 i Roskilde Gift 3 børn Bor i Ikast-Brande Kommune

V

Carsten Kissmeyer (V) er 2. næstformand for regionrådet i Region Midtjylland. Han er medlem af Forretningsudvalget samt Udvalget for regional udvikling.

Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Carsten Kissmeyer er fhv. borgmester i Ikast-Brande Kommune. Inden kommunalreformen var han borgmester i Ikast Kommune fra 2002-2007. Carsten Kissmeyer blev medlem af byrådet i Ikast i 1994. Carsten Kissmeyer er derudover næstformand i Midtjyllands Kommunekonktaktråd (KKR).

Af uddannelsesniveau har Carsten Kissmeyer en kandidatgrad i økonomi fra Århus Universitet fra 1979. Ydermere har han modtaget et ridderkors af Dannebrogordenen.

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Socialpolitik
  • Beskæftigelse
  • Økonomi
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg har haft mit private arbejde i 27 år som mellemleder og direktør. Politisk: kommunalbestyrelse i 24 år - 8 år som udvalgsformand og 16 år som borgmester. Jeg er nu medlem af folketinget og regionsrådet.
Hele mit voksenliv og mit erhvervs- og politiske virke har haft rod i det midt- og vestjyske. Jeg kender Midtjyllands potentiale og stærke sider, ligesom jeg selvfølgelig også kender vores udfordringer.
Midt- og Vestjylland er i den grad rygraden i Danmarks produktion af fødevarer og industriprodukter ligesom vi i den grad er internationale købmænd - vi har grund til at vise STOLTHED.
Vi har store afstande, vi har for få uddannelser på højt niveau. Vores tryghed i den akutte situation afhænger f.eks. af ambulancer og lægehelikoptere, der koster mere pr. indbygger end i f.eks. København.
På Københavns bonede gulve ser journalister, ministerielle embedsmænd o.m.a. ud af vinduet i København - det er deres verden.
Jeg vil og kan kæmpe midt- og Vestjyllands sag i København.

Kandidaten på de sociale medier

02:15

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi går ind i en periode, hvor både den offentlige sektor og den private sektor mangler kvalificerede hænder - det vil udfordre mulighederne for rekruttere. Det ændrer dog ikke ved, at der i nogle sektorer af den offentlige sektor mangler medarbejdere.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling i sundhedssektoren er i dag ikke logisk - man betaler selv i høj grad for tandlægebehandling og briller, men eksempelvis høreapparater er gratis. En ny model vil være logisk at forhandle, men ikke let!!

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi kan give plads til arbejdskraft der kan og vil. Danmark kan ikke generelt være tilflugtssted for flygtninge i almindelighed.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der jo lige indgået aftale, hvor skolerne får større mulighed for lokal fastlæggelse af skoledagens længde.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med stigende arbejdsmarkedspensioner tror jeg, at folk i fremtiden selv vil bestemme deres tilbagetrækningstidspunkt - folkepensionen vil få en faldende betydning i pensionisterne økonomi. Billedet i dag er, at folk i betydeligt omfang trækker sig senere og senere tilbage.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærdssamfundet hænger kun sammen, hvis der er en forståelig balance mellem de ydelser forskellige grupper f.eks. børn, ældre og handicappede får.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil give grobund for mere bureaukrati og måske også snyd.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er dog vigtigt, at grænsen hele flytter sig, så den almindelige lønindkomst ikke rammer topskattegrænsen. Niveauet for topskatten kunne jeg godt se sænket. Folk skal have incitament til arbejde!

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En harmonisering på EU-niveau ville være godt, da konkurrence på skatter og afgifter mellem landene giver unfair konkurrencevilkår.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børne- og ungdomsydelser er i dag allerede i høj grad indtægtsregulerede.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er klart af den opfattelse, at elbilerne vinder marked i løbet af de kommende år - de bliver konkurrencedygtige.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det skal mindst på EU-niveau, da vi ellers blot vil flytte produktionen til andre lande uden miljøeffekt til følge.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror moderne metoder til overvågning kunne gøre mere gavn - eksempelvis nummerplade scannere o.m.a.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den Danske offentlige sektor er effektiv. Det skal vi vedblive at være, så effektivisering og indførelse af ny teknologi vil også i fremtiden være en del af dagligdagen.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt hele tiden at afprøve effektiviteten af den offentlige velfærdsproduktion - det giver udvikling. I mange tilfælde viser den offentlige produktion af velfærdsydelser sig heldigvis særdeles effektiv og konkurrencedygtig.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Administrative funktioner i Danmark er meget effektive og understøtter i de fleste de "varme hænders" arbejde - eksempelvis er det tosset at lade lægen taste data, der ligeså godt kunne tastes/håndteres af en lægesekretær, derved kan lægen bruge sin tid på det han/hun er dygtig til.

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har med glæde noteret mig, at Danmarks Naturfredningsforening og Dansk landbrug har taget hinanden i hånden - med hovedtemaet at vi skal udtage de mest sårbare/mindst frugtbare lavbundsområder m.fl. ud af ordinær drift. Nye teknologier giver landbruget muligheder for langt mere skånsom produktion - det betyder, at dansk landbrug faktisk er en del løsningen på vores miljøudfordringer. HUSK vi gør det allerede rigtig godt i dansk fødevareproduktion - vandmiljøet er i dag af høj meget standard.

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke, at det skal værre et krav, at de ikke skal kunne ses i klart vejr - men de skal ikke dominere udsigten. Eksemplet Horns Rev møllerne - de kan ses men dominerer slet ikke.

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En generel hastighedsgrænse vil fordre større brug af lokale hastighedsbegrænsninger, som vi allerede kender det fra de nuværende motortrafikveje.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 38720 Venstre in total 215079

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Principielt synes, at man som kandidat til regionsformandsposten nødvendigvis må have hele regionens opgaveportefølge i fokus.

Når det så er sagt, har jeg i særlig grad opmærksomhed på overholdelse af udrednings- behandlingsgarantierne, der jo er helt afgørende for borgernes tryghed. Det præhospitale beredskabs (ambulancer, lægebiler og helikopter) tilstedeværelse i hele regionen med betryggende responstider er ligeledes helt central for borgernes tryghed i hele regionen. Det nære sundhedsvæsen (samspillet mellem regionens hospitaler, kommunerne og praksislægerne) skal udbygges og bringes langt mere i spil. Vi skal sikre Aarhus Universitetshospital en solid plads i den øverste liga for forskning og behandling.

Personligt har jeg en ambition om at bringe mit solide kendskab til kommunerne og min erfaring fra borgmesterposten i Ikast-Brande Kommune gennem 16 år i spil.

Kandidaten på de sociale medier

02:15

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen er ikke alene om at drive busruter. Vi skal sikre adgang til ungdomsuddannelserne sammen med kommunerne. Visse busruter kan erstattes med flextur o.l. løsninger.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det etablerede system med lægebiler, ambulancer og helikoptere har givet en stor tryghed i hele regionen.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er faktisk ikke sparet på sundhedsområdet. Udfordringen er, at vi skal håndtere flere og flere patienter, der kan behandles for stadig flere sygdomme. Denne udvikling kræver nytænkning i det samlede sundhedsvæsen - også i kommunerne og hos praksislægen.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede en betydelig brugerbetaling, der er opstået mere eller mindre tilfældigt. Desværre har vi også en skjult brugerbetaling, der på sin vis skaber ulighed. Eksempelvis er der ventetid ved speciallæger, men det er muligt at komme hurtigere til, hvis man selv eller en forsikring betaler - det synes jeg ikke om.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en regional beslutning. Brugerbetaling i sundhedsvæsenet er opstået tilfældigt og er faktisk høj på nogen områder - f.eks. tandbehandling og briller. Brugerbetaling er aktuelt ikke et emne, der fylder.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i et vist omfang også blevet muligt med den nye overenskomst, som er indgået med lægernes organisation.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvad mener man med kvalitet? - hvis det er evnen til at håndtere pukler af ubehandlede patienter er svaret ja. Hvis det er evnen til at håndtere og udvikle behandlingen af de mere komplekse sygdommen svaret nej.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har befolkningen rent faktisk taget til sig - forudsætningen er et velfungerende præhospitale beredskab (lægebiler, ambulancer og helikoptere)

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering kræver, at der er et velfungerende marked. Det er der på en lang række områder. Udlicitering må ikke ødelægge potentiel synergi mellem forskellige funktioner. Det gælder f.eks. en bredere anvendelse af serviceassistenter til flere funktioner, hvor det enten skal kunne håndteres i et udbud eller også ikke udliciteteres. Aftalerne på det offentlige og private arbejdsmarked er forskellige f.eks. i forhold til arbejdstakt - det er i min optik mærkeligt og skaber et kunstigt grundlag.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende model virker og giver tryghed i hele regionen.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet er aktuelt passende - dog med den bemærkning, at der er enkeltstående steder, der nok burde håndteres en gang for alle. Det er centralt, at kendte forureninger løbende holdes under observation.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må erkende at kollektiv trafik i sin traditionelle form er under pres, særligt i tyndere befolkede egne - nye former for tele/flex løsninger skal i drift

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for bosætning udenfor de større byer - det kræver også ungdomsuddannelser decentralt.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det specialiserede sundhedsvæsen kan ikke løses af den enkelte kommune alene og staten som operatør vil fjerne den regionale politiske forankring til ugunst for en region i balance.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det mest bekymrende i psykiatrien er den voldsomme stigning i antallet patienter - det er i min optik udtryk for at noget i samfundet ikke fungerer. Jeg tvivler på om svaret på den særdeles bekymrende udvikling er større behandlingskapacitetet - jeg tror forebyggelsesindsatsen skal op i et højere gear.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kravet er afskaffet så det er uaktuelt at diskutere den konkrete model. Vi skal tage de gevinster nye beghandlingsformer giver, da både mængden af patienter og behandlinger stiger ret hurtigt.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inden vi sætter flere screeninger i gang, synes jeg vi skal få afdebatteret om det skaber mere sundhed eller skaber utryghed og brug af ressourcer, der kunne bruges bedre. Reelt er jeg uafklaret, da faglige synspunkter ikke er entydige.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med udrednings- og behandlingsgaranti har man i dag krav på hurtig indsats selv uden sundhedsforsikring.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Region Midtjylland er der er et godt samspil mellem land og by. Eksempelvis er vores store fødevareklynge og vores store industri i vindmølleproduktionen afhængig både af den store by samt land/mindre byer. Der skal være balance mellem by og land, det tjener os alle.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Råstoffer, som i betydeligt omfang er sand, er en forudsætning for store dele af vores udbygning af infrastruktur, boliger m.v. Det skal selvfølgelig ikke ske uden sammenhæng med øvrig planlægning.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Busser på steder med mange passagerer klarer sig selv økonomisk, så jeg hører ikke, at vi efterlader passagerer. De tyndere ruter skal nogle steder erstattes af andre løsninger. Vi skal arbejde for en region, hvor det er muligt at bo i hele regionen - det har vi alle brug for, da ikke alt kan foregå i byerne.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er min opfattelse at ungdomsuddannelsesinstitutionerne med taxametersystemet og en bestyrelsessammensætning uden større politisk vægt har flyttet sig til en form for virksomheder, der til en vis grad har mistet noget af sit generelle samfunds ansvar.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjylland Storkreds, Venstre

2018 - nu

2. næstformand for regionrådet Region Midtjylland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Midtjylland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Udvalget for regional udvikling Region Midtjylland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Folketinget Folketinget, Venstre

2007 - 2017

Borgmester Ikast-Brande Kommune, Venstre

2007 - 2017

Formand, Økonomiudvalget Ikast-Brande Kommune, Venstre

2002 - 2007

Borgmester Ikast Kommune, Venstre

Tillidsposter

2009 - 2010

Bestyrelsesformand IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S

2006 - 2009

Suppleant i bestyrelsen KMD A/S

Uddannelse

cand.oecon. Økonomi, Aarhus Universitet
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjylland Storkreds, Venstre

2018 - nu

2. næstformand for regionrådet Region Midtjylland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Midtjylland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Udvalget for regional udvikling Region Midtjylland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Folketinget Folketinget, Venstre

2007 - 2017

Borgmester Ikast-Brande Kommune, Venstre

2007 - 2017

Formand, Økonomiudvalget Ikast-Brande Kommune, Venstre

2002 - 2007

Borgmester Ikast Kommune, Venstre

Tillidsposter

2009 - 2010

Bestyrelsesformand IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S

2006 - 2009

Suppleant i bestyrelsen KMD A/S

Uddannelse

cand.oecon. Økonomi, Aarhus Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019