PERSONPROFIL

Anders Kühnau

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 12. august 1981 Gift 3 børn

A

Anders Kühnau (S) er formand for regionsrådet i Region Midtjylland. Han er formand for Vækstforum. Han har været valgt i Region Midtjylland siden 2005.

Anders Kühnau (S) er tidliger byrådsmedlem i Horsens Kommune, hvor han var valgt for Socialdemokratiet (S). Han var medlem af Velfærds- og Sundhedsudvalget. Anders Kühnau har været valgt i Horsens siden 2013.

Anders Kühnau er kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet. Han arbejder til daglig som chefforhandler for Danske Regioner, og han har tidligere bl.a. arbejdet som projektchef for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Privat er Anders Kühnau bosat i Horsens. Derudover er han gift og far til tre børn.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 62959 Socialdemokratiet in total 241361
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 5969 Socialdemokratiet in total 240837

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg går til valg på tre mærkesager: Nærvær, tryghed og sammenhæng

Jeg ønsker et sundhedsvæsen med nærvær for de borgere, der får behov for hjælp - lige fra jordemoderens varme hænder tager imod det nyfødte barn, til den døende har brug for en hånd at holde i før afskeden med livet.

Tryghed for at hjælpen når hurtigt frem ved alvorlig sygdom og tilskadekomst - uanset hvor man bor. Tryghed for, at alle har en egen læge, der kan træde til, når vi har behov for det. Tryghed ved at møde kompetent personale på sygehuset samt en tryg overgang mellem sygehus og eget hjem eller plejehjem.

Jeg ønsker en region, der hænger sammen fra kyst til kyst. Det betyder, at der er sammenhæng i sundhedsindsatsen, både imellem kommune, region og almen praksis. Det betyder også, at vi tænker erhvervs- og turismeindsatsen sammen, og at vi i fællesskab løser nogle af de udfordringer, regionen står overfor. Det kan f.eks. være på miljø- og klimaområdet, hvor en fælles klimaindsats både beskytter vores værdier imod en højere vandstand samtidig med, at det skaber nye arbejdspladser inden for bæredygtig omstilling.

Kandidaten på de sociale medier

01:22

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er desværre færre, der kører i bus i dag, og det sætter økonomien for den kollektive trafik under pres. Det må derfor overvejes at fravælge busruter med meget få passagerer, hvis der er behov for besparelser - også for miljøets skyld. Fjernes busruter, bør de imidlertid erstattes af f.eks. FlexTrafik eller teletaxi, så borgerne stadig kan transportere sig.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det akutte beredskab i regionen er meget velfungerende, men der er forskel på eksempelvis responstider for vores ambulancer alt efter, om man bor i de tætbefolkede områder, hvor der er flere ambulancer end i de tyndt befolkede områder. Alle steder skal der dog være hurtig hjælp ved akut alvorlig sygdom og tilskadekomst.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomien i regionen er stram, fordi der i flere år ikke har været vækst af betydning i budgetterne. Når der samtidig er efterspørgsel efter flere behandlinger og flere ældre borgere, så medfører det besparelser. Grænsen er snart nået for, hvor meget man kan spare. Lovgivningen forhindrer dog regionen i at finde penge på andre områder og overføre dem til sundhedsområdet. Det vil derfor være regeringen, der skal finde flere penge til regionerne ved at spare på andre områder.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede relativt meget brugerbetaling, og det vil være svært at udvide brugerbetalingen uden at skabe yderligere ulighed i sundhed.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der fortsat er fri og lige adgang ti vores praktiserende læger, som er indgangen til sundhedsvæsenet og tovholder for patienterne. Det giver tryghed og mere lighed i sundhed.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den nye overenskomst med de praktiserende læger er det besluttet at give nogle læger et højere honorar. Det vil ofte være til yderområderne, hvor det er svært at rekruttere nye læger til.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvaliteten på privathospitalerne er generelt ikke bedre end på de offentlige hospitaler, men det kan på udvalgte områder være en god idé at samarbejde med privathospitaler.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nye store hospitaler gør det mulig at samle ekspertisen i stærke faglige miljøer, som styrker patientbehandlingen. Det kan dog ikke stå alene, idet der stadig er brug for nære sundhedstilbud. Derfor er der oprettet sundhedshuse, og mere pleje og behandling kan foregå i kommunerne med hjælp fra den praktiserende læge og udgående teams fra hospitalet.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er som regel ikke sparet noget ved at udlicitere flere opgaver. De fleste opgaver løses generelt godt i det offentlige i dag.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen har allerede opprioriteret akutberedskabet i yderområderne.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen har allerede gjort et stort arbejde for at finde forurenede grunde, men der er stadig behov for et stort fokus på området. Ikke mindst på oprensningen af høfte 42 på Harboøre Tange, men også mange forureninger af private grunde hos bl.a. husejere.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har år efter år brugt flere penge på den kollektive trafik. Den udvikling kan ikke blive ved for evigt.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gælder ikke mindst sundhedsområdet men også indenfor regional udvikling, f.eks. erhvervsfremme og bæredygtig omstilling

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har aldrig brugt så mange penge på psykiatrisk behandling som nu, men der er brug for at prioritere flere midler til området, fordi der er en meget stor og stigende efterspørgsel efter behandling af psykisk sygdom.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu er det besluttet at fjerne kravet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er grundlæggende vigtigt at bruge flere penge på at undersøge og behandle de syge end de raske.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er de samme læger, der arbejder på de offentlige og private hospitaler. Det hjælper derfor ikke afgørende på kapaciteten og ventetiderne ar få flere privathospitaler.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne satse på vækst i både de store og de små byer.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se ovenstående kommentar om nødvendigheden af at erstatte busruter med f.eks. FlexTrafik, hvis det er nødvendigt at spare.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Formand for regionsrådet Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand, Vækstforum Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Byrådsmedlem Horsens Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem, Velfærds- og Sundhedsudvalget Horsens Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

1. næstformand Regionsrådet i Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem, Forretningsudvalget Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Formand, det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2005 - 2013

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Socialdemokratiet

Uddannelse

2001 - 2008

Cand.scient.pol. Statskunskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Chefforhandler Danske Regioner
A

Politiske hverv

2018 - nu

Formand for regionsrådet Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand, Vækstforum Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Byrådsmedlem Horsens Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem, Velfærds- og Sundhedsudvalget Horsens Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

1. næstformand Regionsrådet i Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem, Forretningsudvalget Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Formand, det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2005 - 2013

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Socialdemokratiet

Uddannelse

2001 - 2008

Cand.scient.pol. Statskunskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Chefforhandler Danske Regioner

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019