Minister: Der skal skydes langt flere bramgæs

Bramgæs hærger de danske marker og skal derfor begrænses. Det er godt nyt for landmænd, der hvert år må se bramgæs spise både frø og afgrøder.

Når tusindvis af bramgæs lander på nysåede marker, er det ofte ensbetydende med markskader og meget mætte gæs. Miljø- og fødevareminister Esben Lunden Larsen har derfor ændret vildtskadebekendtgørelsen, så det bliver nemmere at få tilladelse til at skyde bramgæs, der hvert år hærger danske landmænds marker.

Fra 1. juli bliver det blandt andet muligt at søge om tilladelse til at skyde bramgæs året rundt undtagen i fuglenes yngletid. Hidtil har jægere primært haft mulighed for at skyde bramgæs i vinterperioden.

- Siden 1970’erne er bestanden af bramgæs vokset fra nogle tusinder til cirka 1,2 millioner i antal, så beskyttelsen af gåsen har virket. Nu ændrer vi reglerne og indfører en forvaltning, der kan skrues op eller ned afhængig af antallet af bramgæs. På den måde kan bestanden reguleres til et lavere niveau, når der er mange gæs. Landmænd kan ikke være tjent med, at markerne hærges, når gæssene trækker over Danmark, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Med ændringen af vildtskadebekendtgørelsen kan der nu også gives tilladelser, der gælder i fire måneder, hvor tilladelserne i dag maksimalt gælder to måneder. Fremover vil der også kunne skydes op til 50 gæs per dag, hvor der i dag højst må skydes to gæs per dag i efteråret og højst 30 gæs per tilladelse.

Internationalt fokus
Bramgæs er ikke bare et problem i Danmark. Det er et internationalt problem, og derfor er bramgæs nu også i fokus i nabolandene. 

- Der skal være balance mellem beskyttelse og mulighed for at kunne gribe ind og begrænse de ødelæggelser, bramgæs er skyld i. Her og nu ændrer vi reglerne på dansk jord. Det har man også gjort i Sverige, hvor der også er givet mulighed for at skyde flere gæs. Herudover arbejder vi mere langsigtet i internationalt regi og har sat gang i arbejdet med en ny fælles forvaltningsplan for bramgæs, siger Esben Lunde Larsen.   

DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, vurderer, at der kan reguleres op til 100.000 gæs om året internationalt, uden at det vil true den samlede bestand af bramgæs.

Ændringen af vildtskadebekendtgørelsen omfatter også øgede muligheder for regulering af skarv, der fremover blandt andet kan skydes langs vandløb med sårbare bestande af fisk som laks, ørred og snæbel i en længere periode end i dag. 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.