Målinger afslører kraftigt iltsvind i Limfjorden

Ifølge Miljøstyrelsen skyldes iltsvindet kvælstof og fosfor fra landbrugsjord.

Miljøstyrelsen har foretaget årets første iltsvindmålinger. Og tallene viser, at der flere steder i Limfjorden er kraftigt iltsvind.

Det skriver Miljøstyrelsen på deres hjemmeside. 

- Iltsvindet har indfundet sig de steder, som også blev ramt tidligt på sæsonen sidste år. Situationen svarer i store træk til, hvad vi så sidste år, men for Limfjorden viser målingerne fra de seneste 14 dage udbredt iltsvind, hvilket ikke var tilfældet på samme tidspunkt i 2019, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen fra Miljøstyrelsen.

Ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside er der problemer med ilten i farvandet syd for Livø, i Risgaarde Bredning, i Lovns Bredning, i Skive Fjord, i Hjarbæk Fjord samt i Thisted Bredning.

Og det er problematisk. For iltsvind går ud over dyr på havbunden som søstjerner, muslinger, fisk og anden biodiversitet.

- Når der er iltsvind, er der ikke ilt til de organismer, der lever i havet. Iltmængden kan starte med bare at være begrænset, så de arter, der har mulighed for det, flytter. Bliver iltsvindet værre, kan det medføre, at fisk og anden biodiversitet dør, siger biolog Therese Nissen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Det kan være skidt. Endda rigtig skidt. For når arter forsvinder fra områder med iltsvind, falder biodiversiteten. Og det kan tage mange år, før de forsvundne arter vender tilbage.

I områder, der rammes af iltsvind gentagne gange, kan der tilmed ske en ændring i artssammensætningen, så arter, der er tolerante over for lavt iltindhold, ender med at dominere.

- Kun to ud af 119 kystnære områder i Danmark lever op til EU's krav for godt vandmiljø, fortællerTherese Nissen.

Spildevand og iltsvind

Det er udledning af kvælstof og fosfor fra landbrug og renseanlæg rundt om i landet, som har gjort havmiljøet dårligere og skabt iltsvind.

Tal fra Miljøstyrelsen viser, at landbruget står for omkring 60-70 procent af kvælstofudledningen, mens renseanlæggene står for cirka fem procent.

Yderligere fem procent kommer fra havbrug, dambrug, industri og overløb, mens naturlig udvaskning fra jorden står for cirka 20 procent.

- Iltsvindet indfinder sig om sommeren. Det starter der, hvor der er flest alger i vandet, og hvor vandet står mest stille. Det er det, vi ser nu, hvor iltsvindet har ramt lukkede fjordområder og områder med dybe sænkninger i havbunden. Herfra må vi forvente, at iltsvindet vil brede sig hen over sommeren, med mindre vi får kraftig blæst, siger Harley Bundgaard Madsen.

Miljøstyrelsen bliver ved med at måle ilten i de danske farvande helt frem til december.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.