Derfor anbefaler vejdirektoratet den billige løsning

Interview med Vejdirektoratet om indstillingen af motorvejsløsningen imellem Herning og Holstebro.

Vejdirektoratet har afleveret sin indstilling til hvilken motorvejsløsning, der skal findes på strækningen mellem Herning og Holstebro. TV/MIDT-VEST ville gerne bringe et interview med Vejdirektoratet om indstillingen. Vejdirektoratet har kun ønsket at besvare TV/MIDT-EVSTs spørgsmål på skrift. Begrundelsen skal findes i, at linjeføringen på lige netop strækningen mellem Herning og Holstebro er blevet en meget politisk sag. Herunder bringer vi Vejdirektoratets svar: 

TV/MIDT-VEST:

 Hvad er hovedargumenterne for, at Vejdirektoratet anbefaler hovedforslaget til 2,3 milliarder kroner frem for de andre løsninger?

Vejdirektoratets indstilling er baseret på en samlet afvejning af de trafikale, miljømæssige, økonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser og vi indstiller på den baggrund Hovedforslaget, som har den største samfundsøkonomiske forrentning. Sagt på en anden måde, så giver denne løsning mest gevinst for samfundet i forhold til den investering samfundet laver i vejanlægget.

Desuden vil Hovedforslaget medføre, at de to store bysamfund i området bliver forbundet med en motorvej, og at trafikanter på strækningen mellem Herning og Holstebro/ Nordvestjylland vil få en rejsetidsbesparelse på 7 minutter.

TV/MIDT-VEST

Hvorfor mener Vejdirektoratet ikke, at en linjeføring til Holstebro Nord er nødvendig/den bedste løsning?

Motorvejsløsningen til Holstebro nord vil medføre en større rejsetidsbesparelse for trafikanter til/fra området nord og nordvest for Holstebro, men vil til gengæld betyde at trafikanter til/fra Holstebro ikke vil få så stor tidsgevinst som i Hovedforslaget.

Trafikmodelberegninger viser, at en motorvej til Holstebro nord i år 2020 vil blive brugt af mellem 6.200 og 9.200 køretøjer i døgnet, hvilket sammenlignet med andre motorveje må betragtes som en ret beskeden trafik. Til sammenligning vil der i denne løsning fortsat være mellem 8.100 og 12.300 køretøjer i døgnet på den strækning syd for Holstebro by, som ikke udbygges i denne løsning.

Samtidig er løsningen med motorvej øst om Holstebro til Holstebro nord den løsning, der har de største naturmæssige og landskabelige konsekvenser, da denne løsning krydser tre store ådale øst for Holstebro. 

TV/MIDT-VEST

Hvorfor har Vejdirektoratet ikke anbefalet, at motorvejen føres helt til det nye supersygehus i Gødstrup?

Trafikmodelberegninger viser, at der i år 2020 vil være mellem 3.900 og 4.400 køretøjer på strækningen vest for Herning mellem Rute 18 og Rute 15. En trafik af denne størrelse forventes uden problemer at kunne afvikles på en almindelig tosporet vej. Etablering af motorvej på strækningen vil medføre at køretiden til det fremtidige hospital i Gødstrup kan reduceres med ca. 1 min. i forhold til den anbefalede landevejsløsning. Denne tidsbesparelse kan holdes op imod en meromkostning på ca. 440 mio. kr. ved etablering af en motorvej.  I sidste ende vil det være en politisk afvejning om denne meromkostning står mål med tidsbesparelsen.

 :

Vejdirektoratet peger på den billigste model for motorvejen mellem Herning og Holstebro. Det er stik imod alle ønsker fra kommuner og regionen. Men landsdelens borgmestre tror ikke på, at vejdirektoratets anbefaling har noget at sige.

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.