Vestjysk Bank: Beskedent halvårsresultat

Vestjysk Banks halvårsregnskab afspejler en basisdrift i gear, men også en landbrugssektor i vanskeligheder

Vestjysk Bank leverer et tilfredsstillende basisresultat på 216 mio. kr., men nedskrivninger på 171 mio. kr., primært på bankens landbrugskunder, medfører et beskedent halvårsresultat før skat på 45 mio. kr.

Højt aktivitetsniveau styrker basisindtjeningen

I 1. halvår 2015 realiserer Vestjysk Bank et basisresultat før nedskrivninger på 216 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1. halvår 2014.

- Selvom basisresultatet som ventet er mindre end sidste år, er vi alligevel tilfredse. Vores kunder har bl.a. været meget aktive på investeringsområdet i 1. halvår af 2015, samtidig med at mange har lagt boliglån om som følge af det lave renteniveau. Det har givet travlhed i banken, og det er vi kun glade for, udtaler administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, Jan Ulsø Madsen, og fortsætter:

- Det høje aktivitetsniveau har aflejret sig i vores gebyrindtægter, der er steget fra 145 mio. kr. i 1. halvår 2014 til 177 mio. kr. i 1. halvår 2015, svarende til en stigning på 22 pct. Kundernes høje aktivitetsniveau har således været en vigtig drivkraft bag bankens pæne basisresultat.

Modsat har det lave renteniveau og slankningen af Vestjysk Banks balance, der siden 30. juni 2014 er reduceret som ventet med 1,1 mia. kr. fra 23,2 mia. kr. til 22,1 mia. kr., bl.a. bevirket, at bankens renteindtægter er faldet med 97 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2014. Dog er bankens renteudgifter også faldet, nemlig med 54 mio. kr. Alt i alt udgjorde Vestjysk Banks netto renteindtægter i 1. halvår 2015 312 mio. kr. mod 355 mio. kr. i samme periode sidste år.

Effekten af en løbende reduktion af medarbejderantallet samt stram omkostningsstyring har medført, at bankens omkostninger i 1. halvår 2015 er reduceret med 15 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, svarende til et fald på godt 5 pct.

- Summa summarum har de stigende gebyrindtægter, lavere renteudgifter samt lavere driftsomkostninger haft en positiv indvirkning på bankens indtjening og opvejet den faldende indtjening fra lavere renteindtægter. Og korrigeres basisresultatet for kursreguleringer, har banken i 1. halvår 2015 rent faktisk leveret et basisresultat, der er på niveau med 1. halvår 2014, hvilket vi anser for tilfredsstillende, ikke mindst i lyset af, at resultatet er skabt på basis af en mindre forretning, fortæller Jan Ulsø Madsen.

Banken fastholder forventningerne til et basisresultat før skat for 2015 på 350-400 mio. kr.

Udviklingen inden for landbrugssektoren følges tæt

Bankens resultat før skat, der udgør 45 mio. kr. i 1. halvdel 2015 mod 70 mio. kr. i 1. halvår 2014, er stærkt knyttet til udviklingen inden for landbrugssektoren. Største­delen af bankens nedskrivninger på 171 mio. kr. i 1. halvår 2015, mod 200 mio. kr. i 1. halvår 2014, relaterer sig nemlig til bankens landbrugskunder. Nedskrivnings­niveauet anses stadig som utilfredsstillende højt.

- Vores landbrugskunder lider fortsat under svære markedsvilkår. Selvom afregnings­priserne på især svinekød var i bedring i 1. halvår 2015, har de på det seneste udviklet sig i modsat retning. Mælkepriserne har desværre udvist en nedadgående tendens. Vi følger udviklingen meget nøje og med en stigende bekymring, idet vi ved, hvor stor indvirkning de vanskelige markedsvilkår har på den enkelte landmands bedrift, og i sidste ende på banken. Landbrug er en stor del af vores forretning og et strategisk vigtigt område for banken, udtaler Jan Ulsø Madsen.

For netop at styrke indsatsen i forhold til bankens landbrugskunder har Vestjysk Bank i juni 2015 etableret et landbrugscenter i Holstebro, hvor både landbrugskunder og medarbejdere med særlige kompetencer inden for landbrugsområdet er blevet samlet.

Ejendomsportefølje i bedring

Processen med at tilpasse bankens involvering i ejendomsbranchen fortsætter og forløber som ventet. En del af de ejendomseksponeringer, der tidligere var urentable, udvikler sig nu i gunstig retning eller er blevet afviklet. Bankens samlede eksponering mod ejendomsbranchen er blevet nedbragt uden at medføre væsentlige ændringer i bankens nedskrivningsbehov inden for denne branche.

- Det er positivt at kunne konstatere, at vores ejendomseksponeringer er i bedring, ligesom vores øvrige kundegrupper udvikler sig som forventet, siger Jan Ulsø Madsen.

Fortsat fokus på styrkelse af bankens solvens

Et væsentligt fokusområde for Vestjysk Bank har været - og vil også være det fremadrettet - at styrke bankens solvensnøgletal.

Bankens solvensnøgletal anses fortsat for spinkle. I forhold til kravet om udarbejdelse af en genopretningsplan var afstanden pr. 30. juni 2015 84 mio. kr., baseret på bankens overdækning i forhold til den egentlige kernekapital. Overdækningen er i løbet af 1. halvår 2015 øget med ca. 50 mio. kr., hvilket primært er sket via bankens indtjening.

Afstanden til minimumskravet til fortsat bankdrift udgør hele 527 mio. kr. pr. ultimo juni 2015. Denne er ligeledes øget i løbet af 1. halvår 2015 med ca. 50 mio. kr.

- Selvom overdækningerne er øget i 2015, er disse stadig under ledelsens ambitioner. Vi fortsætter naturligvis vores bestræbelser på at forbedre bankens solvensnøgletal, slutter Jan Ulsø Madsen bankens pressemeddelelse.


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Erhverv.