TV MIDTVEST læringsplan

Vi udvikler 
de nye journalister

TV MIDTVEST er et digitalt mediehus, hvor video er kernen i vores arbejde, hvad enten vi leverer til tv, web eller sociale medier. Målet for uddannelsen af journalistpraktikanter er at forme nyhedsjournalister, der kan opfange, udvikle og fortælle nyheder med sans for at bruge de styrker, der karakteriserer både tv og digitale platforme. Som arbejdsplads er vi en lærende organisation, hvor vi opmuntrer hinanden til at tænke på nye måder og til stadighed lære nyt sammen.

TV MIDTVEST har som mission, at vi lever med i seernes og brugernes hverdag og arbejder kærligt og kritisk for en stærk landsdel ud fra vores kerneværdi "Fordi vi elsker Midt- og Vestjylland".

Fokusfelter

Praktiktiden strækker sig over 12 måneder og foregår på hovedredaktionen i Holstebro. Hverdagens omdrejningspunkt er produktionen af nyheder til midt- og vestjyderne på alle platforme. Learning by doing vil være i højsædet efter en grundig introduktion.

På TV MIDTVEST er en række discipliner i fokus under uddannelsesforløbet.

Praktikanten skal lære:

 • at skarpvinkle nyhedsindslag.
 • at fortælle med billeder, lyd og ord.
 • at lave dybdeborende indslag, der rejser kritiske spørgsmål.
 • at være på som live-reporter.
 • at arbejde som videojournalist med nyhedsindslag og den korte feature.
 • at indgå i teams der arbejder med aktualitet i tema-serier.
 • at skrive og redigere tvmidtvest.dk og prioritere i nyhedsstrømmen.
 • at målrette indhold til TV MIDTVESTs digitale platforme.

Gennem hverdagens praksis er målet at give praktikanten et dybtgående kendskab til væsentlige emneområder som politi- og kriminalstof, uddannelse, lokalpolitik, miljø, erhvervsliv, forbrug, sociale forhold og kultur. Praktikanter, der er motiverede for det, kommer desuden til at arbejde med sport som stofområde.

Praktikforløb

På TV MIDTVEST deler vi praktikforløbet op i fire trin á tre måneders varighed. Første trin vil være særlig intenst, fordi den ny praktikant hurtigt skal kvalificeres til at gå ind i læringsprocessen, som forløber i en stejl kurve med en intro-periode, der ser sådan her ud:

Introduktion: 1. måned

De to første uger lærer praktikanten arbejdspladsen og tv-mediet at kende. Han eller hun får en mentor, der fungerer som et personligt holdepunkt i hele praktikforløbet. De første tre dage er koncentreret om helt basale forudsætninger for at komme i gang med praktikforløbet. Her koncentrerer vi os om disse elementer:

 • Praktikantvejleder eller redaktionschef fortæller og illustrerer med eksempler, hvad TV MIDTVEST lægger vægt på som sit særkende.
 • Den digitale chef giver et indblik i TV MIDTVESTs digitale journalistik.
 • Indføring i nyhedsproduktions-systemer og det digitale arkiv.
 • Indføring i redaktionelle koncepter.
 • Praktikanten får indblik i redaktionelle rutiner og arbejdsgange.
 • Ledelsen giver en indføring i regionens kultur, historie og geografi.

For at få en motiverende start på uddannelsesforløbet kommer praktikanten hurtigt til selv at lave tv-indslag og bidrage med indhold til web- og sociale medier.

På fjerde introduktionsdag rykker han eller hun ud som føl på nyheder.

På femtedagen er det praktikanten selv, der producerer indslag med sparring fra sin mentor.

Derefter er praktikanten parat til på egen hånd at tage ud på opgave med fotograf i den daglige nyhedsproduktion. Samtidig følger dagens nyhedsredaktør hver ny praktikant tæt i arbejdsprocessen.

I slutningen af første måned i praktik får praktikanten oplæring i lyd. Derefter følger et redigeringskursus, der forløber over tre dage.

Introduktion: 2. måned

I anden måned af praktikken skal praktikanten til at arbejde på digitale platforme med udgangspunkt i funktionen som web-journalist på nyheder.

Introduktionen til den digitale nyhedsjournalistik begynder med en oplæringsdag, hvor en rutineret web-reporter introducer den nye praktikant til opgaverne. Derefter følger tre dage som føl på de forskellige typer web-vagter, som TV MIDTVEST opdeler en nyhedsdag i. Introduktionen til rollen som web-reporter slutter med en dag, hvor praktikanten arbejder selvstændigt, men som ekstra mand på web-holdet.

Derefter veksler arbejdsperioderne mellem funktionerne som tv- eller webreporter.

Introduktion: 3. måned

Efter de to første måneders stejle læringskurve følger en mere jævn periode, hvor nyhedsvagterne veksler mellem opgaver som tv-reporter og web-reporter de følgende måneder. Nu handler det bogstaveligt talt om at få kilometer i benene og udvikle de færdigheder i praksis, der er opnået i den første tid i praktik 

Praktikantvejlederen

Otte til ti gange årligt holder praktikantvejleder Jørgen Ahler en fælles læringsdag for journalistpraktikanterne med forskellige temaer. Praktikantvejlederen skal sørge for, at praktikanterne befinder sig godt på arbejdspladsen og sikre et højt fagligt niveau. Det sker med tematiseret efterkritik, oplæg fra interne og eksterne undervisere, studieture og kurser i de grundlæggende journalistiske discipliner. Praktikanterne forbereder selv oplæg om journalistiske emner og forventes at bidrage med feedback til hinanden på læringsdagene.

Personlig mentor

Fra start bliver praktikanten koblet med en erfaren journalist, der vil fungere som personlig mentor gennem hele praktikforløbet. Mentoren skal være en ”sikker havn” for praktikanten. Særlig i starten, hvor praktikanten hver dag møder mange nye ansigter, kan det være rart, at der altid er én, man kender og kan henvende sig til.

Det er målet, at mentor og praktikant hurtigt opbygger et tillidsforhold. Når praktikanten er tryg ved sin mentor, er det lettere for mentoren at forholde sig kritisk til gårsdagens live eller nyhedens vinkling i en efterkritik.

Mentor og praktikant sørger for at blive vagtsat to-fire timer cirka hver 2. måned til feedback på produktioner og til en snak om, hvordan praktikanten trives.

Udviklingstrin

Praktiktiden deler TV MIDTVEST op i fire trin, der hver især varer tre måneder. Formålet med trinene er at sætte en overordnet ramme for, hvordan læringsprocessen bør forløbe. Det er ikke tanken, at perioderne er klart afgrænsede. De skal tilpasses den udvikling, som den enkelte praktikant gennemgår.

Trin 1 (måned 1 - 3):

Praktikanten bliver fortrolig med landsdelen og med at lave det klassiske nyhedsindslag eller den daglige reportagebårne historie fuldt færdig. Nyhedssansen bliver skærpet. Målet er, at praktikanten udvikler sig til at se og opdyrke historier selv. Det er en grundlæggende forventning, at praktikanten kommer med egne ideer til redaktionsmødet.

Praktikanten får også løbende erfaring som live-reporter på kontante nyheder og aktuelle begivenheder.

Praktikanten vil i løbet af det første kvartal også indgå i den digitale redaktion. Her skal han/hun lære at producere artikler og indhold til sociale medier. Praktikanten vil lære om de behov, brugerne har på forskellige tider af døgnet. Samtidig vil der blive arbejdet med at vinkle på den særlige måde, der giver mening digitalt, så ens historie rammer de rigtige modtagere og giver mening for dem.

Trin 2 (måned 4 - 6):

Praktikanten markerer sig stadig mere selvstændigt. Det betyder, at vagthavende nyhedsredaktør regner med initiativ og kvalificerede ideer til indslag, som praktikanten selv brænder for at lave. Praktikanten tager nu også fat på den gennemarbejdede reportage med fokus på storytelling og opbygning.

I den sidste del af perioden bliver praktikanten oplært som video-journalist. Det sker på et fire-dages kursusforløb, hvorefter han/hun bliver vagtsat som VJ på nyhedsredaktionen. Opgaven er at lave billedsekvenser og interviews til korte nyhedsformater. 

Trin 3 (måned 7 - 9):

Praktikanten mestrer dag-til-dag journalistikken som tv-reporter og journalist på de digitale platforme.

Efter praktikanten er blevet fortrolig med arbejdet med kamera, skal praktikanten løfte personhistorien og den billedbårne reportage som VJ.

På den digitale redaktion bidrager praktikanten nu til alt lige fra det digitale nyhedsflow over publicering på sociale medier til longreads.

Det er også her, det er muligt at komme til at indgå i sportsredaktionen. Her lærer praktikanten at arbejde med den nære sportshistorie og den skarpvinklede kampreportage. Det handler især om at få greb om her-og-nu journalistikken, som er et særkende i sports-genren.

Trin 4 (måned 10 - 12):

Praktikanten målretter sin udvikling og træder i karakter som journalist.

Praktikanten har styr på koncepterne og arbejder selvstændigt. Det er nu, praktikanten får mulighed for at vælge sin særlige retning.

I den sidste del af uddannelsen får praktikanten også mulighed for at arbejde med korte features f.eks. det indfølte portræt eller den gribende reportage, som kan virke som et forarbejde til den senere bachelor-opgave på journalistuddannelsen.

Den daglige coaching og feedback

Den daglige feedback står jourhavende nyhedsredaktør for. Dette sker løbende gennem dagen fra redaktionsmødet over arbejdet med manus, fælles gennemsyn og løbende vejledning på produktet inden deadline.

TV MIDTVEST fungerer i det hele taget som en lærende organisation, hvor reportere inspirerer hinanden indbyrdes og spiller sammen med fotografer, grafikere, studieværter og producere. Den personlige mentor sørger for løbende feedback, ligesom praktikant og mentor har feedback-timer sammen.

Praktikantvejlederen giver feedback på de læringsdage, hvor praktikholdet arbejder med tematisk efterkritik på produkter. Derudover holder vejleder og praktikant hver fjerde måned en opsamlingssamtale og reviderer samtidig den individuelle læringsplan.

Ledende nyhedsredaktør Lars Lundgaard står for medarbejderudviklingssamtaler med journalistpraktikanterne hvert halve år.

Du kan hente den individuelle læringsplan her (Word-dokument).