Ny naturplan for Thy: Truede arter skal have det bedre

Der skal være bedre levesteder for en række sjældne og truede sommerfugle, og nu er Naturstyrelsen klar med nye planer.

Nye planer fra Naturstyrelsen sætter fokus på truede sommerfugle og fugle i Thy.

Thys store arealer med atlantisk klithede skal over de kommende 15 år udvikle sig til et endnu bedre levested for en række sjældne og truede sommerfugle og for klithedens sjældne fuglearter som den lille vadefugl tinksmed. 

quoteDet er enormt vigtigt, at vi har det lange lys på, når vi udarbejder driftsplaner.

Ditte Svendsen, skovrider

I de store plantager erstatter hjemmehørende arter mere eksotiske nåletræer, og der etableres et netværk af ny lysåben natur. 

Der er særligt fokus på at sammenbinde de områder, hvor de sjældne sommerfugle lever i dag, så der bliver større og bedre levesteder.

Et eksempel er i Tved Plantage, hvor der skabes nye spredningsmæssige forbindelser mellem områder med værdifuld klithedenatur til glæde for sommerfugle og mange andre arter på klithederne.

Se også: TV fra Nationalpark Thy

- Det er enormt vigtigt, at vi har det lange lys på, når vi udarbejder driftsplaner. Over de næste år fortsætter den målrettede indsats med at sikre og udvide de unikke klitlandskaber, fortæller skovrider Ditte Svendsen og fortsætter:

- Allerede fra først i det nye år lyder startskuddet for at skabe mere vild og våd natur og styrke klitlandskabet, så det giver endnu flere attraktive levesteder for de sjældne arter, vi har ansvaret for.

Kystområderne i Thy og Han Herred adskiller sig fra resten af Danmarks ved at være kendetegnet ved storslået klitnatur, der er unik i europæisk sammenhæng. Derfor fortsætter indsatsen for at genskabe vådområder og lukke grøfter, så der kommer endnu mere lysåben og våd natur.

STATSLIGE SKOV- OG NATUROMRÅDER I THY, HANHERRED OG PÅ MORS

Masser af ny fugtig natur

Allerede i starten af 2019 lukker Naturstyrelsen for en række afvandingsgrøfter vest og syd for Hvidbjerg Plantage. Det vil danne 57 ha ny fugtig natur til glæde for blandt andre den lille og sjældne vadefugl tinksmed.

Den lille vadefugl tinksmed er blandt de arter, der skal have bedre levested.
Den lille vadefugl tinksmed er blandt de arter, der skal have bedre levested.
Foto: Pixabay

Et særligt undersøgelsesprojekt i Tvorup Plantage skal belyse, hvilke virkninger det har, hvis der generelt lukkes grøfter og skabes mere våd natur i skove beliggende på lavbundsarealer. 

- Thys natur er meget unik med store sammenhængende arealer med lysåben natur og udstrakte klitheder. Her skal vi give klitnatur og dens mange spændende plante- og dyrearter endnu bedre betingelser ved fortsat at lukke grøfter, fjerne nåletræer og andre målrettede forvaltningstiltag. 

Den nye driftsplan løber over de næste 15 år og revideres midt i perioden. Tiltag, der ønskes gennemført, men som falder uden for revisionerne, kan gennemføres ved særlige driftsplanstillæg. Dette bliver aktuelt, når Naturstyrelsen i 2019 udarbejder en forvaltningsplan for den kommende urørte nåletræsplantage i Svinkløv.

Se tinksmeden på denne video.