Dårligt indeklima og støj i politiskolens nye lokaler

Evaluering viser, at 25 pro­cent af de stu­de­rende var utilfredse med inde­kli­maet i de lokaler, der nu skal huse en vestdansk politiskole i Vejle.

De stu­de­rende på den tid­li­gere sygeple­jer­ske­skole i Vejle, som den nye poli­tiskole skal ligge i, kla­gede i 2009 over dår­ligt inde­klima og støj. Det viser en eva­lu­e­ring af under­vis­nings­mil­jøet fra 2009, som Radio24syv er kom­met i besid­delse af.

Af eva­lu­e­rin­gen frem­går det ifølge mediet, at 25 pro­cent af de stu­de­rende var util­fredse eller meget util­fredse med inde­kli­maet, mens mere end en tred­je­del ople­vede dag­lige pro­ble­mer med tem­pe­ra­tur, ven­ti­la­tion og udluft­ning.

Sygeple­jer­sker­nes eva­lu­e­rin­ger fra 2009 bak­kes op af et notat, som Byg­ningssty­rel­sen frem­lagde i juni 2016. Her står der ifølge Radio24syv, Bygningsstyrrelsen anbefaler at udskifte ventilationsanlæggene i bygningen for at kunne få et tilfredsstillende indeklima.  

Kommende og nuværende politibetjente skuffede over slingrekurs i sagen om ny vestdansk politiskole

Af de sygeple­jer­ske­stu­de­ren­des eva­lu­e­ring frem­går det også at ”mange har pro­ble­mer med larm og støj.”

At den nye poli­tiskole skal ligge i Vejle blev beslut­tet efter et kao­tisk poli­tisk for­løb. Rege­rin­gen havde tid­li­gere udtalt et ønske om at pla­cere den i Her­ning, hvor en skole ifølge borg­me­ster Lars Krarup (V) kunne være klar i løbet af 22 måne­der. Det skuf­fede den­gang Vejle-borgmester Arne Sig­ten­b­jerg­gard (V), som ifølge Dan­marks Radio mente, at poli­tisko­len ville blive både bil­li­gere og hur­ti­gere fær­dig i Vejle:

- Vi står med en skole, der er ind­flyt­nings­klar. Der mang­ler en støv­su­ger til ren­gø­ring, og nogle møb­ler, så kan man gå i gang, sagde han dengang til DR.

 

Heller ikke Holstebro kunne stå distancen, da regeringen i dag valgte en placering i Vejle. I går blev Herning opgivet.