30 millioner nye aktier i Vestjysk Bank

I dag startede Vestjysk Bank aktietegning af over 30 millioner nye aktier.